Archief RONET 2009 Jaargang 2009

advertisement
Archief RONET 2009
Jaargang 2009 - nr. 84 – 6 februari 2009
Stand van zaken wijziging Decreet RO en nieuw Decreet Grond- en Pandenbeleid
Toegankelijkheid van publieke gebouwen anders geregeld
Uniek loket ter afstemming procedures milieu- en stedenbouwkundige vergunning
Vormingen rond de wijzigingen DRO en Decreet Grond- en Pandenbeleid
Subsidie voor strategische projecten in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Uw ideeën over een nieuw Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Check op uw gemeentelijke website even de links naar websites van de Vlaamse overheid
7 mei 2009, Brussel PlanDag: ‘Call for abstracts’ en aanmelding ‘Ontwerpopgave’
22 april 2009, Antwerpen, kindvriendelijke publieke ruimte in de stad
Win Vorm 2009 geeft inzicht in ruimtelijke kwaliteit en opent ogen
Van 6-8 mei: residentiële training ‘Coachend leiderschap’ voor directies en leidinggevenden
Vormingen & studiedagen
Handboek veilig ontwerp en beheer
Zakboekje Ruimtelijke Ordening 2009: gewoon alles over ruimtelijke ordening (advertentie)
Vacatures
RONET
©
Digitale nieuwsbrief van de VVSG over Ruimtelijke Ordening
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
Jaargang 2009 - nr. 84 – 6 februari 2009
Suggesties, nieuws of wijzigt uw emailadres? Xavier Buijs
Inhoud
Stand van zaken wijziging Decreet RO en nieuw Decreet Grond- en Pandenbeleid
Toegankelijkheid van publieke gebouwen anders geregeld
Uniek loket ter afstemming procedures milieu- en stedenbouwkundige vergunning
Vormingen rond de wijzigingen DRO en Decreet Grond- en Pandenbeleid
Subsidie voor strategische projecten in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Uw ideeën over een nieuw Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Check op uw gemeentelijke website even de links naar websites van de Vlaamse overheid
7 mei 2009, Brussel PlanDag: ‘Call for abstracts’ en aanmelding ‘Ontwerpopgave’
22 april 2009, Antwerpen, kindvriendelijke publieke ruimte in de stad
Win Vorm 2009 geeft inzicht in ruimtelijke kwaliteit en opent ogen
Van 6-8 mei: residentiële training ‘Coachend leiderschap’ voor directies en leidinggevenden
Vormingen & studiedagen
Handboek veilig ontwerp en beheer
Zakboekje Ruimtelijke Ordening 2009: gewoon alles over ruimtelijke ordening (advertentie)
Vacatures
Stand van zaken wijziging Decreet RO en nieuw Decreet Grond- en Pandenbeleid
Momenteel wordt de wijziging van het Decreet RO en het nieuwe Decreet Grond- en
Pandenbeleid besproken in het Vlaams parlement. De voorbije weken vonden er
hoorzittingen over plaats, waarvoor ook de VVSG een bijdrage leverde. Deze weken
vindt de verdere bespreking plaats in de commissie ruimtelijke ordening van het Vlaams
parlement. Normaal gesproken zal de stemming in de plenaire vergadering van het
Vlaams parlement dan voor eind februari zijn. Tijdens de hoorzitting bracht de VVSG een
aantal inhoudelijke bedenkingen tot uitdrukking. Daarnaast wezen we er ook op dat
gemeenten voldoende voorbereidingstijd moeten krijgen om deze belangrijke wijzigingen
goed voor te bereiden. Anders loopt het mis. Naar verluid zit het er inderdaad in dat de decreten later in werking zullen
treden dan voorzien. Niet 1 maart dus, welke datum dan wel is onduidelijk. Lees voor een overzicht van de belangrijkste
wijzigingen LOKAAL nummer 3 (over DRO) en 4 (over het DGP). Meer info: Xavier Buijs
Toegankelijkheid van publieke gebouwen anders geregeld
Al geruime tijd wordt gewerkt aan nieuwe regels die de toegankelijkheid van gebouwen met een publieke functie
(gemeentehuis, maar bijvoorbeeld ook een bankgebouw) regelt. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de
vergunningverlenende overheid zelf aan de hand van ellenlange lijsten de integrale toegankelijkheid van een gebouw zou
beoordelen. Van die werkwijze is nu –gelukkig- afgestapt. Samen met de belangrijke wijziging van het decreet Ruimtelijke
Ordening is een voorstel van decreet ingediend dat bepaalt dat dergelijke aanvragen voor advies naar een ‘erkend orgaan’
moeten worden gestuurd. Dit orgaan toetst aan de regelgeving en kan daarnaast uit eigen beweging bijkomende tips
meegeven voor een betere integrale toegankelijkheid. Het eerste deel van het advies is bindend. Om tegemoet te komen
aan de realiteit dat niet alle gebouwen technisch uitgerust kunnen worden om een integrale toegankelijkheid te garanderen,
is bepaald dat het orgaan ook kan afwijken van de regels. De federale wetgeving uit 1975 komt op termijn te vervallen. Meer
info: www.vlaamsparlement.be (stuk 2007 (2008-2009)).
Uniek loket ter afstemming procedures milieu- en stedenbouwkundige vergunning
Eén aspect van de wijziging van het Decreet ruimtelijke ordening is de ‘afstemming’ van de milieu- en stedenbouwkundige
vergunningsprocedure. Er komt daarmee geen integratie van milieu- en stedenbouwkundige vergunning. De afstemming
houdt onder meer in dat elke gemeente een uniek loket inricht, waar exploitanten beide aanvragen voor vergunningen
tegelijkertijd kunnen indienen. De regeling van 'samengevoegde aanvragen' is enkel van toepassing bij aanvragen waarbij
alleen de gemeente bevoegd is voor zowel milieu- als stedenbouwkundige vergunning. Aanvragen waarvoor de provincie
bevoegd is, vallen hier dus buiten. De exploitant is niet verplicht gelijktijdig de beide aanvragen in te dienen, het is louter
een mogelijkheid.
Een uniek loket betekent niet dat de gemeentelijke dienst milieu en dienst ruimtelijke ordening fysiek bij elkaar zullen
moeten zitten.
Eén uniek loket betekent wel het volgende:
- de aanvraag - door postzending of door afgifte - kan gebeuren op dat
ene adres, tegelijk voor milieu- en stedenbouwkundige vergunning;
- de gemeente deelt in één brief de ontvankelijkheid en volledigheid van
het dossier mee aan de aanvrager;
- de aanvrager krijgt de beslissing over de vergunningsaanvragen
betekend via het uniek loket (contactinstantie);
- zowel bij de milieudienst als bij de stedenbouwkundige dienst zal de
ambtenaar wijzen op de mogelijkheid en wenselijkheid van een
gezamenlijke aanvraag bij het uniek loket;
- de aanvrager kan aan het uniek loket elementaire basisinformatie
krijgen, b.v. een gemeentelijke brochure over stedenbouwkundige en/of
milieuvergunningen;
- indien telefonisch gecontacteerd, verbindt het uniek loket de aanvrager
VVSG wil geen uitbreiding van het openbaar
voor nadere vragen rechtstreeks door naar de juiste dienst.
onderzoek naar stedenbouwkundige
aanvragen waar dat totnogtoe niet vereist is
Meer info … VVSG-contact: Alex Verhoeven.
Vormingen rond de wijzigingen DRO en Decreet Grond- en Pandenbeleid
De volgende vormingen, bedoeld voor de lokale besturen, vinden plaats op:
Maandag 9 februari 2009 in het Provinciehuis in Leuven
Dinsdag 10 februari 2009 in het Vlaams Administratief Centrum in Hasselt
Dinsdag 17 februari 2009 in het Provinciehuis in Antwerpen
Maandag 2 maart 2009 in het Provinciaal Administratief Centrum in Gent
Dinsdag 3 maart 2009 in het Provinciehuis Boeverbos in Brugge
Gelieve u in te schrijven via deze link.
Subsidie voor strategische projecten in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Publieke actoren die door het realiseren van een concreet project bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van Vlaanderen,
kunnen een subsidie aanvragen. Geselecteerde strategische projecten krijgen een subsidie voor de loonkosten en
werkingskosten van een professionele projectcoördinatie, voor 80 % van de gemaakte kosten, tot maximum 100.000 euro
per jaar, gedurende maximaal 3 opeenvolgende jaren. Aanvullend kunnen de geselecteerde strategische projecten ook een
subsidie krijgen voor de verwerving van grond, voor 40 % van de verwervingskosten, tot maximaal 500.000 euro. Opgelet:
Projecten met een louter lokale uitstraling komen niet in aanmerking voor deze subsidie. Een project dient dus uitvoering te
geven aan een ruimtelijk planningsproces op bovenlokaal niveau (bv. stationsomgeving, versterking van de natuurlijke
structuur). Samenwerken met private partners is mogelijk. De uiterste datum van indiening van een project is 1 april
2009.Meer info vindt u hier
Uw ideeën over een nieuw Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Op dit moment loopt de procedure voor een wijziging aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Het gaat om eerder
beperkte wijzigingen die géén betrekking hebben op de algemene principes van het Structuurplan (zie hiervoor deze link) .
Een fundamentele, integrale vernieuwing van het RSV is wél voorzien in 2012. De VVSG wil dan ook klaar zijn met een nota
vanuit de lokale besturen die aangeeft hoe volgens ons een nieuw RSV er zou moeten uitzien. Een meer strategisch
document dat beantwoordt aan het principe van subsidiariteit en een duidelijke fasering inhoudt van de bindende acties lijken
daarbij algemeen gedragen vanuit de gemeenten. Ziet u nog andere aandachtspunten of hebt u concrete bedenkingen bij de
manier waarop sectoren als wonen, werken of natuur in het RSV moeten worden ‘ingevuld’. Laat het ons gerust weten via
Xavier Buijs
Check op uw gemeentelijke website even de links naar websites van de Vlaamse overheid
Wegens onderhoudswerken aan de server zijn de url's van de websites www.ruimtelijkeordening.be en
www.vlaanderen.be/ena voor een zeer groot aantal pagina's veranderd. Heel wat gemeenten linken naar pagina's en
documenten op deze sites. Deze links zijn nu verbroken. Check dus even op uw gemeentelijke website of het nodig is
bepaalde linken te herstellen. U kunt de nieuwe URLs vinden door te vertrekken van www.vlaanderen.be/ruimtelijk. Aan
www.bouwenenwonen.be, een andere site van de Vlaamse overheid rond ruimtelijke ordening, is niets gewijzigd)
7 mei 2009, Brussel PlanDag: ‘Call for abstracts’ en aanmelding ‘Ontwerpopgave’
Op 7 mei vindt de jaarlijkse PlanDag plaats, het ontmoetingsmoment tussen Vlaamse en Nederlandse planners. Onder het
motto ’Tussen Droom en Werkelijkheid’ wordt iedereen van harte uitgenodigd een bijdrage te schrijven of een
ontwerpopgave over dit onderwerp. De datum voor het indienen van abstracts van papers (een korte inhoud van uw latere
bijdrage) en aanmelding tot deelname aan de ontwerpopgave is mogelijk tot 13 februari 2009. Indiening kan door middel van
aanmelding via de site.
De sluiting voor definitieve indiening van papers en ontwerpopgaven is op 31 maart 2009. Voor meer info verwijzen wij graag
naar de site, onder call for papers, ontwerpopgave en aanmelden.
Thema’s voor de middagsessies zijn:
> De kip met de gouden eieren – grote projecten en hun implementatie
> Ontwerpend onderzoek
> Planologie als wetenschap
> Regelgeving: keurslijf of platform voor innovatie?
> Structuurvisies: een papieren format of een uitvoerbare droom?
> Recyclage / herstructurering van ruimte
> Ruimte en Klimaat
> Ontwerpopgave
Meer informatie is te vinden op de site http://www.plandag.org/
22 april 2009, Antwerpen, kindvriendelijke publieke ruimte in de stad
(binnenkort): www.k-s.be
Op de studiedag 'Kindvriendelijke publieke ruimte in de stad' van 22
april worden praktische richtlijnen, ruimtelijke concepten en
inspirerende cases van kindvriendelijke publieke ruimte gepresenteerd
uit binnen- en buitenland. De focus ligt op stedelijke omgevingen. De
studiedag is in eerste instantie bedoeld voor ruimtelijk planners,
stedenbouwkundig ambtenaren, ontwerpers van publieke ruimte,
landschapsarchitecten, mobiliteitsambtenaren,…In de namiddag staan
de stadswandelingen en workshops garant voor confrontatie, discussie
en actieve inbreng van de deelnemers.
Praktisch: Antwerpen, 22 april 2009, 't Elzenveld Antwerpen, Meer info
Win Vorm 2009 geeft inzicht in ruimtelijke kwaliteit en opent ogen
Het programma van Win Vorm (West-Vlaanderen in vorm), de vormingsreeks waarin lezingen over vernieuwende
ruimtelijke thema’s centraal staan, is klaar. ‘Win vorm’ gaat voor zijn 9de jaargang opnieuw op zoek naar
vernieuwende en inspirerende uitdagingen. Meer nog dan de voorbije jaren proberen we hierbij aansluiting te
zoeken bij de ervaringswereld van mandatarissen, ambtenaren en studiebureaus. Het programma gaat –onder
meer- in op de kansen die kleine utilitaire gebouwen als bushokjes bieden op het vlak van ruimtelijke kwaliteit,
over de toekomst van ons religieuze gebouwen, over wijkontwikkeling, beeldkwaliteit en de mogelijkheid om van
een ‘restruimte’ een ‘prachtruimte’ te maken. Een uitstap naar de Borinage over hoe daar de herontwikkeling
wordt aangepakt is ook voor zien. Het goede nieuws: het programma staat niet alleen voor West-Vlamingen
open, maar voor iedereen . Meer info en inschrijven vindt u hier
Van 6-8 mei: residentiële training ‘Coachend leiderschap’ voor directies en leidinggevenden
Nieuwe evoluties en veranderingen nopen organisaties na te denken over hun manier van werken. Van een leidinggevende
verwacht men zeer uiteenlopende kwaliteiten. Soms moet hij acute beslissingen nemen, dan weer is intensief overleg
geboden. Naast een aantal modellen die belicht worden, verwerven we via analyse inzicht in de eigen leiderschapsstijl, de
sterktes en de werkpunten. Het accent in deze training ligt op het inoefenen van vaardigheden die van belang zijn om
coachingsgesprekken te voeren met medewerkers. In deze ervaringsgerichte training werken we aan de verbetering van de
eigen vaardigheden via oefeningen en situaties vanuit de eigen praktijk. Prijs: 315 euro Hier volledige programma vindt u
hier. Meer info en/of inschrijving: [email protected]
Vormingen & studiedagen
Naast bovenstaande vormingen zijn onderstaande dagen minstens even interessant:




13 februari 2009: dikke truiendag
19 februari 2009: eigenaars die woningen verhuren aan een sociaal verhuurkantoor, Meer info: Steunpunt
Ruimt een Wonen
2 maart 2009: Stadsmonitor voor leefbare en duurzame Vlaamse steden, Meer info: www.thuisindestad.be
7 maart 2009: erfgoed en ruimtelijke ordening: ordenen of ontwikkelen?, meer info:
www.vcmcontactforum.be/
Neem ook een kijkje op de kalender van het Team Omgeving van de VVSG. Organiseert u een interessante
studiedag of vorming voor lokale besturen op het vlak van ruimtelijke ordening en stedenbouw? Laat het ons
weten via Xavier Buijs.
Handboek veilig ontwerp en beheer
Sociale veiligheid is een belangrijk aandachtspunt bij het ontwerpen en beheren van
buitenruimten, gebouwen en woningen. Dit handboek uit Nederlands helpt
opdrachtgevers, stedenbouwkundigen, (landschaps-)architecten, bouwers en
beheerders zich te verplaatsen in het gebruik en de beleving van gebruikers. Het
geeft uitgebreide achtergrondkennis over sociale veiligheid en een samen vattng van
de meest gebruikte methodieken en instrumenten. Geïllustreerd met voorbeelden. Te
bestellen voor 29,90 euro bij Uitgeverij TOTH
Zakboekje Ruimtelijke Ordening 2009: gewoon alles over ruimtelijke ordening (advertentie)
Met een ongeziene snelheid volgen de ‘verbouwingen’ van het Decreet Ruimtelijke Ordening elkaar op. Tegelijk wordt de
verantwoordelijkheid van plaatselijke bestuurders en diensten ruimtelijke ordening inzake planning, vergunningverlening,
handhaving en grondbeleid scherpgesteld door tal van uitvoeringsbesluiten, omzendbrieven en rechtspraak. De auteurs van
het Zakboekje Ruimtelijke Ordening blijven daarom garant staan voor een jaarlijkse, grondig herwerkte update. Met de
nieuwe editie van het zakboekje, die eind december verschijnt, kan u het nieuwe jaar starten met het meest actuele en
volledige werkinstrument voor uw plaatselijke ruimtelijke ordening. Ook de nieuwe editie van het Handhavingszakboekje
Ruimtelijke Ordening is zopas verschenen. Bestel nu via www.kluwer.be/nl of [email protected]
Vacatures








Gemeente Beveren, Diensthoofd technische dienst wegen, reageer voor 10 februari
IOK, Stafmedewerker duurzaam beleid, Geel, reageer voor 10 februari
Gemeente Ninove, Gemeentelijk Stedenbouwkundig ambtenaar, reageer voor 13 februari
Gemeente Brasschaat, huisvestingsambtenaar, reageer voor 13 februari
Stad Mortsel, stedenbouwkundige, reageer voor 15 februari
Gemeente Boechout, coördinator grondgebiedzaken, reageer voor 18 februari
Gemeente Boechout, diensthoofd stedenbouw en ruimtelijke ordening, reageer voor 18 februari
Gemeente Kruishoutem, hoofd grondgebiedzaken , reageer voor 10 maart.
Meer info over deze vacatures en nog andere vacatures lees u via:hier
__________________________________.
VVSG – overname is toegelaten mits bronvermelding “VVSG-RONET”
samenstelling en redactie
Xavier Buijs
Stafmedewerker Ruimtelijke Ordening
Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) vzw
Paviljoenstraat 9
1030 Brussel
Oude nummers van RONET kunt u nalezen via deze link.
Lees ook onze gespecialiseerde ezines Mobimail (mobiliteit) en Milieumail (milieu).
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards