De evaluatie van de wet van 21 december 2013

advertisement
MV 8543 van de heer Werner Janssen aan de minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's,
Landbouw en Maatschappelijke Integratie over "de evaluatie van de wet van 21 december 2013"
09.01 Werner Janssen (N-VA):
Mijnheer de minister, in uw federaal plan voor zelfstandigen en kmo’s staat vermeld dat de wet van
21 december 2013, die erop gericht was om de rechten en plichten van kredietnemers en kredietgevers
opnieuw in evenwicht te brengen met het oog op de versterking van de toegang tot krediet voor
ondernemers, begin 2016 zou worden geëvalueerd. Dit zou gebeuren op basis van een stand van
zaken, opgesteld door het Kmo-observatorium van de FOD Economie. De doelstellingen zijn een
verbetering van de informatie over kmo’s op drie aspecten: de redenen waarom een dossier werd
geweigerd, de bestaande financieringsmogelijkheden en de financieringsmethode van het internationaal
project.
Wat is de stand van zaken in dit dossier?
09.02 Minister Willy Borsus:
In verband met de evaluatie van de wet van 21 december 2013 heeft de Ministerraad op 18 december
een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd. Dit ontwerp moet door de Raad van State worden
bestudeerd.
Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 21 december 2013 beschrijft dit ontwerp van koninklijk besluit
de methodologie die zal worden ingevoerd in het kader van de evaluatie van de wet. Dit ontwerp van
KB bepaalt dat de evaluatie van de wet de volgende luiken bevat.
Ten eerste, onderzoek georganiseerd via een opiniepeiling bij de ondernemingen, bedoeld in artikel 2
van de wet.
Ten tweede, de cijfers van de Nationale Bank van België over de kredieten verleend aan de
ondernemingen bedoeld onder artikel 2 van de wet, alsook de statistieken van de ombudsman in
financiële geschillen, Ombudsfin, over de kredieten bedoeld in artikel 2 van de wet.
Ten derde, een omstandig verslag gemaakt door Febelfin over de in de wet bedoelde
kredietbemiddelaars en kredietgevers.
Ten vierde, een omstandig verslag gemaakt door de FSMA van de vaststellingen gedaan bij de
uitoefening van het toezicht zoals bedoeld in artikel 14 van de wet en de standpunten die daaruit
voortvloeien.
Ten vijfde, het voorafgaande advies van de FSMA, de Nationale Bank van België, de ombudsman in
financiële geschillen alsmede van organisaties van de middenstand.
Ten zesde, de besluiten die voortvloeien uit de elementen opgenomen uit bovenstaande punten een tot
vijf. Het onderzoek onder punt een hierboven zal bestaan uit een niet-verplichte enquête uitgevoerd bij
een steekproef van ondernemingen bedoeld in artikel 2 van de wet. Het doel is dat deze evaluatie het
mogelijk zal maken te bepalen of de wet van 21 december 2013 haar doelstellingen haalt en in
voorkomend geval mogelijke wijzigingen van deze wet te identificeren.
09.03 Werner Janssen (N-VA):
Mijnheer minister, bedankt voor uw antwoord. U zegt dat er een ontwerp van KB gemaakt is. Als dat
allemaal afgerond is, tegen welke datum denkt u dan dat u daarmee naar het Parlement kunt komen?
Zal er over die wijziging nog een discussie kunnen worden gevoerd in deze commissie?
09.04 Minister Willy Borsus:
Ik meen dat er in de wet een datum is vastgelegd voor de evaluatie. Er is een termijn van twee jaar
vastgelegd. We moeten dus nog een beetje wachten.
Download