Model inhoudelijk verslag voortgangsrapportage

advertisement
Model voortgangsrapportage met minimaal verplichte onderdelen
bij voortgangsrapportage CrossRoads 2 Innovatieprojecten
Het inhoudelijke voortgangsverslag is een verplichte bijlage bij uw voortgangsrapportage en moet een
duidelijk beeld geven van de behaalde voortgang in het project. Het voortgangsverslag wordt bij elke
financiële rapportering ingestuurd door de penvoerder op de data vastgelegd in verleningsbeschikking.
In principe is dit om de 4 maanden. Het verslag vormt de basis voor de communicatie tussen de PPL’s
en de Stichting en heeft als hoofddoel na te gaan of het project voldoende volgens planning verloopt.
Om uw voortgangsrapportage goed te kunnen beoordelen vragen wij u om de onderdelen van dit
model - herkenbaar en in de aangegeven volgorde - in uw inhoudelijk verslag op te nemen.
Projectnummer:
Startdatum project:
Naam organisatie:
Naam contactpersoon:
Datum voortgangsverslag:
1. INHOUDELIJK VERLOOP VAN HET PROJECT
2.1 Hoe verloopt het project in relatie tot de planning?
2.2 Welke mijlpalen zijn behaald? (Ook in relatie tot de planning).
2.3 Zijn er wijzigingen in de uitvoering? Beschrijf de wijzigingen.
2.4 Worden belangrijke mijlpalen niet (tijdig) gehaald? Beschrijf ook de invloed van de wijzigingen op
het eindresultaat.
2. HAALBAARHEID VAN HET INNOVATIEDOEL
2.1. In hoeverre is het in het project omschreven innovatiedoel haalbaar?
2.2. Is er bijkomende onzekerheid over het bereiken van het innovatiedoel? Wordt er
bijgestuurd?
Indien van toepassing: beschrijf welke onzekerheid bestaat en hoe wordt bijgestuurd.
3. INZET VAN DE MIDDELEN
3.1. In hoeverre worden de middelen en menskracht ingezet, zoals voorzien?
3.2. Welke vertragingen / versnellingen / wijzigingen zijn opgetreden bij de ingezette middelen?
Beschrijf hier ook de oorzaken en de grootte van de wijzigingen. Beschrijf ook hoe groot de wijzigingen
zijn, bekeken vanuit de gehele looptijd van het project.
4. GEWIJZIGDE EXTERNE OMSTANDIGHEDEN OF WIJZIGINGEN BIJ DE BEGUNSTIGDEN OF
UITVOERDERS
Beschrijf de situatie voor alle deelnemers binnen het project.
4.1. Zijn er gewijzigde omstandigheden die de valorisatie sterk beïnvloeden van begunstigden /
uitvoerders?
Beschrijf de aard en de oorzaak van de wijzigingen en de mate waarin de valorisatie wordt
beïnvloed.
Versie 2017
Pagina 1 van 1
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards