2016-05-25 Actuadebat

advertisement
Voorzitter, Minister,
Hebt u nu een groenboek een witboek of helemaal geen boek. Als we de morgen mogen geloven
hebt u een nieuwe bijbel maar uzelf verklaart over geen teksten te beschikken. leg mij dan
alstublieft uit hoe u een volledig plan waarover niets op papier staat kan toelichten aan een
journalist. U vertaalt de principes van zuinig ruimtegebruik in zuinig papiergebruik. U heeft een plan
maar geen tekst.
Iedereen is het erover eens dat we fundamentele hervormingen moeten doorvoeren op vlak van
ruimtelijke ordening. Dagelijks neemt onze open ruimte af, investeringsprojecten in economie,
natuur en landbouw worden al te vaak op de lange baan geschoven en verzanden in complexe
procedures. Experten wijzen erop dat een goede ruimtelijke ordening de hefboom is om tot een
beter klimaat en tot een vlottere mobliliteit te komen.
Het aantal uitzonderingen op onze ruimtelijke plannen is een veelvoud van die plannen zelf.
Minister Muyters heeft vorige regeerperiode vriend en vijand verenigd met als doel een nieuwe visie
voor onze ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen te realiseren.
U heeft dat werk verdergezet. Tot vervelens toe en minister u weet dat ik vervelend kan zijn heb ik u
in de commissie gevraagd hoe u de principes uit het groenboek, ontwerp witboek en
inspraakprocessen zou vertalen in een echt beleidsplan ruimte vlaanderen. Meermaals heeft onze
fractie u haar hulp aangeboden. U had ons beloofd de tekst eerst aan het parlement te bezorgen.
Groot was dan ook mijn ontgoocheling om uw visie maandagochtend in primeur op de voorpagina
van de morgen te lezen. Nog groter was mijn verbazing dat u geen tekst aan het parlement kan
voorleggen.
Mevrouw de minister, laat mij het even over uw aangekondigd plan hebben want ook daarover is
mijn verbazing groot.
Drie maand geleden zei u hier tegen collega Vandaele dat een verhardingsstop niet aan de orde was.
Collega Ceyssens noemde het zelfs een natte droom van onze fractie.
Maandag kwam uw voortschrijdend inzicht en pleitte u voor een betonstop in 2050, voor het
aanpassen van verkavelingsvoorschriften, voor een groennorm, verhandelbare bouwrechten en de
aanpak van oneigenlijk gebruik van landbouwgebied.
Ik denk mevrouw de minister dat iedereen het eens is met die principes. Ook de Vlaamse
professoren ruimtelijke planning die vandaag in de tijd zeggen dat het mooie principes zijn maar dat
de uitwerking ervan achterblijft en daarom zelf met voorstellen zullen komen. Ze zijn het wachten
beu.
U heeft nochtans al veel hulp gekregen, een groenboek, inspraak van 12 projectgroepen, en een
witboek dat door uw administratie werd voorbereid.
Mevrouw de minister, onze N-VA fractie kijkt uit naar een plan dat aankoopt met het witboek en het
vele werk dat al geleverd is. Wij kijken uit naar een plan dat niet alleen zegt dat we tot een
betonstop moeten komen maar vooral zegt hoe we tot zo’n betonstop zullen komen. Een plan dat
de evenwichten uit het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen respecteert en bewaakt.
Een plan dat ook aangeeft hoe snel we het aanboren van open ruimte zullen verminderen of wil u
tot 2050 6ha per dag aanboren en dan plots de stekker eruit trekken?
Mevrouw de minister, ik heb gisteren gevraagd aan de voorzitter van de commissie ruimtelijke
ordening om het debat met u over het beleidsplan ruimte vlaanderen zo snel mogelijk te voeren.
Collega’s minister,
De ruimtelijke ordening in Vlaanderen verdient beter dan losse flodders in de media. Wij hebben
nood aan solide plan dat op een ernstige manier wordt uitgewerkt en uitgevoerd. Zo’n plan is de
enige garantie op het behoud van open ruimte en een gezond investeringsklimaat.
Zo’n plan wil onze fractie steunen.
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards