Aanvraag school- of studietoelage.

advertisement
onderwijs
A R G U M E N T · O K TO B E R 2 0 1 2
21
VSOA
Aanvraag school- of studietoelage
Ouders of leerlingen kunnen nog tot en met 1 juni 2013 een aanvraag indienen voor
school-of studietoelagen voor het schooljaar 2012-2013. Meer informatie over de
aanvraag kan u verkrijgen bij de afdeling Studietoelagen.
oor hulp bij het in orde brengen van het
dossier kan men terecht bij OCMW’s en
steden of tijdens de zitdagen die worden georganiseerd in de gemeenten.
School- of studietoelagen aanvragen kan online
(www.studietoelagen.be) of via het papieren aanvraagformulier. Op maandag- en woensdagnamiddag van 13 u 30 tot 16 u 30 kan men ook terecht
bij de afdeling Studietoelagen in Brussel en in de
provinciale cellen. Daar kan men de aanvraag
digitaal laten indienen wat een aanzienlijke tijdwinst oplevert, omdat de registratietijd wordt vermeden.
Wie hulp nodig heeft bij het aanvragen, kan terecht
bij OCMW’s en steden. Ook daar kan de school- of
studietoelage online worden aangevraagd.
V
De organisatie doet dit samen met de aanvrager,
zonder dat deze de PINcode van zijn of haar e-id
moet kennen. Tijdens de maanden: september,
oktober en november worden er eveneens zitdagen in de gemeente georganiseerd. Ook daar kan
men net zoals vorig jaar terecht.
Links naar de adressen van de provinciale cellen,
OCMW’s, steden en zitdagen georganiseerd in de
gemeentes vindt u op onze website én in onze
Nieuwsbrief. Leden van het VSOA-Onderwijs kunnen zich gratis abonneren op de Nieuwsbrief door
een e-mail te sturen naar: [email protected] met vermelding van hun naam en lidnummer of via de link op onze website.
Het VSOA-team
FAQ In deze terugkerende rubriek plaatsen wij een aantal vaak gestelde vragen van
de afgelopen maand in de schijnwerpers. Van ons krijgt u het passende antwoord.
V | Mijn kind van 3 jaar moet een kleine ingreep ondergaan in het ziekenhuis.
Kan ik verlof nemen om de eerste dagen bij hem/haar aanwezig te zijn?
A | Indien iemand uit jouw gezin (die onder hetzelfde dak woont) een ziekte of een
ongeval overkomt, heb je recht op “verlof wegens overmacht”. Dit verlof kan
aangevraagd worden bij de directie door het voorleggen van een medisch attest
van de behandelende arts waaruit blijkt, dat de aanwezigheid bij jouw kind (of
andere persoon uit jouw gezin) vereist is. Met deze aanwezigheid wordt niet
enkel bedoeld dat je thuis moet “aanwezig zijn”, want het is ook mogelijk dat
je absoluut aanwezig moet zijn bij het ziekenvervoer, in het ziekenhuis.
Dit verlof kan max. 4 kalenderdagen per burgerlijk jaar bedragen, maar hoeft
niet aaneensluitend te zijn. Het moet wel steeds met volledige dagen genomen
worden; dus woensdag telt ook voor een volledige dag. Tijdens “verlof wegens
overmacht” ben je in dienstactiviteit en ontvang je dus jouw salaris. Je bouwt
dus ook geldelijke, sociale en dienstanciënniteit op.
V | Ik ben reeds langere tijd ziek en mijn bezoldigd ziekteverlof is opgebruikt.
Ik ben nu terbeschikking gesteld wegens ziekte. Wat nu?
A | Vast benoemde personeelsleden hebben recht op 30 kalenderdagen bezoldigd
ziekteverlof per jaar sociale anciënniteit. Bij uitputting van het bezoldigd ziekteverlof, wordt het personeelslid terbeschikking gesteld wegens ziekte. Men ont-
vangt dan een wachtgeld dat tussen de 50 en 75% van het laatste activiteitssalaris bedraagt. Het exact percentage wordt bepaald volgens zijn/haar werkelijk
gepresteerde diensten (5% voor de eerste vijf jaren; 4% voor de volgende vijf
jaren; daarna 2% per jaar).
Bedraagt de terbeschikkingstelling, samen met het voorafgaandelijk ziekteverlof, minimum zes maanden, dan wordt het betrokken personeelslid opgeroepen
door de Pensioencommissie. Deze kan dan volgende uitspraken doen over de verdere situatie van het zieke personeelslid:
3 het terbeschikking gesteld personeelslid is geschikt om op normale en regelmatige wijze zijn ambt uit te oefenen;
3 het terbeschikking gesteld personeelslid is thans ongeschikt om zijn ambt uit te
oefenen en moet over een te bepalen aantal maanden opnieuw voor de
Pensioencommissie verschijnen;
3 het terbeschikking gesteld personeelslid is definitief ongeschikt om op normale
en regelmatige wijze zijn ambt te hervatten, doch blijft geschikt om tewerkgesteld
te worden onder bepaalde voorwaarden (andere functie);
3 het terbeschikking gesteld personeelslid is definitief ongeschikt om op normale
en regelmatige wijze zijn ambt of een ander ambt te hervatten en wordt vroegtijdig gepensioneerd.
De Pensioencommissie doet eveneens uitspraken over de erkenning als ernstige en
langdurige ziekte, de reïntegratie met halve dagtaak en invaliditeit.
Download