Uitzonderlijk verlof wegens overmacht ingevolge ziekte of ongeval

advertisement
Uitzonderlijk verlof wegens overmacht ingevolge ziekte of ongeval
overkomen aan een met het personeelslid onder eenzelfde dak
wonende persoon
Wie?
Er kan uitzonderlijk verlof worden toegestaan aan vastbenoemde en tijdelijke personeelsleden indien het
gaat om de echtgenoot (of samenwonende), een bloedverwant, een aanverwant, een met het oog op zijn
adoptie of de uitoefening van een pleegvoogdij opgenomen persoon.
Uit een medisch getuigschrift moet blijken dat de aanwezigheid van het personeelslid in zijn gezin vereist
is.
Duur?
De duur van dit verlof mag per kalenderjaar niet meer dan vier dagen bedragen. Niet opgenomen dagen
kunnen niet naar het volgende kalenderjaar worden doorgeschoven.
Bezoldiging?
De wedde wordt verder doorbetaald.
Administratieve toestand:
Gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit.
Aanvraag:
Het personeelslid moet het verlof in de loop van het eerste lesuur en vóór 10u. meedelen aan de directeur.
Het verlof moet niet aan het Departement Onderwijs worden meegedeeld.
Bron: Omzendbrief NO/201/SH/AS dd. 06/04/1979
Download