Vrij vragen voor extra vakantie of vrije dagen.

advertisement
Vrij vragen voor extra vakantie of vrije dagen.
Wanneer kinderen extra vrij zijn, dan missen zij onderwijstijd, dit gaat ten koste van hun ontwikkeling.
Extra vrij vragen kan mede daarom alleen in uitzonderlijke gevallen en altijd in overleg met de directie.
De wet verplicht de school ongeoorloofd verzuim bij de leerplichtambtenaar van de gemeente
Zaanstad te melden. Is uw kind leerplichtig en neemt u zonder toestemming van de directie onder
schooltijd verlof op dan loopt u het risico dat er een proces-verbaal wordt opgemaakt.
Er zijn wel redenen waarom u buiten de schoolvakanties om vrij kunt krijgen voor uw kind. Hiervoor
dient u bij de directie een officieel aanvraagformulier op te halen. Verzoek om extra verlof van meer
dan 10 schooldagen dient uiterlijk 6 weken van te voren te worden aangevraagd.
Gewichtige omstandigheden zijn o.a.:
- Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen.
- Verlof voor vakantie buiten de schoolvakanties wanneer het beroep van één van de ouders van
specifieke aard is dat dit noodzakelijk maakt.
- Voldoen van een wettelijke verplichting - Verhuizing (1 dag) - Huwelijk familieleden (1 dag, bij lange
afstand 2 dagen).
- Ernstige ziekte familieleden.
- Bevalling van moeder.
- Overlijden van ouders (4 dagen), grootouders / broers / zussen (2 dagen), overige familie (1 dag).
- Jubileum familielid (1 dag).
Voor informatie of het verkrijgen van een formulier voor het aanvragen van buitengewoon verlof kunt u
terecht bij de administratie of bij de leerkracht van uw kind.
Download