Aanvraag van verlof wegens opdracht in het

advertisement
Aanvraag van verlof wegens opdracht in het
schooljaar 2017-2018
1F3C8D-006183-03-170519
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Cel Detacheringen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL
T 02 553 91 54
[email protected]
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kan een personeelslid verlof wegens opdracht aanvragen. Met dit formulier kan een personeelslid
geen verlof aanvragen om een ambt uit te oefenen in een ministerieel kabinet of bij een erkende politieke partij, of
verlof wegens vakbondsopdrachten.
Wie moet dit formulier ondertekenen?
Zowel het personeelslid, een verantwoordelijke van de organisatie als een verantwoordelijke van de inrichtende macht
of het schoolbestuur moet dit formulier ondertekenen.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Mail dit formulier naar [email protected]
Gegevens van het personeelslid
1 Vul de gegevens van het personeelslid in.
voor- en achternaam
stamboeknummer
Gegevens van het verlof
2 Wat is de omvang van het verlof?
Geef de opdrachtbreuk waarvoor het personeelslid verlof neemt in het onderwijs. Die opdrachtbreuk moet
overeenstemmen met de gegevens in de elektronische zending met code DO 115 van de onderwijsinstelling.
3 Wat is de begin- en einddatum van het verlof?
Het verlof gaat op zijn vroegst in op 1 september 2017 en eindigt uiterlijk op 31 augustus 2018.
begindatum
einddatum
dag
maand
jaar
dag
maand
jaar
4 Omschrijf de opdracht van het personeelslid bondig.
Gegevens van de onderwijsinstelling
5 Vul de gegevens in van de onderwijsinstelling waar het personeelslid geaffecteerd of aangesteld is.
naam
instellingsnummer
straat en nummer
postnummer en gemeente
e-mailadres
Gegevens van de organisatie
6 Vul de gegevens in van de organisatie waar het personeelslid gedetacheerd zal worden.
naam
ondernemingsnummer
.
.
vestigingsnummer
straat en nummer
postnummer en gemeente
e-mailadres
personeelsverantwoordelijke
e-mailadres
boekhoudverantwoordelijke
Aanvraag van verlof wegens opdracht in het schooljaar 2017-2018 - pagina 2 van 3
7 Betaalt de organisatie waar het personeelslid gedetacheerd zal worden, het bedrag van de schriftelijke
betalingsstaat zelf terug?
De betalingsstaat bevat:
- het brutosalaris van het personeelslid naar rato van het tewerkstellingsvolume, met inbegrip van de
werkgeversbijdrage;
- het vakantiegeld en de eindejaarstoelage naar rato van het tewerkstellingsvolume;
- als de periode geen volledig schooljaar (van 1 september 2017 tot en met 31 augustus 2018) omvat: bijkomende
salariskosten die worden berekend op basis van de volgende principes:
- alle kalenderdagen van het verlof wegens opdracht worden opgeteld, met een maximum van driehonderd dagen
per schooljaar;
- het resultaat van de optelling wordt vermenigvuldigd met 0,2;
- het resultaat wordt afgerond naar de lagere eenheid;
- de administratieve kosten (60 euro per begonnen maand).
De betalingsstaat wordt op de volgende tijdstippen bezorgd:
- voor de maanden september tot en met oktober 2017: vordering in 2017;
- voor de periode november - december 2017 + eindejaarstoelage 2017: tussen begin januari en eind april 2018;
- voor de periode van januari tot en met april 2018: tussen begin mei en eind augustus 2018;
- voor de periode van mei tot en met augustus 2018 + vakantiegeld 2018: tussen begin september en eind december
2018.
ja
nee. Vul de gegevens in van de organisatie die het bedrag van de schriftelijke betalingsstaat vereffent.
U hoeft de gegevens alleen in te vullen als het een andere organisatie is dan de organisatie waarvan u de gegevens
hebt vermeld in vraag 6.
naam
ondernemingsnummer
vestigingsnummer
.
.
.
.
.
straat en nummer
postnummer en gemeente
e-mailadres
Ondertekening door het personeelslid, de onderwijsinstelling en de organisatie
8 Vul de onderstaande verklaring in.
Het personeelslid, de verantwoordelijke van de inrichtende macht of het schoolbestuur en de verantwoordelijke van de
organisatie vullen de verklaring in. Als een andere organisatie betaalt, ondertekent de verantwoordelijk van die
organisatie dit formulier ook.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld en ik ga akkoord met de aanvraag.
De organisatie verbindt zich ertoe het bedrag van de schriftelijke betalingsstaat terug te betalen aan het Agentschap
voor Onderwijsdiensten.
personeelslid
onderwijsinstelling
organisatie
betalende organisatie
datum (dd.mm.jjjj)
handtekening
voor- en achternaam
functie
Aanvraag van verlof wegens opdracht in het schooljaar 2017-2018 - pagina 3 van 3
Download