Procedures maximaal op elkaar afstemmen en

advertisement
De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken
De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
Principes gebaseerd op aanbevelingen Commissies Berx en Sauwens
1.
Meer aandacht voor een voortraject
met tussentijdse besluitvorming
7.
Participatie en overleg
2.
Belang van teamwerking en de rol
van een projectleider
8.
3.
Ambtenaren in de rol van
oplossingsgerichte begeleiders
Proceswinsten:
 zowel publieke als private
investeringen
 op alle bestuurlijke niveaus
4.
Integratie en samenvallen van
noodzakelijke processtappen
9.
5.
Meer maatwerk
Het proces:
 sneller
 beter
6.
Communicatie en draagvlakopbouw

Luik 1 : verbetervoorstellen toepasbaar binnen alle
processen.

Luik 2 : specifieke verbeterprocessen voor
investeringsprojecten die een bestemmingswijziging
behoeven.
 Procedures maximaal op elkaar afstemmen en
integreren
Vb actie: Integratie van project-MER/OVR
(omgevingsveiligheidsrapport) in
vergunningenproces

Vrijstellen en vereenvoudigen van procedures
Vb actie: Besluit Kleine wijzigingen van algemeen belang
evalueren en bijsturen
Machtigingen maximaal in de stedenbouwkundige
vergunning integreren

Betrokken actoren moeten samenwerken
Vb actie: Instrument projectvergadering promoten

Good practices & kennisopbouw
Vb actie: handleiding inzake project-Mer
actualisatie richtlijnenboeken
 Projectgedreven proces
= proces waarbij de realisatie van een project centraal
staat
 Verbetervoorstellen zowel voor private als publieke projecten
 Huidig aanpak :
 plan-Mer → RUP → project-Mer → meerdere vergunningen
 Nieuwe aanpak: SNELLER + KWALITATIEVER:
 geïntegreerde aanpak met 5 processtappen en 3
beslismomenten
1. Startbeslissing:
beleidsintentie om een project te realiseren – doel + te
nemen stappen vastleggen
2. Voortraject = participatief traject :
▪ noodzakelijke onderzoeken geïntegreerd + afstemming
▪ Trechtering van de alternatieven
▪ Einde: publieke consultatieronde (! inspraak burger)
3. Voorkeursbesluit
= klikmoment
= ‘point of no return’= definitieve keuze alternatief
4. Uitwerking = formeel traject
▪ + 1 publieke consultatieronde (! Inspraak burger)
5. Projectbesluit
= definitieve vaststelling RUP +vergunningen +
machtigingen
Schematische voorstelling
Schematische voorstelling
Schematische voorstelling met toepassing besluit kleine
wijziging van algemeen belang
De Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken
De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport
De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur
Download