Centrumreglement CLW 2016

advertisement
1
2
Inhoudstabel Centrumreglement CLW VTI ‘De Kering’
1
Deel I
1
Welkom in ons centrum
Pedagogisch project en engagementsverklaring
Pedagogisch project
1.1
1.2
Opvoedingsproject vzw ECOV
Pedagogisch project CLW VTI ‘De Kering’
2
Engagementsverklaring tussen centrum en ouders
2.1
2.2
2.3
2.4
Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact
Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid
Wederzijdse afspraken over vormen van individuele trajectbegeleiding
Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Deel II
1
2
Het reglement
Inschrijvingen en toelatingen
Leren en werken in ons centrum
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Van inschrijving tot individueel trajectbegeleidingsplan
Een opleiding in ons centrum = leren en werkplekleren
Beleid inzake extra-murosactiviteiten
Schoolrekening
Samenwerking met andere centra of scholen
3
Studiereglement
3.1
3.2
3.3
Afwezigheid
Persoonlijke documenten
Begeleiding bij je vorming en opleiding
4
Leefregels, afspraken, orde en tucht
4.1
4.2
4.3
4.4
Praktische afspraken en leefregels in ons centrum
Privacy
Gezondheid
Orde- en tuchtreglement
Deel III
1
2
3
4
Informatie
Wie is wie?
Opleidingsaanbod
Jaarkalender
Leren via werken
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
Tewerkstelling
Brugproject
Voortrajecten
Bonussen en uitkeringen
En de kinderbijslag voor je ouders
Meer informatie
5
6
Jouw administratief dossier
Bij wie kan je terecht als je het moeilijk hebt?
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
Het gaat over jou
Geen geheimen
Een dossier
De cel trajectbegeleiding
Je leraren
7
Waarvoor ben je verzekerd?
7.1
7.2
Waarborgen bij verzekering
Aandachtspunten
8
Zet je in voor het centrum als vrijwilliger
Ondertekening pedagogisch project en schoolreglement voor de ouder(s)
Ondertekening pedagogisch project en schoolreglement voor de
meerderjarige leerling
pagina
3
4
4
4
4
5
5
6
6
7
7
7
7
7
8
10
10
11
11
11
13
13
18
18
21
22
26
30
30
37
37
37
37
38
38
38
39
39
39
39
39
39
40
40
40
41
41
41
42
43
43
3
Centrumreglement CLW VTI ‘De Kering’
1
Welkom in ons centrum
Je hebt zonet een grote stap gezet. Je verlaat het gewone schoolleven en bereidt je toekomst op een andere
manier voor. Je kiest voor vorming en opleiding via leren en werken. Dit centrumreglement geeft informatie over
deze leerweg en verduidelijkt wat er kan en niet kan in het centrum.
Duidelijke afspraken maken goede vrienden. Twee dagen per week volg je les in het CLW, de andere dagen leer
je op de werkplek. Wat je daar leert op de werkvloer maakt immers deel uit van je vorming en opleiding. Samen
met jou zetten we een traject uit op weg naar tewerkstelling.
In ons centrum leven heel wat verschillende mensen samen. Daarom is het belangrijk dat we elkaar waarderen.
We gaan vriendschappelijk met elkaar om en respecteren elkaars eigenheid en afkomst. Als christelijke instelling
telt in ons centrum iedereen mee en is iedereen evenwaardig.
Ouders
Directie
Leraren /
Begeleiders
Centrumbestuur
Jongeren
Centrumraad
Trajectbegeleiding
Coördinator
Schoolraad
Kortom in ons centrum leren en werken is het fijn om te verblijven en is iedereen welkom. Heb je het toch ergens
moeilijk mee, staat iets je niet aan? Blijf niet met je problemen zitten, maar spreek iemand aan. Een babbel kan
veel oplossen. Achteraan vind je een lijst van mensen tot wie je je kan richten. Doen!
Ons centrumreglement bestaat uit drie delen. In het eerste deel vind je ons pedagogisch project en een
engagementsverklaring tussen ons centrum en je ouders. In het tweede deel vind je o.a. afspraken over
afwezigheden, begeleiding bij je studies en een aantal leefregels. Ten slotte vind je nog heel wat nuttige
informatie in een derde deel. Dat derde deel maakt strikt genomen geen deel uit van het centrumreglement,
maar sluit er wel nauw bij aan.
Je inschrijving in ons centrum houdt in dat je ouders akkoord gaan met het volledige centrumreglement. Soms
is het nodig dat we het centrumreglement in de loop van het schooljaar aanpassen. Als er wijzigingen zijn in het
eerste of tweede deel, moeten je ouders opnieuw akkoord gaan. Bij veranderingen in het derde deel is dat niet
nodig.
Zodra je 18 wordt, treed je volledig zelfstandig op. Waar we in het centrumreglement over ‘je ouders’ spreken,
zal je dan zelf beslissen. In elk geval verwachten we dat je zelf het centrumreglement goed leest, ermee akkoord
gaat en het naleeft.
4
Deel I ― Pedagogisch project en engagementsverklaring
1
Pedagogisch project
Maak kennis met het opvoedingsproject vzw ECOV en het pedagogisch project van het CLW
1.1
Opvoedingsproject vzw ECOV
De vzw ECOV heeft haar statuten op een eigen manier vertaald en vastgelegd in een onderwijscharter dat voor
alle onderwijsgebruikers en alle personeelsleden in de ECOV-scholen een leidraad is.
De criteria van waaruit wij zien, oordelen en handelen zijn vastgelegd in ons maatschappijkritisch en
maatschappijgericht opvoedingsproject dat in zes kern- punten samengevat kan worden:
•
•
•
•
•
•
Wij bieden een brede algemene opvoedings- en vormingsbasis aan en bouwen daarop een
doorgedreven en specifieke basisvorming gericht op het voortgezet onderwijs in brede zin, een specifiek
technische en/of beroepsgerichte opleiding, afgestemd op de voortdurend evoluerende arbeidsmarkt of op
aansluitend voortgezet onderwijs. Wij kaderen deze visie in een keuze voor levenslang en levensbreed
leren.
Wij leren jonge mensen om in deze wereld te leven vanuit een groeiend waardenbesef dat zijn wortels
heeft in de christelijke inspiratie. Wij leren hun ervaren dat studie en arbeid, ook die als leraar of als
medewerker in een van de vele diensten van de vzw ECOV, bevrijdend kunnen zijn, vreugde kunnen geven
en een dienst zijn aan de evenmens en aan de wereld.
Samen groeien wij in solidariteit met allen die aan dit onderwijsproject meewerken. Wij hebben
speciale aandacht voor hen die het lastig hebben, maar bekommeren ons evenzeer om hen die op zoek
gaan naar de verdere uitbouw van hun mogelijkheden. Wij zetten ons elke dag opnieuw in voor goede
menselijke verhoudingen zowel binnen als buiten de school.
Wij stimuleren voortdurend de zelfstandigheid van elk van onze leerlingen en collega’s. We werken samen
met hen aan groepsopdrachten waarin die zelfstandigheid een eigen plaats krijgt en die de groep sterker
maken.
Wij maken van de school een leefwereld die openstaat voor alles wat er binnen en buiten gebeurt. Wij
hebben oog voor veranderingen, we leren ze naar waarde schatten en een plaats geven in ons leven.
We staan open voor andere visies en cultuurpatronen, maar vragen ook respect voor de waarden en
voor de cultuur die door ons gedragen wordt en die ons draagt.
1.2 Pedagogisch project CLW VTI ‘De Kering’
Binnen het Centrum Leren & Werken – De Kering van het V.T.I. streven we naar kwaliteitsvol onderwijs voor
jongeren die bewust kiezen voor een leer/werkervaring en jongeren die omwille van de nood aan ondersteuning
in hun leerproces een specifieke pedagogische aanpak vragen.
We zien het als onze taak de integratie van deze jongeren in de maatschappij te bevorderen door te werken op
drie domeinen :

hun beroepskansen bevorderen door een degelijke vakopleiding

hun persoonlijke ontplooiing verder uitbouwen

hen actief laten deelnemen aan het maatschappelijk leven
We doen dit vanuit een christelijke inspiratie waarbij een aantal waarden centraal staan: kansen geven,
aandacht besteden aan maatschappelijk kwetsbare jongeren, respect hebben voor andere
levensbeschouwingen en culturen, ... en dit als medewerkers ook effectief voorleven.
Om tot een constructieve begeleiding te komen vertrekken we vanuit het geloof in de jongere met zijn/haar
competenties en laten we dit ook blijken. We bieden hen warmte aan en een ruggensteun zodat ze de goede
richting vinden en hun leven een positieve wending kunnen geven. Tegelijkertijd leren we hen ook omgaan met
regels en structuur zodat het makkelijker wordt om zich te handhaven in de maatschappij.
5
We zien onze jongeren als unieke mensen met een totale persoonlijkheid en binnen onze begeleidingstaak
willen we daar (rekening houdend met onze mogelijkheden en beperkingen) maximaal op inspelen. Daarom
tekenen we samen met iedere jongere een individueel leertraject uit dat we actief begeleiden.
Dit leertraject beperkt zich niet tot het accepteren en verwerken van informatie maar daagt de jongere ook uit om
een actief engagement op te nemen.
Onderwijzen richt zich in ons centrum dan ook op kennis, vaardigheden en attitudes, op kennen, kunnen en zijn.
Gezien de grote diversiteit van de jongeren (zowel qua sociaal-economische achtergrond, studieniveau, …) in
ons centrum streven we naar een beleid waarbij we maximaal rekening houden met de mogelijkheden en
beperkingen van de individuele jongere.
Jongeren die hiervoor in aanmerking komen willen we voorbereiden op de uitoefening van een beroep en bieden
we optimaal kansen om een kwalificatie te behalen. Werkplekervaring vinden we daarbij heel belangrijk.
Met jongeren die in hun traject daar nog niet aan toe zijn willen we aanvankelijk de klemtoon leggen op hun
persoonlijkheidsontwikkeling en hun zelfredzaamheid in het maatschappelijk leven.
We willen in ons centrum actief werk maken van een ‘open’ leer- en leefgemeenschap waarin jongeren, ouders,
(interne en externe) begeleiders en directie elkaar leren kennen en waar dialoog leidt tot
medeverantwoordelijkheid in het traject dat we samen afleggen.
Omwille van de vaak sectoroverschrijdende begeleiding van een aantal van onze jongeren wordt er expliciet
aandacht besteed aan netwerkvorming.
Om dit kwaliteitsvol onderwijs ook in de toekomst te verzekeren worden blijvend de nodige logistieke/materiële
voorzieningen en pedagogisch-didactische hulpmiddelen ingezet.
Tevens nodigen we alle medewerkers uit om verder in te spelen op onderwijskundige vernieuwingen en
maatschappelijke tendensen.
2
Engagementsverklaring tussen centrum en ouders
Beste ouders
In deze engagementsverklaring vindt u een aantal afspraken die wij bij de inschrijving willen maken. Deze
afspraken gelden voor de hele periode dat uw kind bij ons is ingeschreven.
Deze engagementsverklaring kwam tot stand na overleg:
•
Binnen de scholengemeenschap SALEM waartoe onze school behoort;
•
met de schoolraad van ons centrum.
Als katholieke school zullen wij alles in het werk stellen om uw kind op een
zo goed mogelijke manier te begeleiden doorheen zijn school- en studieloop- baan. Het inschrijven van uw kind
in onze school is echter niet vrijblijvend. Wij willen werken in partnerschap en rekenen daarom ook ten volle op
uw medewerking.
2.1
Wederzijdse afspraken m.b.t. het oudercontact
Het oudercontact neemt een belangrijke plaats in in de communicatie tussen het centrum en de ouders over het
functioneren van de leerling binnen het centrum. Het is belangrijk dat een oudercontact plaatsvindt in een sfeer
van wederzijdse dialoog met zowel inbreng van de ouders als van het centrum.
Wij organiseren een aantal oudercontacten per schooljaar en de data hiervan zijn opgenomen in de
centrumkalender. Wij verwachten dat de ouders samen met de leerlingen aanwezig zijn en ze, indien dit niet
mogelijk is, het centrum verwittigen.
Wij creëren ook de mogelijkheid tot individuele oudercontacten in geval een meer directe opvolging van een
leerling nodig is, zowel op vraag van het centrum als op vraag van de ouders. Om hierover concrete afspraken
te maken contacteert u de directie of de gemandateerde via het algemeen telefoonnummer van het centrum.
6
2.2
Wederzijdse afspraken over de regelmatige aanwezigheid en het spijbelbeleid
2.2.1 Door de inschrijving van uw zoon of dochter in ons centrum verwachten we dat hij of zij vanaf de eerste
tot en met de laatste dag deelneemt aan alle lessen en activiteiten van zijn of haar traject, zowel in het centrum
als op de werkplek. Die combinatie van opleiding in het centrum en leren op de werkplek vraagt een voltijds
engagement.
Dit engagement omvat minstens 28 uren, een voltijdse weekinvulling, en zowel leren als werkplekleren zijn
verplicht. Dit geldt voor alle fasen van het voltijds engagement: persoonlijk ontwikkelingstraject, voortraject,
brugproject en tewerkstelling, op voorwaarde dat er, binnen de contingentering een invulling mogelijk is.
Daarnaast betekent het dat u en uw zoon/dochter meewerkt met de maatregelen die het CLW of andere
organisaties nemen om samen voor de jongere een geschikt traject uit te werken.
Bezinningsdagen, buitenschoolse activiteiten enzovoort worden als normale schooldagen beschouwd, ook als
ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven jongeren een kans om zich te verrijken en zich verder te
ontwikkelen. Dat betekent dan ook dat elke jongere hieraan moet deelnemen. Verder verwachten we dat uw
zoon of dochter elke schooldag tijdig aanwezig is op het centrum. Te laat komen zal gesanctioneerd worden met
een orde- of tuchtmaatregel. Deze kan u terugvinden in de leefregels pag 17
Het kan altijd gebeuren dat uw kind om een bepaalde reden niet kan deelnemen aan alle lessen of
lesvervangende activiteiten of dat het te laat komt. De concrete afspraken hierover vindt u terug in het
centrumreglement onder punt 4.1.8
Om het recht op een schooltoelage niet te verliezen, mag een jongere niet meer dan 29 halve schooldagen
ongewettigd afwezig zijn geweest. Als de schooltoelage dan al was uitgereikt, moet ze worden terugbetaald.
Wij verwachten dat u zich engageert om er mee op toe te zien dat uw zoon of dochter dagelijks op centrum is,
deelneemt aan de door het centrum georganiseerde activiteiten en ook telkens op tijd aanwezig is.
2.2.2 Jongeren ervaren leren en schoollopen soms om diverse redenen als lastige, minder leuke opdrachten.
Zomaar wegblijven uit het centrum kan echter niet. Bij moeilijkheden wil het centrum, samen met het CLB,
helpen ze op te lossen. Het centrum verwacht bovendien uw actieve medewerking bij eventuele
begeleidingsmaatregelen op dit vlak.
Van zodra het centrum de spijbelproblematiek beschouwt als zorgwekkend, speelt ze het dossier door naar het
ministerie van onderwijs.
Indien u of uw zoon of dochter niet meewerkt aan onze begeleidingsinspanningen, kunnen wij beslissen om een
tuchtprocedure op te starten omdat hij of zij het onderwijs- en vormingsgebeuren in gevaar brengt. Verder kan
het centrum ook beslissen uw zoon of dochter uit te schrijven, bijvoorbeeld omdat hij of zij hardnekkig blijft
spijbelen of omdat het voor het centrum al een hele tijd niet duidelijk is waar hij of zij verblijft.
2.3
Wederzijdse afspraken over vormen van individuele trajectbegeleiding
Welke vormen van individuele trajectbegeleiding heeft ons centrum?
•
de begeleiding bij leermoeilijkheden: aangepast handelingsplan bij leerstoornissen, begeleidingsplan
studiehouding, individueel gesprek met leerlingen, ouder, leerkracht, …
•
gedragsmoeilijkheden en problemen op sociaal-emotioneel vlak: begeleidingsplan gedrag, timeoutformulier, time-outproject, individueel gesprek met leerlingen, ouder, leerkracht, volgkaart gedrag,
doorverwijzing externe hulpverlening, gemeenschapsdienst, strafstudie, interne en externe schorsing,
definitieve uitsluiting, gedragscontract, …
•
wijze van communicatie met de ouders: telefonisch, schriftelijk, uitnodiging tot gesprek, oudercontact.
Het centrum zal steeds in overleg met de ouders en de leerling zoeken naar de meest aangewezen
vorm van begeleiding en daarbij rekent ze op de positieve medewerking van de ouders
(bijv. ingaan op uitnodigingen tot overleg hierover, enz.). De leerlingenbegeleiding is immers een
gedeelde zorg tussen ouders en het centrum. Het CLB kan hier als extra ondersteuning
ingeschakeld worden.
7
2.4
Positief engagement ten aanzien van de onderwijstaal
Ons centrum is een Nederlandstalig centrum. Uw keuze voor het Nederlandstalig onderwijs betekent ook dat u
uw kinderen aanmoedigt om Nederlands te leren, ook buiten het centrum. Om uw zoon of dochter een
behoorlijke kennis van het Nederlands bij te brengen, is het een grote hulp wanneer uw kind niet enkel tijdens de
schooluren, maar ook thuis Nederlands hoort, spreekt of leest. Wij verwachten daarnaast ook dat u instemt met
bijkomende taalondersteuning als de klassenraad daartoe beslist.
Deel II ― Het reglement
1
Inschrijvingen en toelatingen
Informatie over de praktische organisatie van de inschrijvingen vind je terug op onze website www.vtiaalst.be.
Een inschrijving in de ene school geldt meteen ook voor de andere scholen. Als je verandert, hoef je je dus niet
opnieuw in te schrijven.
Eenmaal ingeschreven, blijf je ook de volgende schooljaren bij ons ingeschreven. De inschrijving stopt enkel:
•
wanneer je zelf ons CLW verlaat; of
•
wanneer je als gevolg van een tuchtmaatregel definitief wordt weggestuurd;
•
een verslag van het CLB aangeeft dat het zelfs na redelijke aanpassingen voor jou niet mogelijk is om het
programma te blijven volgen. Een kopie van een gemotiveerd verslag of een verslag dat toegang geeft tot
het buitengewoon onderwijs moet altijd aan het nieuwe CLW worden bezorgd. Je inschrijving kan dan na
overleg met jou, je ouders en het CLB ontbonden worden en stopt in dat geval op het einde van het lopende
schooljaar, tenzij we een individueel aangepast programma haalbaar zien; of
•
jij en je ouders niet akkoord gaan met een nieuwe versie van het centrumreglement. Je inschrijving stopt
dan op het einde van het lopende schooljaar; of
•
je ondanks begeleiding blijft spijbelen.
Om praktische redenen vragen we je wel om op het einde van elk schooljaar te bevestigen of je ook het
volgende schooljaar bij ons blijft, via het doc. ‘keuzebrief’ dat je vóór 1 juni ontvangt
We kunnen je niet inschrijven in het deeltijds onderwijs als je al 25 jaar bent geworden.
In de loop van het schooljaar kan je niet overstappen naar een andere opleiding als in de andere opleiding de
maximumcapaciteit al werd bereikt (bv. omdat we maar over een beperkt aantal machines beschikken).
2
Leren en werken in ons centrum
2.1
Van inschrijving tot individueel trajectbegeleidingsplan
Als centrum vinden we het belangrijk om samen met jou het traject uit te stippelen dat het best aansluit bij jouw
mogelijkheden en verwachtingen. Dat gebeurt stapsgewijs.
Bij de intake en de inschrijving verzamelen we alle gegevens die belangrijk kunnen zijn voor jouw begeleiding.
Dat betekent dat we jouw administratieve dossier in orde brengen. Daarnaast overlopen we samen welke
informatie voor ons nog belangrijk kan zijn om jou goed te begeleiden. Uiteraard gaan we vertrouwelijk om met
die gegevens. Ze worden enkel op het centrum bewaard.
8
Wie in ons centrum toekomt, wordt binnen de 14 dagen gescreend. Dat betekent dat we samen nagaan welke
competenties en vaardigheden je bezit. De screening gebeurt onder meer aan de hand van testen op de
gesprekken met de trajectbegeleiding. De resultaten worden besproken op de klassenraad. We bekijken dan
welke vorm van werkplekleren het best bij je past.
Het resultaat van de screening bespreken we ook samen met jou en je ouders. Je verdere traject nemen we op
in je individuele trajectbegeleidingsplan. Dat gebeurt zo snel mogelijk en ten laatste een maand na de
screening. Je wordt dan ook als deeltijds lerende ingeschreven bij VDAB.
Je bent verplicht om deel te nemen aan het traject dat we samen met jou en je ouders hebben besproken en
vastgelegd. We verwachten ook dat je meewerkt aan de screening en aan de maatregelen die we nemen om het
werkplekleren voor jou de meest zinvolle invulling te geven.
2.2
Een opleiding in ons centrum = leren en werkplekleren
Gedaan met een hele week op de schoolbanken zitten. We vliegen er nu op een andere manier in. Je koos voor
vorming en opleiding via ‘leren en werken’. Dat betekent dat je deels een opleiding krijgt in ons centrum en deels
op de werkplek. Die combinatie van leren in het centrum en leren op de werkplek vraagt een voltijds
engagement van jou. Dat omvat minstens 28 uren, een voltijdse weekinvulling, en zowel leren als werkplekleren
(= alle fasen binnen het voltijds engagement) zijn verplicht.
Het engagement dat we van jou vragen houdt in elk geval in dat je de gekozen opleiding of vorming ook effectief
volgt. We verwachten ook dat je meewerkt met de maatregelen die wij samen met andere organisaties nemen
om voor jou een geschikt traject uit te werken.
Het opleidingsaanbod van het CLW is steeds te raadplegen op de website van het centrum of bij eenvoudige
vraag op het secretariaat.
2.2.1
Leren
In ons centrum volg je per week 15 uren les, namelijk:
•
7 uren algemene vorming
In het deeltijds onderwijs bestaan er geen ‘vakken’ zoals in het voltijds onderwijs. We werken
rondthema's die je wegwijs maken in de maatschappij. De keuze van de thema’s leggen we voor een
stuk samen vast. Voorbeelden van thema's zijn: solliciteren, wonen, milieu, bankieren …
•
8 uren beroepsgerichte vorming (BGV)
De lessen beroepsgerichte vorming zijn vooral praktijkgericht en brengen je de nodige inzichten bij
over de job.
Als je al 18 bent, kan de klassenraad eventueel beslissen om je een vrijstelling van de algemene vorming te
geven. In dat geval krijg je per week 15 uren beroepsgerichte vorming.
We kunnen in de component leren observatieactiviteiten en stages organiseren. De begeleiding van de stage
gebeurt door een personeelslid van ons centrum. Hij of zij zal steeds op de stageplaats aanwezig zijn. Voor een
stage krijg je geen loon.
Lesspreiding (dagindeling) – vakantie en verlofregeling
Een overzicht van de vrije dagen en de vakantieperiodes voor dit schooljaar vind je terug op de
centrumkalender.
In uitzonderlijke gevallen kunnen we om organisatorische redenen afwijken van de normale dagindeling.
9
2.2.2
Werkplekleren
Tewerkstelling
Als je klaar bent om te gaan werken, word je naar een bedrijf geleid. Daar doe je werkervaring op en krijg je een
praktijkopleiding.
Vanaf 1 september 2016 volg je opleiding op de werkvloer met een OAO (overeenkomst alternerende opleiding)
of word je tewerkgesteld met een deeltijds arbeidscontract (minder dan 20 uren). Bij een arbeidscontract krijg je
een loon, in de andere gevallen een leervergoeding.
De bestaande overeenkomsten (ILW, BIO…) , afgesloten tot en met 31 augustus 2016, blijven doorlopen.
Brugproject
Als je nog niet toe bent aan reguliere tewerkstelling, kan je werkervaring opdoen in een brugproject. Ook een
brugproject sluit zoveel mogelijk aan bij de opleiding die je koos. Hoe sneller je vordert in een brugproject, hoe
sneller je kan doorstromen naar reguliere tewerkstelling. Word je tewerkgesteld in een brugproject, dan ontvang
je maandelijks een vergoeding.
Voortraject
Misschien ben je nog niet helemaal klaar om onmiddellijk aan de slag te gaan in een bedrijf of in een
brugproject. In dat geval word je begeleid in een voortraject om je competenties aan te scherpen of bij te
spijkeren. Vanuit een voortraject kan je doorstromen naar een brugproject of rechtstreeks naar tewerkstelling.
Persoonlijk ontwikkelingstraject
Misschien loopt het voor jou even niet allemaal van een leien dakje en heb je tijdelijk nood aan een meer intense
begeleiding. Samen met het CLB kijken we dan of je niet het best een tijdje wordt opgevangen in een persoonlijk
ontwikkelingstraject. Op die manier kan een begeleider van dichtbij inspelen op je noden en verwachtingen. Een
persoonlijk ontwikkelingstraject kan soms gecombineerd worden met een voortraject of een brugproject. Samen
met jou, je ouders, het CLB en het centrum deeltijdse vorming dat je begeleidt, wordt het voor jou meest
geschikte traject uitgezet en besproken. Als centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs sloten wij
hiervoor een samenwerkingsovereenkomst af met Groep Intro. De verantwoordelijke trajectbegeleiders houden
nauw contact met de begeleiders van het persoonlijk ontwikkelingstraject en overleggen regelmatig om je
vorderingen te bespreken.
Je kan enkel starten in een persoonlijk ontwikkelingstraject via een gemotiveerd verslag van het CLB dat door
jou en je ouders ondertekend werd.
Alternatieve mogelijkheden
Misschien is het voor jou niet mogelijk om het werkplekleren tijdelijk in te vullen via tewerkstelling, een
brugproject, een voortraject of een persoonlijk ontwikkelingstraject. Als centrum zullen we dan zoeken naar een
tijdelijke oplossing. Je bent verplicht hierop in te gaan. Hieronder sommen we enkele mogelijkheden op:
- je start met een aanvullende cursus of opleiding, bijvoorbeeld bij VDAB, zodat je tewerkstellingskansen
verhogen;
- je doet tijdelijk vrijwilligerswerk bij een erkende organisatie;
- je werkt mee aan culturele, sociale of sportactiviteiten bij een instantie die door de overheid werd erkend.
- je wordt toegeleid naar een motivatietraject.
10
2.3
Beleid inzake extra-murosactiviteiten
Een extra-murosactiviteit is een activiteit die plaatsvindt op een andere locatie dan de vestigingsplaats van de
school en wordt georganiseerd voor ten minste één klas- of leerlingengroep. De activiteit kan plaats vinden in
het binnen- en/of het buitenland en kan een halve dag tot meerdere dagen duren. Deze activiteit biedt steeds
een onderwijzende en opvoedende meerwaarde en kadert in het opvoedingsproject.
De keuze en invulling van dergelijke activiteiten behoren tot de bevoegdheid van de school na raadpleging van
de plaatselijke inspraakorganen.
Alle leerlingen nemen in beginsel deel aan de activiteit. De niet-deelnemende leerlingen worden op een
pedagogisch verantwoorde wijze opgevangen.
De school zal beslissen of de verhouding tussen wel- en niet-deelnemers de organisatie van de activiteit alsnog
opportuun maakt.
De kosten voor zo’n extra-murosactiviteit worden vooraf via een schrijven meegedeeld aan de ouders.
2.4
Schoolrekening
Wat vind je terug in de bijdrageregeling?
In de bijdrageregeling (te verkrijgen op het secretariaat) vind je een lijst met schoolkosten die je ouders kunnen
vragen. Op die lijst staan zowel verplichte als niet-verplichte uitgaven:
•
Verplichte uitgaven zijn uitgaven die je ouders zeker zullen moeten maken zoals het betalen van je
schoolboeken, kopieën … Zaken die je alleen bij ons kan aankopen, zoals werkkledij, koop je verplicht
bij ons. Er zijn ook zaken die je zowel bij ons als ergens anders kan kopen. Je kiest zelf waar je die
zaken koopt, maar als je ze bij ons koopt, dan moeten je ouders ervoor betalen.
•
Niet-verplichte uitgaven zijn uitgaven voor zaken die je niet moet aankopen of activiteiten waar je niet
verplicht aan deelneemt. Als je ervan gebruik maakt, dan moeten je ouders ervoor betalen.
•
In de bijdragelijst staan voor sommige kosten vaste prijzen, voor andere kosten enkel richtprijzen.
•
Van sommige kosten kennen we op voorhand de prijs. Dat zijn de vaste prijzen. Van die prijs zullen we
niet afwijken.
•
Van sommige kosten kennen we de prijs niet op voorhand. We geven voor die kosten richtprijzen mee.
Het bedrag dat je moet betalen zal in de buurt van de richtprijs liggen, het kan iets meer zijn, maar ook
iets minder. We baseren ons bij het bepalen van de richtprijs op de prijs die de zaak of de activiteit vorig
schooljaar heeft gekost.
De bijdrageregeling werd besproken op de schoolraad.
We hebben de volgende afspraken over de bijdragerekening:
•
Je ouders/voogd betalen 1 keer per jaar een voorschot. We verwachten dat je dit voorschot op tijd en
volledig betaalt. Dat betekent binnen de 14 dagen na de inschrijving. Het CLW waakt via registratie of
préfinanciering in relatie staat tot de effectieve kosten.
•
Je ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening.
Dat betekent dat we hen allebei kunnen aanspreken om de volledige rekening te betalen. We kunnen dus
niet ingaan op een vraag om de schoolrekening te splitsen. Als je ouders het niet eens zijn over het betalen
van de schoolrekening, zullen we hen allebei een identieke schoolrekening bezorgen. Zolang die rekening
niet volledig is betaald , blijven je beide ouders elk het volledige resterende saldo verschuldigd, ongeacht de
afspraken die ze met elkaar gemaakt hebben.
•
Bij problemen om de schoolrekening te betalen, is de contactpersoon in ons centrum de
leerlingenbegeleiding Martine De Moerlooze. We gaan discreet om met elke vraag. We zoeken samen naar
een oplossing en maken afspraken over een aangepaste manier van betalen.
11
•
Bij een weigering om de schoolrekening te betalen, gaan we in eerste instantie het gesprek aan. Zorgt dat
niet voor een oplossing, dan kunnen we overgaan tot het versturen van een aangetekende
ingebrekestelling. Vanaf dat moment kunnen we een intrestvoet aanrekenen op het bedrag dat nog niet
betaald is. Dat is maximaal de wettelijke intrestvoet.
2.5
Samenwerking met andere centra of scholen
CLW werkt binnen de algemene vorming samen met Groep Intro voor sommige leerlingen. Hoewel de lessen
gegeven worden door begeleiders van een andere organisatie, gebeurt dit onder leiding en toezicht van de
directie van het CLW. Het centrum blijft eindverantwoordelijke voor de deliberatie en het centrumreglement is in
zijn volledigheid van toepassing.
3
Studiereglement
3.1
Afwezigheid
Wij zijn steeds op tijd en altijd aanwezig!
Op tijd
Je zorgt ervoor dat je steeds op tijd bent! Dat betekent dat je voor het (bel)signaal reeds in het centrum
aanwezig moet zijn. Kom je te laat in de les, dan moet je je eerst aanmelden bij de prefect of op het secretariaat.
Ook de werkgever en de begeleiders van de brugprojecten en de voortrajecten verwachten van jou dat je steeds
stipt op tijd bent.
Steeds aanwezig in het centrum
We verwachten van jou dat je vanaf je inschrijving tot en met 30 juni deelneemt aan alle lessen en activiteiten.
Buitenschoolse activiteiten zijn ook normale lesdagen, zelfs als ze meerdere dagen in beslag nemen. Ze geven
je een kans om je te verrijken en je verder te ontwikkelen en vormen een deel van je vorming en opleiding.
Steeds aanwezig op de werkplek
We verwachten van jou dat je vanaf je inschrijving ook altijd aanwezig bent op je werk, in het brugproject, in het
voortraject of in het persoonlijk ontwikkelingstraject. Je werkgever of je begeleiders houden ons hiervan op de
hoogte. Als je ongewettigd afwezig bent op de werkplek, dan kan de overheid maatregelen nemen. Mogelijk
wordt er dan een bedrag van je loon of vergoeding afgenomen.
Het kan altijd gebeuren dat je om een bepaalde reden niet aanwezig kan zijn in het centrum of op de werkplek of
dat je te laat komt. In het volgende punt kan je lezen wanneer je gewettigd afwezig kan zijn.
3.1.1
Afwezigheden in ons centrum en tijdens het persoonlijk ontwikkelingstraject
Elke afwezigheid moet gewettigd worden. In sommige gevallen gebeurt dat automatisch als je de juiste
documenten binnenbrengt. Die afwezigheden vind je terug in de punten 3.1.1.1 tot en met 3.1.1.6. Je ouders
verwittigen ons in dat geval zo snel mogelijk, als het mogelijk is op voorhand. In alle andere gevallen heb je
vooraf de uitdrukkelijke toestemming van het CLW nodig. Meer informatie daarover vind je in punt 3.1.1.7.
12
3.1.1.1 Je bent ziek
Hoe wettig je een afwezigheid wegens ziekte?
•
een verklaring van je ouders (handtekening + datum) volstaat voor een korte ziekteperiode van één, twee of
drie opeenvolgende kalenderdagen. Let op: dat kan maximaal vier keer in een schooljaar. Je kan hiervoor
gebruik maken van voorgedrukte briefjes in je werkboekje (agenda)
•
een medisch attest is nodig:
–
zodra je vier opeenvolgende kalenderdagen ziek bent, zelfs als één of meer van die dagen geen lesdagen
zijn;
–
wanneer je ouders in hetzelfde schooljaar al 4 keer een korte afwezigheid om medische redenen zelf
gewettigd hebben met een eigen verklaring;
–
als je tijdens de examens bedrijfsbeheer wegens ziekte afwezig bent, bij de kwalificatieproeven binnen de
lineaire structuur (alleen voor schoonheidszorgen).
–
Als je tijdens de week onmiddellijk vóór of na een schoolvakantie ziek bent (allerheiligenvakantie,
kerstvakantie, krokusvakantie, paasvakantie en zomervakantie)
Wanneer aanvaarden we een medisch attest niet?
In de volgende gevallen beschouwen we een medisch attest als twijfelachtig:
•
uit het attest blijkt dat de arts zelf twijfelt (hij schrijft “dixit de patiënt”);
•
de datum waarop het attest is opgemaakt valt niet in de periode van afwezigheid;
•
begin- of einddatum zijn vervalst;
•
het attest vermeldt een reden die niets met je medische toestand te maken heeft, bv. de ziekte van één van
je ouders, hulp in het huishouden ....
We beschouwen een afwezigheid die gewettigd wordt door een twijfelachtig medisch attest als spijbelen.
Wanneer lever je een medisch attest in?
Je geeft de verklaring van je ouders of het medisch attest af op je eerste dag terug in het centrum. Als je meer
dan 10 opeenvolgende lesdagen ziek bent, moet je het medisch attest onmiddellijk bij ons (laten) afgeven, dus
vóór je terugkomt.
Als je voor eenzelfde medische behandeling verschillende keren afwezig bent, volstaat één medisch attest met
de verschillende data. Ook als je dikwijls afwezig bent vanwege een chronische ziekte kan je in samenspraak
met de schoolarts één enkel medisch attest indienen. Wanneer je dan afwezig bent, is het niet nodig om telkens
naar een arts te gaan, maar volstaat een verklaring van je ouders.
3.1.1.2 Je moet naar een begrafenis of een huwelijk
Je mag steeds afwezig zijn voor de begrafenis of huwelijksplechtigheid van een familielid of van iemand die bij
jou thuis inwoonde. Je bezorgt ons dan vooraf een verklaring van je ouders, een doodsbericht of een
huwelijksaankondiging.
3.1.1.3 Je bent een (top)sporter
Als je een topsportstatuut hebt (A of B), kan je maximaal 40 halve lesdagen afwezig blijven om deel te nemen
aan stages, tornooien en wedstrijden. Je mag niet afwezig zijn voor wekelijkse trainingen.
