Extra vakantie- en ander verlof aanvragen

advertisement
Nieuwsbrief 21 november 2014
(ingezonden mededeling)
NIEUWBOUW
We kunnen niet wachten tot de eerste werkzaamheden beginnen.
U weet dat er vertraging is opgetreden door een bezwaarschrift van een aantal
buurtbewoners. De afhandeling door de Commissie Bezwaarschriften heeft op haar
beurt ook weer vertraging opgelopen.
Vervolgens moet het nog door het College van Burgemeester en Wethouders
worden behandeld….
Nog even geduld.
SANTA RUN
De Rotary Den Helder organiseert op de koopzondag van 21 december a.s. een funkerstloop van ongeveer 3 kilometer door het centrum van de stad. Start vanaf het
Julianaplein. Rennend, wandelend, - maakt niet uit.
Alle deelnemers worden verkleed als kerstman.
De opbrengst gaat naar het JeugdSportFonds. http://www.jeugdsportfonds.nl/
Informatie: www.denhelder.rotarysantarun.nl
Opgeven kan via: http://denhelder.rotarysantarun.nl/inschrijven/
Zie ook: www.youtube.com/RotarySantaRun
Of
www.facebook.com/RotarySantaRun
(ingezonden mededeling)
Ouderbijdrage Schooljaar 2014 / 2015
De Activiteitencommissie heeft de ouderbijdrage net als voorgaande jaren
vastgesteld op € 15,00
Dit geld besteden wij aan verschillende activiteiten zoals; de Sinterklaasviering, de
Kerstmaaltijd, het Paasfeest, een hapje en drankje bij schoolsporttoernooien en nog
veel meer. Zonder uw bijdragen zijn veel van deze activiteiten niet mogelijk.
Graag uw bijdrage van € 15,00 per kind overmaken op:
Bankrekening: NL20ABNA0977536033
Belangrijk !!! als betalingskenmerk: de naam + groep van uw kind vermelden.
T.n.v. AC obs De Kluft
Jac. Lemairestraat 22
1782 VG Den Helder
Wilt u liever contant betalen, dan kan dat ook. Graag het geld in een envelop, met
daarop de naam en de groep van uw kind.
Inleveren kan bij de leerkracht of bij mw. Alida van de administratie.
Voor nieuwe kleuters vragen wij een bijdrage van € 1,50 voor elke maand die ze op
school zitten. Bijvoorbeeld; komt uw kind in januari op school dan is dit van januari
t/m juni 6x 1,50 = € 9,00 De maanden juli en augustus tellen niet mee.
Ik dank u vast hartelijk voor uw bijdrage.
Vriendelijke groet,
Isabel Koenen
Penningmeester AC De Kluft.
DENKT U NOG EVEN AAN DE SINTBIJDRAGE (GROEP 1-5)
DATA
Naam vakantie
Kerstvakantie
Basketbaltoernooi
Voorjaarsvakantie
Goede vrijdag
2e Paasdag
Koningsdag
Meivakantie
Hemelvaartsdag
vrijdag na Hemelvaart
2e Pinksterdag
Zomervakantie
Datum van
22-12-2014
22-12-2014
23-02-2015
03-04-2015
06-04-2015
27-04-2015
04-05-2015
14-05-2015
15-05-2015
25-05-2015
06-07-2015
t/m
02-01-2015
24-12-2014
27-02-2015
08-05-2014
14-08-2015
Extra vakantie- en ander verlof aanvragen
De Minister van Onderwijs heeft in juli 2012 de regels voor verlof buiten de vakanties
aangescherpt. Met name de onderdelen: Specifieke aard van het beroep en
Gewichtige omstandigheden.
Specifieke aard van het beroep.
Hierbij moet u denken (Uit de Staatscourant van 16 juli 2012:)
“Aan seizoensgebonden werkzaamheden, resp. werkzaamheden in bedrijfstakken
die een piekdrukte kennen, waardoor het voor het gezin feitelijk onmogelijk is om in
die periode een vakantie op te nemen. Het moet redelijkerwijs te voorzien zijn (en/of
worden aangetoond) dat een vakantie in de schoolvakanties tot onoverkomelijke
bedrijfseconomische problemen zal leiden. Slechts het gegeven dat gedurende de
schoolvakanties een belangrijk deel van de omzet wordt behaald is onvoldoende.”
Zoals wij het lezen kunt u alleen verlof aanvragen als u kunt aantonen dat uw bedrijf,
of het bedrijf waar u voor werkt, zwaar in de financiële problemen zou raken als u
tijdens de schoolvakanties vakantie zou opnemen.
Gewichtige omstandigheden:
Het gaat hier om verlof van maximaal 10 verlofdagen of minder per schooljaar. U
moet hierbij denken aan zaken die buiten uw wil of invloed gebeuren.
U krijgt verlof bij de volgende aangelegenheden: (Uit de Staatscourant van 16 juli
2012)
 Voor verhuizing: maximaal 1 schooldag;
 Voor het voldoen aan wettelijke verplichtingen, voor zover dit niet buiten de
lesuren kan geschieden: maximaal 10 dagen;
 Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwant tot en met de 3e
graad: in Nederland maximaal 2 schooldagen indien er ver gereisd moet
worden, anders maximaal 1 dag, in het buitenland maximaal 5 schooldagen.
Soort bewijs: trouwkaart (indien twijfelachtig kopie trouwakte);

Bij ernstige levensbedreigende ziekte zonder uitzicht op herstel van bloed- of
aanverwant tot en met de 3e graad: maximaal 10 dagen. Soort bewijs:
doktersverklaring waar ernstige ziekte uit blijkt;
 Bij overlijden van bloed- of aanverwant:
- In de 1e graad maximaal 5 schooldagen;
- In de 2e graad maximaal 2 schooldagen;
- In de 3e en de 4e graad maximaal 1 schooldag;
- In het buitenland: 1e t/m 4e graad maximaal 5 schooldagen. Soort bewijs:
rouwkaart (indien twijfelachtig akte van overlijden);
 Bij 25, 40 of 50 jarig ambtsjubileum en het 12 ½, 25, 40, 50 en 60 jarig
huwelijksjubileum van ouder(s)/verzorger(s) of grootouders: maximaal 1
schooldag;
 Voor andere naar het oordeel van het hoofd van de school/instelling
gewichtige omstandigheden: maximaal 10 dagen.
Daarbij geldt het volgende:
- Verlofaanvragen dienen schriftelijk en binnen een redelijke termijn bij het
hoofd van de school/instelling te worden ingediend. Indien de aanvraag
niet binnen een redelijke termijn is ingediend, moet door de aanvrager
worden beargumenteerd waarom dit niet is gebeurd;
- Er kunnen voorwaarden gesteld worden aan het toekennen van verlof,
bijvoorbeeld het achteraf tonen van bepaalde bescheiden;
- De toestemming of afwijzing moet schriftelijk worden vastgelegd en in
geval van afwijzing goed worden gemotiveerd door het hoofd van de
school/instelling;
- Verlof moet altijd zo kort mogelijk worden gehouden;
- Alle aanvragen dienen, voor zover in redelijkerwijze mogelijk, te worden
vergezeld van bewijsmiddelen;
- Verlof vanwege gewichtige omstandigheden kan ook worden toegekend in
de eerste twee weken na de zomervakantie, hier moet echter
terughoudend mee worden omgegaan.
In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:
 Familiebezoek in het buitenland;
 Goedkope tickets in het laagseizoen;
 Omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de
vakantieperiode;
 Vakantiespreiding;
 Verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
 Eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
 Samen reizen/in konvooi rijden door bijvoorbeeld de Balkan;
 Kroonjaren;
 Sabbatical;
 Wereldreis/verre reis.
Download