aanmeldingsformulier

advertisement
Aanmelding voor herplaatsing van een personeelslid
AgO-01-160905
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Agentschap Overheidspersoneel
Dienstencentrum Talent – dienst Rekrutering en Selectie
Boudewijnlaan 30 bus 42, 1000 BRUSSEL
T 0491 86 82 15 – [email protected]
overheid.vlaanderen.be/ago
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kunt u een personeelslid aanmelden voor herplaatsing. Het formulier wordt ondertekend door het
personeelslid zelf, door de leidinggevende van het personeelslid en door de hr-verantwoordelijke van de entiteit.
Dit formulier wordt opgemaakt in drie exemplaren: de leidinggevende, het personeelslid en het herplaatsingsbureau
ontvangen elk een ondertekend exemplaar. Het formulier maakt deel uit van het persoonlijk dossier van het
personeelslid.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Bezorg het volledig ingevulde en ondertekende formulier aan het Agentschap Overheidspersoneel. U kunt het mailen
naar [email protected] of met de post opsturen naar het adres bovenaan op dit formulier.
Aan dit formulier werd het kwaliteitslabel eenvoudig formulier van de Vlaamse overheid toegekend.
Gegevens van het personeelslid
1 Vul hieronder de persoonlijke gegevens van het aangemelde personeelslid in.
Bij ‘plaats van tewerkstelling’ vult u het beleidsdomein, het departement of agentschap, de afdeling en de standplaats
van het personeelslid in.
voor- en achternaam
straat en nummer
postnummer en gemeente
telefoonnummer
e-mailadres
geboortedatum
dag
maand
jaar
plaats van tewerkstelling
huidige functie
niveau
graad
2 Hoe is het personeelslid aangeworven?
als statutair ambtenaar
met een contract van onbepaalde duur. Voor welke opdracht is het personeelslid aangeworven?
U mag maar één hokje aankruisen.
een bijkomende of specifieke opdracht
een hooggekwalificeerde opdracht
vervangingsopdracht
een uitzonderlijke en tijdelijke personeelsbehoefte
Reden van de herplaatsing
3 Kruis de reden van de herplaatsing aan.
U mag maar één hokje aankruisen.
reorganisatie of proceshertekening
medische redenen. Voeg een attest van de arbeidsgeneesheer of van Medex bij dit formulier.
geen goede overeenstemming tussen persoon en functie
langdurige gelegitimeerde afwezigheid
4 Verduidelijk de reden die u in vraag 3 hebt aangekruist.
Ondertekening door de leidinggevende
Voor akkoord.
datum
dag
maand
jaar
handtekening
voor- en achternaam
Ondertekening door de hr-verantwoordelijke
Voor akkoord.
datum
dag
maand
jaar
maand
jaar
handtekening
voor- en achternaam
Ondertekening door het personeelslid
Voor kennisneming.
datum
dag
handtekening
Aanmelding voor herplaatsing van een personeelslid - pagina 2 van 2
Download