Sjabloon kwartaalrapportage

advertisement
Sjabloon kwartaalrapportage
Stimuleringsregeling Open en Online Onderwijs
Versie: oktober 2014
Naam project
Rapportage (kwartaal + jaar)
Gegevens penvoerende instelling
Naam projectleider
1
Projectoverzicht (overnemen uit het projectplan)
Opzet en doel van het project
Geef in één alinea aan hoe het project opgezet is en wat je wilt bereiken.
Belangrijkste te behalen resultaten
Participerende instellingen
Welke instellingen werken mee, wie heeft welke taak (incl namen)
Projectperiode
Looptijd van het project
Begroting en subsidie
Wat is de totale begroting en hoeveel subsidie is er toegekend?
2
Overzicht
Geef in één A4-tje een samenvatting van het verloop van het project, aan de hand van de volgende
kopjes:
-
Terugblik
Kijk terug op de afgelopen projectperiode; hoe is die verlopen? Tegen welke problemen ben je
aan gelopen, hoe ga je die oplossen?
-
Vooruitblik
Zal het project naar verwachting binnen planning en budget afgerond kunnen worden? Zijn er
onverwachte ontwikkelingen die wellicht tot wijzigingen in het project kunnen leiden?
-
Evaluatie
Hoe loopt het proces?
3
Stand van zaken per werkpakket
Neem een tabellarisch standlijnenoverzicht op waarin je aan de hand van de werkpakketten uit het
plan van aanpak met kleur aangeeft wat de stand van zaken is (bijv. groen = loopt op schema, rood =
vertraging, grijs = nog niet gestart).
Beschrijf per werkpakket ook kort tekstueel wat de status van elk werkpakket is (ca. 50 – 300
woorden per werkpakket). Als er een afwijking is ten opzichte van het plan, geef dan een toelichting.
Tot de werkpakketten behoren in ieder geval ook kennisdisseminatie, evaluatie en verduurzaming van
de projectresultaten.
Kennisdisseminatie
Beschrijf kort welke activiteiten zijn uitgevoerd en wat de belangrijkste bevindingen zijn. Wat heb je
aan deskundigheidsbevordering gedaan.
Evaluatie
Beschrijf kort hoe je de evaluatie uitvoert en wat de eventuele behaalde resultaten zijn. Geef aan of je
hier tegen problemen aanloopt en welke.
Verduurzaming projectresultaten
Beschrijf de duurzaamheid en het daadwerkelijke gebruik van de projectresultaten. Hoe gaat het
gebruikt worden, door wie, is er beheer nodig en wie regelt dat?
4
Bijlage 1 Financiële rapportage
Gebruik hier het aangeleverde format; dit mag ook als losse Excel bijlage aangeleverd worden.
Vergeet niet zaken als rekeningnummer, kenmerk etc waar de subsidiegelden naar toe moeten.
Afwijkingen in de realisatie van kosten die 5% of meer afwijken van de projectbegroting dienen apart
te worden toegelicht. De toelichting geeft nooit recht op verhoging van het subsidiebedrag. Tevens
dien je maatregelen aan te geven waarmee de afwijking zal worden gecorrigeerd.
Bijlage 2 Eventuele opgeleverde deliverables
Als gedurende de rapportageperiode een uitgebreid document is opgeleverd, neem dan het volledige
document als bijlagen op. In de hoofdtekst geef je een korte samenvatting of beschrijving.
5
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards