Ruimtelijke ordening - Aardrijkskunde VISO Roeselare

advertisement
Ruimtelijke ordening
Oorzaak ruimtelijke problemen?
Ruimtelijke wanorde door een gebrek aan
ruimtelijke ordening in het verleden.
Wie moet zorgen voor ruimtelijke ordening?
DE OVERHEID
Vlaams minister van ruimtelijke ordening
Philippe Muyters
WANORDE
Gewestplannen
Ontwikkeling van gewestplannen vanaf
de jaren ‘60
Wat ?
Bodembestemmingsplannen
Doel ?
Voor elk gewest (48 gewesten over heel België)
werd een bodembestemmingsplan opgesteld
met als doel een rem te zetten op de aantasting
van de open ruimte en conflicten tussen
verschillende ruimtegebruikers te vermijden.
Gewestplan van Roeselare
APA en BPA
APA = Algemeen plan van aanleg
Een gedetailleerder bodembestemmingsplan
met stedebouwkundige voorschriften voor
een hele gemeente.
BPA = Bijzonder plan van aanleg
Een bodembestemmingsplan met
stedebouwkundige voorschriften voor slechts
een deel van een gemeente.
Vb. één wijk of één bepaalde buurt
Voorbeeld BPA
Kritiek op gewestplannen
-Stroef plan, kan moeilijk aangepast worden.
-Bestemmingskeuzes beïnvloed door politiek,
financiële overwegingen, economische
belangen,…
-Plannen van aanleg door veel
gemeentebesturen misbruikt.
Gewestplannen brengen onvoldoende
oplossingen !
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Structuurplanning : Het accent ligt op een geheel
van afspraken om de ruimte in de toekomst zo efficiënt
mogelijk te gebruiken.
RSV 1997-2007
4 principes:
-Stedelijke gebieden : ‘gedeconcentreerde bundeling’
-Voldoende ruimte voor ‘POORTEN’
-Verkeersinfrastructuur beter benutten
-Open ruimte behouden en versnippering tegengaan
Structuurplanning op verschillende niveaus
Provinciale en gemeentelijke structuurplannen
om op lokaal niveau te kunnen werken
=> gedetailleerder
Provinciaal structuurplan
West-Vlaanderen
Gemeentelijk structuurplan Kortrijk
RUP = ruimtelijk uitvoeringsplan
Kaarten en documenten die voor een bepaalde plaats de
bestemming van de bodem vastleggen en voorschriften
bevatten over het beheer en de inrichting van het gebied.
Op termijn gaan ze de gewestplannen vervangen !
Download