Groep 6 - KC Caleidoscoop

advertisement
ATO Scholenkring
Basisschool Caleidoscoop
Fluitenkruid 8
5236 TL 's-Hertogenbosch
tel: 073-8225432
email: [email protected]
Algemene informatie
Verjaardag
Wanneer uw kind jarig is, mag er getrakteerd worden op school. Het liefst een gezonde traktatie.
U wordt verzocht om uitnodigingen van kinderfeestjes niet op school uit te delen, tenzij dit voor de
hele klas is. Dit streven wij na om het gevoel van buitensluiting te voorkomen.
Leefstijl & seksuele vorming
Een programma dat als een rode draad door het leven in de klas en op school
loopt, is het Leefstijlprogramma waarmee we sinds enkele jaren werken. Van groep 1
tot en met 8 komen in een duidelijke opbouw zaken aan de orde als kennismaken,
luisteren, communiceren, zelfvertrouwen, gevoelens uiten, assertiviteit en
weerbaarheid, conflicten oplossen en omgaan met de groepsdruk. Lessen worden
vaak begonnen met zogenoemde energizers, ludieke oefeningen om het ijs te
breken. Daarnaast hebben we een methode voor relationele -en seksuele vorming. Ook die
lessen starten in groep 1-2. Natuurlijk volgt de methode een duidelijke opbouw die
aansluit bij de leeftijd van de kinderen.
Ook vullen we een vragenlijst (sociaal-emotioneel) in per kind van Zien.
Klassenafspraken
In het begin van het schooljaar worden er klassenafspraken gemaakt, samen met de kinderen. Vanaf
groep 3 ondertekenen de kinderen deze regels ook.
Te laat
Om 08.20 uur gaan de deuren open en om 08.30 uur starten de lessen. Het is de bedoeling dat
iedereen om 08.30 uur in de klas is. Het kan natuurlijk een keer gebeuren dat uw kind een keer te
laat komt. Wanneer dit drie keur gebeurt, zullen wij contact opnemen met u.
Ziek
Wanneer uw kind ziek is, kunt u bellen naar school.
Ook kunt u uw kind ziekmelden via onze app.
Protocollen
Op de website vindt u de volgende protocollen: pest-, fiets-, gsm-, foto/film- en internetprotocol.
Gymles
Wanneer kinderen de gymspullen vergeten zijn om mee te nemen, gymmen zij mee in hun gewone
kleren op blote voeten. Wij horen graag van de ouders (via een briefje) wanneer uw kind een reden
heeft om niet mee te gymmen.
Specifieke informatie voor groep 6
Gym
Wij gaan gymmen op donderdag van 11.00 uur tot 12.00 uur.
Huiswerk Groep 6
 Eén keer per jaar een spreekbeurt, werkstuk, boekbespreking en krantenkring.
 Leerwerk (geschiedenis, aardrijkskunde, natuur/techniek) .
Speerpunten van…..
Rekenen
- Het getal gebied wordt uitgebreid tot en met 10.000
- Vermenigvuldigen en delen met grote getallen (70 x 34 / 4800 : 60)
- Kolomsgewijs optellen en aftrekken, aansluitend cijferend optellen
- Breuken ( de helft, een derde, een kwart, een vijfde)
- Afstanden met behulp van een kaart en schaallijn.
- Oriënteren op het begrip vierkante meter
Taal
Staal bestaat uit 4 domeinen: woordenschat, taal verkennen, spreken en luisteren en schrijven.
Woordenschat
- Kinderen leren op grondige en systematische wijze een groot aantal nieuwe woorden en
woordgroepen, waardoor hun kennis wordt verbreed en verdiept.
- De kinderen leren strategieën om zelf de betekenis te achterhalen van een onbekend woord in een
tekst.
- De kinderen leren de aangeleerde woorden te gebruiken bij de taken voor spreken en luisteren en
schrijven, waaronder ook het eindproduct (presentatie of publicatie).
Taal verkennen
- Taalgebruik; passend taalgebruik thuis, op school, bij vrienden en beleefdheidsvormen, figuurlijk
taalgebruik en herkomst van woorden.
- Taalvariatie; kennis van streektalen, dialecten, straattaal, gebruik van internettaal en diverse
schriftsystemen en synoniemen.
- Spelen met taal; woordspelingen, anagrammen, rebussen, stijl, taalgrappen, overdrijven, ironie en
vergelijkingen.
- Taalschat; spreekwoorden en gezegden.
- Non-verbale communicatie; mimiek, lichaamstaal, gebarentaal, positie in de groep en
pictogrammen.
Spreken en luisteren
- De leerlingen werken aan de vergroting van hun speerk- en luistervaardigheid.
Schrijven
- De kinderen leren verschillende genres en tekstsoorten te schrijven die elk hun eigen kenmerken
hebben. Dat doen ze met pen, papier of de computer.
- De kinderen ahv vooraf geformuleerde criteria kritisch te kijken naar hun eigen teksten en kunnen
die reviseren. Ook leren ze een begin- en eindversie te schrijven.
- De kinderen leren ahv vooraf geformuleerde criteria te reflecteren op hun eigen schrijfwerk en dat
van anderen.
Spelling
- Spelling is het uit het hoofd goed opschrijven van woorden en zinnen. Het doel is om eigen teksten,
opdrachten en werkstukken bij andere vakken foutloos te kunnen maken.
- Staal spelling bestaat uit 3 onderdelen:
1. Spelling (van veranderlijke woorden)
2. Werkwoordspelling
3. Grammatica (woordsoorten, zinsdelen en leestekens)
- Het dagelijkse dictee plus de nabespreking is een belangrijk onderdeel om te oefenen en veel te
herhalen.
Studievaardigheden
-Hoofdonderwerp en centrale vraag
-Hanteren van informatiebronnen
-Kritisch lezen
-Grafieken, kolommen, schema’s
-Hoofdzaak en bijzaak
Begrijpend lezen, leestechniek en woordenschat
-Volgens de vier V’s (voorkennis ophalen, voorspellen, verbeelden, vragen stellen).
Creatieve ontwikkeling
Handvaardigheid
- Werken met klei en papier-maché
- Constructief werken met papier, karton en kosten loos materiaal
Dans
- Accent ligt op het spontane, directe zelf dansen
Muziek
- Aanleren van liedjes
- Bespelen van muziekinstrumenten
- Muziek beluisteren en er over spreken.
Tekenen
- Overlapping
- Spiegelbeeld / symmetrie
Engels
- luisteren en spreken
- wordt auditief en visueel aangeboden op het digibord
- de thema’s zijn: contact met andere mensen, boodschappen doen, het dagelijkse leven, reizen,
onderwijs en opleiding/beroepen, (woon)omgeving
Thema’s van:
Aardrijkskunde
- Inrichting van Nederland
- Provincies
- Werken met atlas
- Topografie van Nederland (Provincies, hoofdsteden, grote steden, rivieren etc.)
Geschiedenis
- Gouden eeuw (V.O.C.)
- Slavernij
- Industrie in Nederland
- Tweede wereldoorlog
- Welvaart in Nederland
Natuur/techniek
- Leven van mensen, planten en dieren
- Zintuigen bij mensen en dieren
- Verzorging van je lichaam
- Waar en hoe leven planten en dieren
- Techniek en constructies
- Hefbomen, tandwielen en machines
- Techniek als hulpmiddel in je leven
Belangrijke data
- Voorstellingen: nog niet bekend
- Presentatie middagen starten om 13.15 uur
Groep 6a: 9 november en 10 april
Groep 6b: 8 november en 5 april
- WisH eindpresentatie
Groep 6a: 18 november 11.15 – 12.15 uur
Groep 6b: 18 november 12.45 – 13.45 uur
Voor overige vragen verwijzen u naar de app en website.
Met vriendelijke groet,
Anneke Eijsvogels / Wiebe Adema / Mariëtte Loef
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards