Formulierensjabloon

advertisement
Aanvraag van een
verkavelingsvergunning
Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en
Onroerend Erfgoed
070426
In te vullen door de
behandelende overheid
ontvangstdatum
Waarvoor dient dit formulier?
U vult dit formulier in als u een verkavelingsvergunning aanvraagt.
Waar vindt u meer informatie over de aanvraagprocedure?
Op www.ruimtelijkeordening.be is in de rubriek vergunningen meer algemene informatie opgenomen. Als u concrete
vragen hebt over uw aanvraag, kunt u terecht bij de dienst Ruimtelijke Ordening van de gemeente waar u de
verkaveling wilt uitvoeren.
Persoonlijke gegevens
1 Vul uw persoonlijke gegevens in.
Als er meerdere aanvragers zijn, vul dan de persoonlijke gegevens van alle aanvragers in. U bent niet verplicht om uw
telefoonnummer, e-mailadres en rijksregisternummer te vermelden.
voor- en achternaam
straat en nummer
postnummer en gemeente
land
telefoonnummer
e-mailadres
rijksregisternummer
2 Als u deze aanvraag ondertekent in naam van bijvoorbeeld een firma of organisatie, dan vult u hieronder
de gegevens van deze firma of organisatie in.
firma of organisatie
ondernemingsnummer
3 Kruis aan welk van beide mogelijkheden van toepassing is.
alle eigenaars van te verkavelen percelen ondertekenen deze aanvraag.
de aanvrager van de verkaveling is door alle eigenaars van de te verkavelen percelen gemachtigd om deze aanvraag
in te dienen. Het document in bijlage toont dat aan.
Gegevens van het goed
4 Vul de gegevens van het goed in.
Het goed is het perceel of de percelen die u wenst te verkavelen. De kadastrale gegevens kunt u terugvinden in uw
aankoopakte van het goed, of op het jaarlijkse aanslagbiljet van de onroerende voorheffing. Bijvoorbeeld 3de afdeling,
sectie C, nr. 123b2.
straat en nummer
postnummer en gemeente
kadastrale gegevens (afdeling,
sectie, nummer)
Aanvraag van een verkavelingsvergunning - Pagina 2 van 4
Bij te voegen dossierstukken
5 Kruis aan welke stukken u bij deze aanvraag voegt.
Op de dienst Ruimtelijke Ordening van uw gemeente kunt u navragen welke documenten u moet toevoegen en hoe u ze
moet opstellen. Die informatie vindt u ook op www.ruimtelijkeordening.be, in de rubriek vergunningen.
motivatienota
liggingsplan
omgevingsplan met voorstelling van de bestaande toestand
omgevingsplan met voorstelling van de nieuwe toestand
verkavelingsontwerp
minstens twee terreinprofielen
stedenbouwkundige voorschriften
genummerde foto’s
milieueffectrapport
compensatieformulier voor ontbossingen
passende beoordeling
mobiliteitsstudie
6 Kruis aan welke van volgende bijkomende stukken of gegevens u bij deze aanvraag voegt.
Als uw aanvraag de aanleg van nieuwe verkeerswegen, de tracé wijziging, verbreding of opheffing van bestaande
gemeentelijke verkeerswegen omvat, dan moet uw aanvraag de volgende bijkomende stukken of gegevens bevatten.
Deze kunnen ook op het verkavelingsontwerp worden aangebracht.
de rooilijnen van de in de verkaveling begrepen wegen
de indeling van de wegzate: breedte van de rijbanen, groenstroken, fiets- en voetpaden met een dwarsprofiel per
wegtype en aanduiding van de aard van de verhardingen
de plaatsen bestemd voor beplantingen, parkeerruimten, pleinen, speel- en rustplaatsen
de openbare nutsvoorzieningen
de aanduiding van voorzieningen voor de afvoer van hemelwater. De maatregelen in functie van een goede
waterhuishouding, zoals infiltratie- of buffervoorzieningen
de lichtpunten van het verlichtingsnet
een beschrijving van de wegenbouw- en andere werken
een globale kostenraming van die werken, met opgave van de onderscheiden posten en de daarop betrekking
hebbende eenheidsprijzen
een verbintenis tot kosteloze grondafstand
Lasten verbonden aan de vergunning
7 Heeft uw aanvraag betrekking op een verkaveling van ten minste tien loten bestemd voor woningbouw, of
een verkaveling met een grondoppervlakte groter dan een halve hectare, ongeacht het aantal loten?
ja. Ga naar vraag 9
nee. Ga naar vraag 8
8 Heeft uw aanvraag betrekking op een verkaveling die aansluit op andere, door uzelf nog te ontwikkelen
percelen, die samen met de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft, een oppervlakte van meer dan
een halve hectare beslaan?
ja. Ga naar vraag 9
nee. Ga naar vraag 11
9 Ondertekent u de aanvraag in naam van een sociale woonorganisatie als vermeld in artikel 2, §1, eerste
Aanvraag van een verkavelingsvergunning - Pagina 3 van 4
lid, 26°, van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, van een openbaar bestuur als
vermeld in artikel 33, §1, eerste lid, van hetzelfde decreet of van het Investeringsfonds voor Grond- en
Woonbeleid voor Vlaams-Brabant, vermeld in artikel 16 van het decreet van 25 juni 1992 houdende diverse
bepalingen tot begeleiding van de begroting 1992?
ja. Ga naar vraag 11
nee. Ga naar vraag 10b
10b Aan de afgifte van de vergunning is van rechtswege een last verbonden: de verwezenlijking van een
bescheiden woonaanbod dat in lijn is met het op het verkavelingsproject toepasselijke percentage.
Op welke manier gaat u de last uitvoeren?
in natura
door de verkoop van de voor het vooropgestelde bescheiden woonaanbod vereiste gronden aan een sociale
woonorganisatie of aan een openbaar bestuur
door storting van een bijdrage aan de gemeente waarbinnen het verkavelingsproject ontwikkeld wordt
Medewerking van een ontwerper
11 Is de aanvraag opgesteld met de medewerking van een ontwerper?
ja. Ga naar vraag 12
nee. Ga naar vraag 13
12 Vul de persoonlijke gegevens van de ontwerper in, die de plannen opmaakte.
U bent niet verplicht om het telefoonnummer, e-mailadres en rijksregisternummer te vermelden.
voor- en achternaam
straat en nummer
postnummer en gemeente
land
telefoonnummer
e-mailadres
rijksregisternummer
Aanvraag van een verkavelingsvergunning - Pagina 4 van 4
Ondertekening
13 Vul de onderstaande verklaring in.
Ik verklaar dat de ingevulde gegevens correct zijn.
datum
dag
maand
jaar
handtekening
14 Als u beroep hebt gedaan op een ontwerper, dan vult hij of zij de onderstaande verklaring in.
Ik verklaar dat de ingevulde gegevens correct zijn.
datum
dag
maand
jaar
handtekening
Aan wie bezorgt u dit formulier en het dossier?
15 Behalve in het in artikel 4.7.26 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bedoelde geval wordt de aanvraag op het
gemeentehuis ingediend. De aanvraag kan ook met een aangetekende brief zending worden ingediend. Indien de
gemeente daarvoor klaar is, kan de aanvraag eventueel ook (semi-)elektronisch worden ingediend ; de gemeente bepaalt
de nadere voorwaarden ter zake.
Hoe gaat het verder met uw aanvraag?
16 Het college van burgemeester en schepenen neemt binnen de 150 dagen een beslissing. Deze termijn gaat in de dag na
deze waarop het resultaat van het ontvankelijkheids- en volledigheidsonderzoek aan de aanvrager wordt verstuurd. Zij
gaat echter steeds ten laatste in op de dertigste dag na deze waarop de aanvraag werd ingediend.
Indien geen beslissing wordt genomen binnen de termijn, wordt de aanvraag geacht afgewezen te zijn. Hiertegen kan u
beroep instellen . Meer informatie hierover vindt u in artikel 4.7.21 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
Privacywaarborg
17 De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in een of meer bestanden. Die bestanden kunnen zich bevinden bij de
gemeente, waar u de aanvraag indient, bij de provincie waarin de grond is gelegen waarop de aanvraag betrekking heeft,
en bij de Vlaamse administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening. Ze worden gebruikt voor de behandeling van uw
dossier en kunnen later ook anoniem verwerkt worden voor statistische of wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht
om uw gegevens te raadplegen en te laten verbeteren.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards