VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

advertisement
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
VEILIGHEIDS- EN BESCHERMINGSMAATREGELEN
Inleiding
Het voorkomen van ongevallen, schades en aantasting van het milieu zijn voor werkgever belangrijke
uitgangspunten. Volgens artikel 3, lid 1b van de Arbowet moet de werkgever de gevaren en risico’s voor de
veiligheid of de gezondheid van de werknemer in eerste instantie zoveel mogelijk voorkomen of beperken bij de
bron. Veilig werken is een belangrijk onderdeel als het gaat om het begrip “goed werken”. Deze voorschriften zijn
van toepassing voor de eigen werknemers, uitzendkrachten en derden. Iedereen moet zich aan deze regels
houden. Leidinggevenden zijn verplicht erop toe te zien dat iedereen zich strikt houdt aan de opgestelde
veiligheidsvoorschriften. Daarnaast heeft ook iedere werknemer een eigen verantwoordelijkheid om tijdens het
werk rekening te houden met voorschriften op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.
Onregelmatigheden/calamiteiten
Als de werknemer onregelmatigheden binnen het bedrijf waarneemt (lekkage van verfbussen of vaten, onjuist
gebruik van machines, roken binnen het magazijn) dient hij dit onmiddellijk aan de leidinggevende te melden.
Brandbeveiliging
Het gehele gebouw, zowel magazijnen als kantoren, is voorzien van een sprinklerinstallatie.
Dit betekent dat zowel overdag als 's nachts op de plaats van brand automatisch de sprinkler in werking gaat.
Door middel van pictogrammen zijn de handblusmiddelen (brandhaspels en poederblussers) aangegeven
waarmee een beginnende brand waar dan ook geblust kan worden.
In het gehele gebouw zijn verlichte bordjes aangebracht die vluchtwegen aangeven.
UIT
: uitgang, richting buitendeuren
NOODUITGANG
: directe vluchtweg naar buiten.
Tussen de stellingen hangen bordjes met een vluchtend poppetje. Volg de richting.
In het gebouw (noem bijv: hal bij toiletten, gang 1e verdieping bij toiletten, magazijn bij kantine en service center
bij de balie) hangen borden met daarop aangeven waar de handblusmiddelen en nooduitgangen e.d. zich
bevinden. Hierbij is tevens aangegeven hoe je moet handelen bij een (brand)alarm.
Als het alarmsignaal gaat, kijk goed om je heen wat er aan de hand is en reageer op de omstandigheden. Zo
mogelijk zullen er via de omroepinstallatie aanwijzingen volgen.
Het alarmsignaal en de sprinkler worden elke woensdagochtend getest.
Sleutelprocedure
Voor het afsluiten van het pand bestaat een sleutelprocedure. Deze is bekend bij daartoe benoemd persoon (zie
informatieborden). Dit betekent dat, als je om een of andere reden 's avonds in het pand aanwezig moet zijn, je in
principe contact op moeten nemen met hen om af te spreken hoe het pand moet worden geopend en afgesloten.
Bedrijfshulpverlening
Op verschillende plaatsen binnen het bedrijf zijn goed uitgeruste verbandkoffers aanwezig.
Op elke vestiging zijn gediplomeerde bedrijfshulpverleners aanwezig die je kunt inschakelen, indien er
bijvoorbeeld een EHBO-er nodig is.
Bedrijfshulpverleners worden daarnaast ingeschakeld bij calamiteiten als brand, evacuatie e.d.
Datum : februari 2005
Versie : 1
veiligheidsvoorschriften
Pagina 1 van 3
VVVH-arbeidsreglement
Werkkleding
Magazijn, service centers en kleurmakerij
Er bestaat de mogelijkheid om gratis werkkleding van de leidinggevende te krijgen. Voor de bewassing hiervan
dient werknemer zelf zorg te dragen. De kleding dient “gesloten” gedragen te worden.
Bij beëindiging van het dienstverband moet deze kleding weer ingeleverd worden.
Winkelinrichters
Winkelinrichters dienen werkkleding te dragen. Hiervoor is een regeling opgesteld. Vraag de verkoopleider naar
nadere details.
Degenen die geen werkkleding wensen te dragen, zijn zelf aansprakelijk voor de eventuele schade aan hun
kleding.
Veiligheidsschoenen
Voor het bedrijf bestaat op grond van de Arbowet de verplichting om aan magazijnwerknemers
veiligheidsschoenen te verstrekken, alsmede aan werknemers van de service centers en aan winkelinrichters.
Aan de andere kant bestaat voor de werknemer dan ook de verplichting om ze te dragen.
Werkgever kan dan niet aansprakelijk worden gesteld als er enig letsel in welke vorm dan ook ontstaat aan
bijvoorbeeld de voeten door het niet dragen van de veiligheidsschoenen.
Uitgifte
Bij indiensttreding krijgen de werknemers door de leidinggevende veiligheidsschoenen uitgereikt. De werknemer
dient te tekenen voor ontvangst.
Vervanging
•
Iedere werknemer kan één keer per jaar een paar nieuwe veiligheidsschoenen krijgen, tegen inlevering van
de oude.
•
Ter beoordeling van de leidinggevende kan eventueel eerder nieuw schoeisel worden verkregen als de
omstandigheden daartoe aanleiding geven.
•
Wordt nieuw schoeisel gevraagd zonder inlevering van het oude, dan dient dit schoeisel te worden betaald
volgens de procedure conform personeelsaankopen.
Uitdiensttreding
Bij uitdiensttreding dient het verstrekte schoeisel te worden ingeleverd. Wenst de werknemer de schoenen mee
te nemen dan worden deze in rekening gebracht tegen een percentage van de geldende prijs. Het percentage
hangt af van de tijd verstreken na uitgifte.
Rijden op een heftruck
Alleen werknemers met een heftruck certificaat mogen rijden op een heftruck. Het is ten strengste verboden dat
werknemers zonder dit certificaat op een heftruck rijden.
Veiligheidsmaatregelen m.b.t. productopslag
Gasflessen
•
De gasflessen mogen uitsluitend worden opgeslagen in de daartoe aangewezen opslagplaats in de
buitenlucht, die middels een hekwerk is afgesloten.
•
De toegang tot de deur van de opslagplaats voor gasflessen moet worden vrijgehouden.
Datum : februari 2005
Versie : 1
veiligheidsvoorschriften
Pagina 2 van 3
VVVH-arbeidsreglement
•
Beschadigingen of lekken moeten onmiddellijk aan de afdelingsleiding worden gemeld. De beschadigde of
lekke fles moet worden gemerkt met het woord "DEFECT" respectievelijk "LEK"; de nodige maatregelen
moeten worden getroffen om brand- en/of ontploffingsgevaar te voorkomen.
•
De flessen moeten steeds gemakkelijk bereikbaar zijn.
Spuitbussen
•
Spuitbussen mogen uitsluitend worden opgeslagen in de voor dit doel bestemde kluis. Met uitzondering van
de spuitbussen in de verkoopruimte.
Terreinen en wegen
•
Toegangsdeuren tot het terrein, de gebouwen en eventuele aansluitpunten voor de blussystemen van de
brandweer moeten te allen tijde worden vrij gehouden.
Kluizen
•
De toegangsdeur van de kluis tot het magazijn is zelfsluitend. Er mag geen gebruik worden gemaakt van een
voorziening waarbij de deur in een bepaalde stand blijft openstaan.
Opruimen van gemorste gevaarlijke stoffen of bestrijdingsmiddelen
•
Gemorste gevaarlijke stoffen of bestrijdingsmiddelen moeten zo snel mogelijk worden geabsorbeerd en
opgeruimd. Voor het opruimen van gemorste gevaarlijke stoffen of bestrijdingsmiddelen is een instructie in de
opslagplaats aangebracht.
•
Gebruikte absorptiemiddelen en niet meer voor gebruik geschikte gemorste gevaarlijke stoffen of
bestrijdingsmiddelen moeten als chemisch afval worden behandeld.
Niet nakomen van veiligheidsvoorschriften

Niet nakomen van bovengenoemde veiligheidsvoorschriften, ingesteld ter bescherming van de werknemer en
collega’s, houdt in dat gevolgschades voor rekening van werknemer komen. De werkgever is niet verplicht
het loon door te betalen.

Weigert de werknemer om veiligheidsvoorschriften te volgen en/of PBM’s te gebruiken, dan volgen formele
waarschuwingen, welke uiteindelijk kunnen leiden tot ontslag van de werknemer. Ook kan de
arbeidsinspectie gevraagd worden werknemer een boete op te leggen.
Roken
Optie 1
Zie rookbeleid
Optie 2
Het is ten strengste verboden te roken in magazijnen en kleurmakerijen
Kleurmakerij
In de kleurmakerijen is men verplicht de afzuiginstallatie tijdens de werkzaamheden te gebruiken en waar nodig /
verplicht beschermmiddelen (zoals ademkapjes) te dragen.
Datum : februari 2005
Versie : 1
veiligheidsvoorschriften
Pagina 3 van 3
VVVH-arbeidsreglement
Download