Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)

advertisement
Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (RSV)
• Geen kaart of plan van Vlaanderen, wel een tekst
waarin visie op de ruimte gegeven wordt,
• concreet uitgewerkt in ruimtelijke uitvoeringsplannen
(RUP).
• 3 niveau’s:
- Vlaanderen
- provincie
- gemeente
-> subsidiariteitsprincipe!
Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (RSV)
•3 delen:
- informatief:…
- richtinggevend:…
- bindend:…
•Duurzame ruimtelijke ontwikkeling=
- duurzame ontwikkeling…
- met ruimtelijke draagkracht
- en ruimtelijke kwaliteit
basisdoelstellingen:
• open ruimte:
- maximaal bewaren
• stedelijk gebied:
- optimaal gebruik van maken
basisdoelstellingen
• hebben betrekking op 4 deelstructuren:
– stedelijk gebied
– buitengebied
– economische activiteit
– verkeersinfrastructuur
1 Structureren
5 stedelijke netwerken
14 stedelijke gebieden
2 economische netwerken
begrenzen
selecteren
7 grote aaneengesloten buitengebieden
Rivier en beekvalleien
bundelen
Structuren verbinden
5 buitengebiedverbindingen
Poorten: 4 zeehavens – 2 luchthavens –2 HST-stations
Synthesekaart RSV
atlas 19B!!
Belangrijke principes:
• Gedeconcentreerde bundeling
• Fysisch element als ruggegraat
• Poorten als motor voor
ontwikkeling
• Infrastructuur is sturend voor de
locatie van activiteiten
Bindende bepalingen
(werkmap tabel p. 29)
• wonen:
– geen extra ruimte voorzien
– bijkomende woningen o.w.v.
gezinsverdunning: …
– Waar? Bij bestaande kernen door …
Bindende bepalingen
• Industrie:
– 7000 ha extra oppervlakte voorzien
– komt van agrarisch gebied
– bundelen van econ. bedrijven in econ.
knooppunten
Bindende bepalingen
• Agrarisch gebied:
– sterke vermindering v/d oppervlakte
– moet plaats maken voor:
• industrie
• recreatie
• bosgebied
• vooral reservaat & natuurgebied
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards