(Standaard) Commissie voorbladen griffi - Provincie Noord

advertisement
Commissie voor
algemene bestuurlijke aangelegenheden
Datum commissievergadering :
DIS-stuknummer
:
Secretaris
:
Doorkiesnummer
:
Behandelend ambtenaar
:
Dienst/afdeling
:
Nummer commissiestuk
:
Status
:
:
:
:
Datum
:
Bijlagen:
Voortgangsrapportage Internationalisering ruimtelijke ordening februari 2003
893789
ing. A.J. Brul
073 6812057
R. Heijmerink
REW/ROOO
ABA-0478
ter advisering
ter bespreking
ter kennisneming
ter vaststelling
Onderwerp:
Voortgangsrapportage Internationalisering ruimtelijke ordening, februari 2003
Voorstel aan commissie:
Kennisnemen van de voortgangsrapportage internationalisering ruimtelijke ordening, februari 2003.
Eventuele nadere opmerkingen:
Deze voortgangsrapportage geeft een overzicht van de stand van zaken van verschillende internationale
projecten en activiteiten op ruimtelijk gebied en werpt een blik vooruit naar het komend jaar.Deze
voortgangsrapportage internationalisering ruimtelijke ordening is ook ter kennisneming gezonden aan de
commissie RVL.
Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,
ing. A.J. Brul, secretaris
Commissie voor algemene bestuurlijke aangelegenheden
Bijlage:
Voortgangsrapportage Internationalisering
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards