Aanvraag van verlof voor een vakbondsopdracht

advertisement
Aanvraag van verlof voor een vakbondsopdracht
1F3C8D-006185-01-170519
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Agentschap voor Onderwijsdiensten
Cel Detacheringen
Hendrik Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15, 1210 BRUSSEL
T 02 553 91 54
[email protected]
Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier kan een personeelslid verlof aanvragen om een opdracht bij een vakbond te vervullen. Dat verlof
wordt toegekend aan de vaste afgevaardigde. De detachering geldt alleen voor de volledige onderwijsopdracht van
vastbenoemde personeelsleden.
Wie moet dit formulier ondertekenen?
Zowel het personeelslid, een verantwoordelijke van de vakbondsorganisatie als een verantwoordelijke van de
inrichtende macht of het schoolbestuur moet dit formulier ondertekenen.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Mail dit formulier naar [email protected]
Gegevens van het personeelslid
1 Vul de gegevens van het personeelslid in.
voor- en achternaam
stamboeknummer
Gegevens van het verlof
2 Tot welke categorie behoort het verlof voor een vakbondsopdracht?
verlof zonder terugbetaling van de loonkosten (code 114). Van welk artikel is dit verlof een toepassing?
artikel 69 van de Codex Secundair Onderwijs
artikel 166 van het decreet van 25 februari 1997
artikel X.2 van het decreet van 15 juli 2005 ODXV
verlof met terugbetaling van de loonkosten (code 18)
3 Wat is de omvang van het verlof?
Geef de opdrachtbreuk waarvoor het personeelslid verlof neemt in het onderwijs. Die opdrachtbreuk moet
overeenstemmen met de gegevens in de elektronische zending van de onderwijsinstelling.
4 Wat is de begin- en einddatum van het verlof?
begindatum
einddatum
dag
maand
jaar
dag
maand
jaar
Gegevens van de onderwijsinstelling
5 Vul de gegevens in van de onderwijsinstelling waar het personeelslid geaffecteerd of aangesteld is.
naam
instellingsnummer
straat en nummer
postnummer en gemeente
e-mailadres
Gegevens van de vakbondsorganisatie
6 Vul de gegevens in van de vakbondsorganisatie waar het personeelslid gedetacheerd zal worden.
naam
ondernemingsnummer
.
.
straat en nummer
postnummer en gemeente
e-mailadres
7 Betaalt de vakbondsorganisatie waar het personeelslid gedetacheerd zal worden, het bedrag van de schriftelijke
betalingsstaat zelf terug?
De betalingsstaat bevat:
- het brutosalaris van het personeelslid naar rato van het tewerkstellingsvolume;
- het vakantiegeld en de eindejaarstoelage naar rato van het tewerkstellingsvolume;
- de administratieve kosten (60 euro per begonnen maand).
De betalingsstaat wordt op de volgende tijdstippen bezorgd:
- voor de maanden september en oktober van het jaar X: in jaar X;
- voor de periode van november tot en met december van het jaar X + eindejaarstoelage van het jaar X: tussen begin
januari en eind april van het jaar X+1;
- voor de periode van januari tot en met april van het jaar X+1: tussen begin mei en eind augustus van het jaar X+1;
- voor de periode van mei tot en met augustus van het jaar X+1 + vakantiegeld van het jaar X: tussen begin september
en eind december van het jaar X+1.
ja
nee. Vul de gegevens in van de organisatie die het bedrag van de schriftelijke betalingsstaat vereffent.
naam
straat en nummer
postnummer en gemeente
e-mailadres
ondernemingsnummer
vestigingsnummer
.
.
.
.
.
Aanvraag van verlof voor een vakbondsopdracht - pagina 2 van 3
Ondertekening door het personeelslid, de onderwijsinstelling en de organisatie
8 Vul de onderstaande verklaring in.
Het personeelslid, de verantwoordelijke van de organisatie en de verantwoordelijke van de inrichtende macht of het
schoolbestuur vullen de verklaring in. De verantwoordelijke van de inrichtende macht of het schoolbestuur ondertekent
dit formulier ter kennisname van het verlof. Als een andere organisatie betaalt, ondertekent de verantwoordelijke van
die organisatie dit formulier ook.
Ik bevestig dat alle gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld.
De organisatie verbindt zich ertoe het bedrag van de schriftelijke betalingsstaat terug te betalen aan het Agentschap
voor Onderwijsdiensten.
personeelslid
onderwijsinstelling
organisatie
betalende
organisatie
datum (dd.mm.jjjj)
handtekening
voor- en achternaam
functie
Aanvraag van verlof voor een vakbondsopdracht - pagina 3 van 3
Download