Omstandigheidsverlof naar aanleiding van de bevalling van de

advertisement
Omstandigheidsverlof naar aanleiding van
de bevalling van de echtgenote of samenwonende partner
Wie?
Voor alle statutaire personeelsleden die gehuwd zijn of samenwonen met een partner die bevallen is.
Duur?
Tien werkdagen. Het personeelslid kiest, in overleg met het instellingshoofd, wanneer het de tien dagen
wenst op te nemen, binnen een periode van vier maanden vanaf de bevalling, met dien verstande dat
minimum vijf dagen aaneensluitend genomen moeten worden. Mits akkoord van de inrichtende macht
kunnen deze vijf dagen ook niet aaneensluitend genomen worden.
Het verlof moet steeds met volledige dagen genomen worden, ook als het personeelslid deeltijds werkt.
Vervanging:
Het personeelslid kan vervangen worden, ook wanneer de periode van afwezigheid geen aaneensluitende
periode van tien werkdagen is.
Bezoldiging:
Gedurende het omstandigheidsverlof hebben de personeelsleden, zowel tijdelijken (als het verlof binnen
hun aanstelling valt) als vastbenoemden, recht op bezoldiging.
Administratieve toestand:
Het verlof wordt gelijkgesteld met dienstactiviteit.
Administratieve formaliteiten:
Enkel als er een vervanger wordt aangesteld, moet het verlof worden meegedeeld aan het Departement
Onderwijs.
Voor instellingen die elektronisch communiceren met het Departement gebeurt dit via een RL2:
“dienstonderbreking 119 – omstandigheidsverlof n.a.v. de geboorte van een kind (10 dagen)”
Instellingen die niet elektronisch communiceren sturen een formulier PERS 3 naar het Departement
Onderwijs.
Bron: Omzendbrief Pers/2009/02 dd. 05/05/2009
Download