Project Initiatie Document

advertisement
Project Initiatie Document
Project
Datum
Voor
akkoord
Akkoord Stuurgroep om met de
uitvoering van het project te starten.
Datum
Versie
Status
Auteur
Project
manager
Inhoud
Algemeen
Projectachtergrond
Geef aan wat de achtergrond en context van het project zijn.
Definitie
Doelstelling
Omschrijf de bedoeling van het project.
Scope
Beschrijf de reikwijdte van het project. Welke zaken vallen binnen het project en welke zaken
vallen er juist buiten. Bij de zaken die buiten het project vallen is het wellicht zinvol om voor elk
opgesomd item te vermelden wie dan wel verantwoordelijk zijn.
Randvoorwaarden
Welke randvoorwaarden moeten zijn vervuld om dit project te kunnen uitvoeren?
Bijvoorbeeld: Budgetten, technieken, standaarden, resultaten andere projecten, inzet capaciteit
en planning, veiligheid (via de Security Officer, M.L. (Marco) de Graaf 27 84406
[email protected] ).
Noem verder de aannames die gemaakt worden die betrekking hebben op het succes of de
voortgang van het project.
Producten
Omschrijf in meetbare definities de producten die worden opgeleverd. Geef tevens per product
aan wat de acceptatiecriteria zijn en wie de producten accepteert.
Risico’s
Relaties andere
projecten
Benoem de belangrijkste risico’s van het project en geef aan welke acties je onderneemt om de
kans of impact van deze risico’s te beperken. Geef in het risicolog de status van de sturing op
deze risico’s gedurende het project weer.
Geef hier aan met welke projecten dit project raakvlakken heeft of op welke projecten dit
project invloed heeft.
Business Case
Strategische Fit
Geef aan hoe dit project bijdraagt aan de uitvoering van de strategische thema’s van de TUD,
zoals bijvoorbeeld: ondersteuning TUD strategie, strategieplan domein, proces efficiency.
Opties en keuze
Beschrijf de mogelijke scenario’s zijn en welke daarvan de voorkeur heeft. Onderbouw deze
voorkeur.
Verwachte kosten en
baten
Wie heeft er baat bij de projectresultaten en waarom? Wat betekent het als het project niet
opgestart wordt? Bij baten kan je bijvoorbeeld noemen: efficiency, geld en imago.
Verdeel de kosten onder in:

Investeringen

Overige kosten

Beheerkosten

Uren (omgerekend naar interne kostprijs)

Subsidiemogelijkheden
Advies
projectmanager
130418
Het advies van de projectmanager aan de Stuurgroep, inclusief onderbouwing.
1
Aanpak
Project aanpak
Hoe pak je dit project aan, inclusief de overwegingen daartoe. Voorbeelden van een aanpak
zijn: de prioriteitstelling in oplevering producten of in activiteiten, waarom er een bepaalde
fasering is gekozen en of er externe partijen worden ingeschakeld.
Planning
Product Breakdown
Structure
Fasering
Mijlpalen
Maak een Product Breakdown Structure, met onderscheid in management producten en
specialist producten.
Beschrijf de projectfasering en neem deze op in de MS projects planning (bijlage 1).
Benoem de mijlpalen per fase en neem deze op in de MS projects planning (bijlage 1).
Financiën
Uren
Beschrijf welke projectcapaciteit nodig is. In de voortgangsrapportage rapporteer je over de
uitputting van het budget.
Geld
Beschrijf de beschikbare budgetten en de afspraken die hierover gemaakt zijn. Geef een
uitsplitsing naar investeringen, overige kosten, beheerkosten en uren (omgerekend naar interne
kostprijs). Geef tevens aan wat de afschrijvingstermijnen zijn. In de voortgangsrapportage
rapporteer je over de uitputting van het budget.
Financiering
Subsidieaanvraag
Geef aan uit welk budget het project wordt gefinancierd. Bijvoorbeeld: Jaarplan,
afdelingsbudget, etc.
Deze desk is een vraagbaak met informatie over subsidiemogelijkheden op regionaal, nationaal
en Europees niveau, specifiek voor de ondersteunende diensten. De desk geeft advies en
ondersteuning bij het ontwikkelen en indienen van subsidieaanvragen. Via M.H.A. (Mark) van
Dun Subsidiedesk +31 (0)6-29 55 88 70 [email protected]
Communicatie
Communicatie
Vul de communicatie tabel in (bijlage 2) na de intake via M&C (D. ten Veldhuis 27 85715
[email protected])
Kwaliteit
Borging en meting
Beschrijf hier de rollen en namen van degenen die gedurende de looptijd van het project de
kwaliteit van het project borgen. Beschrijf tevens de processen en tools waarmee de kwaliteit
wordt gemeten.
Organisatie
Opdrachtgever
Stuurgroep
Projectmanager
Secretaris
Projectleden
130418
2
Organogram
Overleg
Verwerk bovenstaande namen in een organogram van de projectorganisatie (bijlage 2). Geef
tevens de verantwoordelijken (met naam en rol) voor de verschillende producten aan in een
RASCI tabel (bijlage 3).
Geef aan met welke frequentie het projectoverleg en het Stuurgroep overleg plaatsvindt.
Rapportage
Welke rapportages worden op welk moment naar een bepaalde doelgroep verstuurd.
Bijvoorbeeld: maandelijkse voortgangsrapportage naar de Stuurgroep en/of opdrachtgever.
Wijzigingen
Beschrijf het change proces t.b.v. eventuele wijzigingen van de afgesproken projectresultaten
(bijlage 4).
Bijlagen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Referenties
130418
MS project planning
Communicatieplan
Organogram projectorganisatie
RASCI tabel (voorbeeld op te vragen via het PMO SSC-ICT; [email protected])
Change proces (voorbeeld op te vragen via het PMO SSC-ICT)
PSA (Project Start Architectuur)
MTP (Master Test Plan)
Geef hier aan of er bronnen (bijvoorbeeld: rapporten) belangrijk zijn met betrekking tot de
uitvoering van dit project.
3
Bijlage 2
Communicatie
Fase
130418
Doelgroep
Middel
Boodschap
Doel
Frequentie
Uitvoering
4
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards