Verzoek extra verlof wegens gewichtige omstandigheden

advertisement
AANVRAAG VERLOF
Naam kind
Naam kind
Naam kind
: ……………………………………………
: ……………………………………………
: ……………………………………………
Groep …………
Groep …………
Groep …………
Periode verlof
: ………………………………………………………………………………
Omschrijving van de reden van het verlof:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Naam ouder(s)/verzorger(s)
Adres
Postcode/woonplaats
Datum
Handtekening
:
:
:
:
:
……….……………………………………………………………………………
…………….………………………………………………………………………
………………….…………………………………………………………………
……………………….……………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………
Bijlage
: ja / nee
Toelichting
Soms kan het noodzakelijk zijn om voor uw kind verlof aan te vragen. Bijvoorbeeld:
 Bezoek aan huisarts of specialist, mits dit niet buiten schooltijd kan.
U kunt dit verzoek mondeling of schriftelijk indienen bij de groepsleerkracht. Deze is bevoegd om te
beslissen.
 Bijwonen van huwelijk of bij overlijden van bloed- of aanverwant.
Hiervoor kunt u, middels dit aanvraagformulier, een verzoek indienen bij de directie van de school. De
directie is in deze gevallen bevoegd om te beslissen. Een bewijsstuk moet bijgevoegd worden.
 Bijwonen van ambts- of huwelijksjubilea.
Hiervoor kunt u, middels dit aanvraagformulier, een verzoek indienen bij de directie van de school. De
directie is in deze gevallen bevoegd om te beslissen. Een bewijsstuk kan bijgevoegd worden.
 Alle andere verzoeken om verlof.
Het gaat hier om extra vakantie of verlof in geval van ‘gewichtige’ omstandigheden. Extra vakantieverlof kan
verleend worden voor ten hoogste 10 dagen door de directeur.
Wanneer wel extra verlof in geval van “gewichtige” omstandigheden?
Voor verlof of vakantie onder schooltijd kan alleen een uitzondering worden gemaakt als uw kind tijdens de
schoolvakanties niet op vakantie kan gaan door de specifieke aard van het beroep van (één van) de ouders.
Hierbij dient voornamelijk te worden gedacht aan seizoensgebonden werkzaamheden die een piekdrukte
kennen, waardoor het onmogelijk is om in die periode vakantie op te nemen. Bij uw aanvraag moet een
werkgeversverklaring worden gevoegd waaruit de specifieke aard van het beroep en de verlofperiode van de
betrokken ouder blijken. Een dergelijk verlof moet tenminste 2 maanden van te voren worden aangevraagd. Dit
verlof kan niet worden verleend in de eerste twee weken van het schooljaar.
Wanneer geen extra verlof geval van “gewichtige” omstandigheden?
O.a.: Kamperen bij de scouting, familiebezoek in het buitenland, vakantie in een goedkope periode of i.v.m.
een speciale aanbieding, vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden, een
uitnodiging van familie, vrienden om buiten de normale schoolvakanties op vakantie te gaan eerder vertrek of
later terugkeer i.v.m. (verkeers)drukte, verlof omdat andere kinderen al vrij zijn.
Bij twijfel, of verlof wel mag worden toegestaan, kunnen de ouder(s)/verzorger(s) of de directie van de school
contact opnemen met de leerplichtambtenaar van de gemeente Assen. tel 0592-366372
We willen u er op wijzen dat de directie de door de overheid vastgestelde verlofregeling consequent naleeft.
Daar waar volgens de regeling geen verlof gegeven mag worden, gebeurt dit niet. Komen kinderen in strijd met
de verlofregeling niet op school, dan is de directie verplicht dit te melden aan de leerplichtambtenaar. In de
schoolgids staat deze regeling uitgebreid beschreven. De regeling is gepubliceerd in de Staatscourant, nr 14773
op 16 juli 2012.
De directie van de Emmaschool staat het verlof op grond van de leerplicht wel / niet toe
Datum :
Handtekening:
Download