3.1.1.4 Je hebt een topkunstenstatuut
Als je een topkunstenstatuut hebt (A of B) kan de selectiecommissie je het recht geven om een aantal halve
lesdagen afwezig te zijn zodat je kan deelnemen aan wedstrijden, stages of andere activiteiten die aansluiten bij
je discipline.
13
3.1.1.5 Je bent zwanger
Als je zwanger bent, heb je recht op moederschapsverlof, dat is maximaal één week gewettigde afwezigheid
vóór de vermoedelijke bevallingsdatum en maximaal negen weken na de bevalling. De schoolvakanties schorten
dit verlof niet op.
3.1.1.6 Je bent afwezig om één van de volgende redenen
•
je moet voor een rechtbank verschijnen;
•
het CLW is door overmacht niet bereikbaar of toegankelijk;
•
bij een maatregel die kadert in de bijzondere jeugdzorg of de jeugdbescherming;
•
op dagen waarop je proeven aflegt voor de examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap;
•
je bent preventief geschorst;
•
je bent tijdelijk of definitief uitgesloten;
•
je neemt als lid van de raad van bestuur of van de algemene vergadering deel aan activiteiten van de
Vlaamse Scholierenkoepel;
•
om een feestdag te vieren die hoort bij je geloof. Je ouders moeten dat wel vooraf schriftelijk melden. Het
gaat om de volgende feestdagen die eigen zijn aan de door de grondwet erkende religies:
–
Islam: het Suikerfeest (1 dag) en het Offerfeest (1 dag)
–
Jodendom: het Joods Nieuwjaar (2 dagen), de Grote Verzoendag (1 dag), het Loofhuttenfeest (2 dagen) en
het Slotfeest (2 laatste dagen), de Kleine Verzoendag (1 dag), het Feest van Esther (1 dag), het Paasfeest
(4 dagen) en het Wekenfeest (2 dagen);
–
Orthodoxe Kerk (enkel voor de jaren waarin het orthodox Paasfeest niet samenvalt met het katholieke
feest): Paasmaandag, Hemelvaart (1 dag) en Pinksteren (1 dag).
3.1.1.7 Je hebt de toestemming van het CLW om afwezig te zijn
Voor alle afwezigheden die niet in de vorige punten staan, heb je onze toestemming nodig (bv. persoonlijke
redenen, schoolvervangende projecten…). Daarvoor moet je je wenden tot de prefectuur. Je hebt dus geen
recht op deze afwezigheden. We kunnen je vragen om dit schriftelijk te verantwoorden (bv. een verklaring van je
ouders).
3.1.1.8 Wat als je afwezig bent tijdens klasoefeningen, persoonlijke taken of proeven?
Als je om welke reden ook niet deelneemt aan een overhoring, klasoefening of persoonlijk werk, kan je verplicht
worden die achteraf te maken.
Als je gewettigd afwezig was bij één of meer proefwerken, beslist de directeur of zijn afgevaardigde samen met
de klassenraad of je de gemiste proefwerken moet inhalen. Hij beslist dan ook hoe en wanneer dat zal
gebeuren. We brengen in dat geval je ouders op de hoogte.
3.1.1.9 Spijbelen kan niet
Misschien ervaar je leren en schoollopen soms als lastig of als een minder leuke opdracht. Blijf echter niet
zomaar weg uit het centrum. Spijbelen kan niet! Als er moeilijkheden zijn, willen wij je samen met het CLB er
weer bovenop helpen. Daarvoor rekenen we ook op jouw positieve instelling. Als je te veel spijbelt, zullen we het
ministerie van onderwijs op de hoogte brengen.
Als je niet meewerkt, kan de coördinator beslissen om je uit te schrijven. Dat kan bijvoorbeeld wanneer je blijft
spijbelen of wanneer het voor ons al een hele tijd niet duidelijk is waar je bent.
3.1.2
Afwezigheden op de werkplek
Tijdens een voortraject, brugtraject of tijdens je werk volg je de afspraken van de werkgever of de organisatie.
Als je die afspraken niet volgt, kan dat tot sancties leiden.Ben je minderjarig en heb je 30 dagen geen vorm van
werkplekleren gevolgd, dan gaan we voor jou op zoek naar andere mogelijkheden om aan een voltijdse invulling
van 28 uren te geraken.Ben je niet meer leerplichtig en ben je 30 dagen zonder geldige reden afwezig op de
werkplek, dan zijn we verplicht je uit te schrijven.
14
3.2
Persoonlijke documenten
De afspraken i.v;m. het gebruik van je werkboekje, notities, taken en oefeningen, rapport worden je meegedeeld.
3.3
Begeleiding bij je vorming en opleiding
Hierover krijg je bij je inschrijving en bij het begin van het schooljaar informatie.
3.3.1
Je eigen traject
Een traject bestaat uit een aantal stappen naar een doel: wat willen we bereiken? Hoe kunnen we daar komen?
Het resultaat van de screening zet ons op weg naar het traject dat het best bij je past. Dat wordt vastgelegd in
het individuele trajectbegeleidingsplan. Je trajectbegeleidingsplan wordt regelmatig besproken, aangepast en
bijgestuurd. Je trajectbegeleiders helpen je ook op het vlak van werkervaring en arbeidsbemiddeling en zorgen
voor de gepaste begeleiding. Bij hen kan je altijd met je vragen of problemen terecht.
3.3.2
De klassenraad
Permanent vergaderen alle leraren en begeleiders die bij je vorming en opleiding betrokken zijn. Hoofddoel van
de klassenraad is je inzet en je activiteiten op te volgen om goede beslissingen te kunnen nemen. De leden van
de klassenraad wisselen informatie uit over je vorderingen in het centrum, op je werk, in het brugproject, in het
voortraject of in het persoonlijk ontwikkelingstraject. Als er problemen zijn, wordt er met alle betrokkenen naar
een oplossing gezocht.
3.3.3
Een aangepast lesprogramma
Normaal gezien volg je het hele programma van de opleiding waarin je bent ingeschreven. Als je wegens ziekte,
ongeval of handicap één of meerdere onderdelen van de opleiding (tijdelijk) niet kan volgen, kan de klassenraad
toch beslissen om je een aangepast lesprogramma te geven. Je ouders kunnen dat bij ons aanvragen. Als je
aan de voorwaarden voldoet, zal de klassenraad de vraag onderzoeken en beslissen.
Als je specifieke onderwijsbehoeften hebt, kunnen jij en je ouders dit melden aan de coördinator. Specifieke
onderwijsbehoeften is een breed begrip. Het betekent dat je, als gevolg van een fysieke, verstandelijke of
zintuiglijke beperking, niet zomaar aan het gewone programma kan deelnemen. De coördinator zal je situatie
voorleggen op de eerstvolgende klassenraad. De klassenraad kan ook zelf aanpassingen voorstellen op basis
van wat hij vaststelt in de loop van je traject. Welke maatregelen aan de orde zijn, zal afhangen van wat jij nodig
hebt en wat wij als centrum kunnen organiseren. Het kan dan bv. gaan om extra hulpmiddelen (bv.
dyslexiesoftware) of om aangepaste doelstellingen. We werken hiervoor samen met het CLB.
3.3.4
De evaluatie
3.3.4.1
Het evaluatiesysteem
In ons centrum word je permanent geëvalueerd. Dat betekent dat we voortdurend je leervorderingen in het
centrum en op de werkplek opvolgen. Dat gebeurt via specifieke toetsen, het maken van oefeningen,
besprekingen van je werkstukken, overleg met de mentor en je begeleiders op de werkplek … Zowel de
algemene als de beroepsgerichte worden op die manier beoordeeld.
Echte examens of een examenperiode hebben we in ons centrum niet.
15
3.3.4.2
Besluitvorming en evaluatiebeslissingen
4 keer per schooljaar zal de klassenraad structureel samenkomen om te oordelen of je aan een aantal
doelstellingen voldoet en welke competenties je hebt verworven. Naast de structurele klassenraad kan een
bijkomende klassenraad georganiseerd worden, i.f.v. individuele trajecten en de daaraan gekoppelde
studiebekrachtiging van leerlingen. Hij beslist dan ook of je in aanmerking komt voor een studiebewijs en zal je
schriftelijk de belangrijkste redenen voor die beslissing geven. Je vindt de data terug in de jaarkalender. In de
klassenraad zitten alle leraren/begeleiders die dat schooljaar bij je vorming en opleiding betrokken zijn. De
coördinator zit de vergadering voor. Die personen zijn stemgerechtigd. Daarnaast kunnen ook de CLBmedewerkers of andere begeleiders die met jou werken of deskundigen hiervan deel uitmaken. Zij kunnen het
team raad geven bij de beslissing. De klassenraad beslist over de toekenning van:
• attest van verworven competenties
Als regelmatige leerling krijg je dit attest als je het centrum verlaat vooraleer je een deelcertificaat of een
certificaat behaalde. Op dit attest staat welke competenties je al hebt verworven.
Ook voor de vorderingen die je maakte in een brugproject, een voortraject of een persoonlijk
ontwikkelingstraject krijg je een attest van verworven competenties.
• deelcertificaat van een module (bij modulaire opleidingen)
Als regelmatige leerling krijg je een deelcertificaat als je de competenties van een module hebt verworven.
• certificaat van de opleiding
Als regelmatige leerling krijg je een certificaat als je de competenties van de opleiding hebt verworven.
• het getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs
Op voorwaarde dat je:
–
met uitzondering van de eerste graad, ten minste twee schooljaren in het secundair onderwijs of in de
leertijd hebt doorgebracht;
–
ten minste één certificaat hebt behaald;
–
op basis van een beslissing van de klassenraad in voldoende mate de leerplandoelstellingen algemene
vorming hebt bereikt en op die manier voldaan hebt voor het geheel van de vorming.
• het studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs
Op voorwaarde dat je:
–
met uitzondering van de eerste graad, ten minste vier schooljaren in het secundair onderwijs of in de
leertijd hebt doorgebracht;
–
ten minste één certificaat hebt behaald;
–
op basis van een beslissing van de klassenraad in voldoende mate de leerplandoelstellingen algemene
vorming hebt bereikt en op die manier voldaan hebt voor het geheel van de vorming.
• het diploma van secundair onderwijs
Op voorwaarde dat je:
–
met uitzondering van de eerste graad, ten minste vijf schooljaren in het secundair onderwijs of in de
leertijd hebt doorgebracht;
–
een getuigschrift van de tweede graad van het secundair onderwijs bezit;
–
ten minste één certificaat hebt behaald;
–
op basis van een beslissing van de klassenraad in voldoende mate de leerplandoelstellingen algemene
vorming hebt bereikt en op die manier voldaan hebt voor het geheel van de vorming
16
• het getuigschrift over de basiskennis van het bedrijfsbeheer
Op voorwaarde dat je:
–
met uitzondering van de eerste graad ten minste vier schooljaren in het secundair onderwijs of in de
leertijd hebt doorgebracht;
–
aan de voorwaarden van de basiskennis van het bedrijfsbeheer voldoet.
–
3.3.4.3
Meedelen van de resultaten
We houden je op geregelde tijdstippen op de hoogte van je resultaten via het rapport, bij de terugkoppeling na
de klassenraad, tijdens oudercontacten, bij elke wijziging van een individueel traject tijdens het schooljaar. Jij en
je ouders kunnen ook zelf vragen om inzage te krijgen in en/of uitleg bij documenten die een overzicht geven
van je vorderingen. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie van die documenten vragen. Dat kan door
schriftelijk contact op te nemen met de coördinator. De kosten hiervoor zullen worden aangerekend.
We kunnen geen gegevens doorgeven die betrekking hebben op andere jongeren.
3.3.4.4
Betwisten van de beslissing van de klassenraad
De klassenraad beslist na grondig overleg. Het is uitzonderlijk dat jij of je ouders die beslissing zullen
aanvechten. Mocht dit bij jou het geval zijn, dan moeten je ouders of jij zelf (zodra je 18 bent) de volgende
procedure volgen.
Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen,
wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
1
Je ouders kunnen een persoonlijk gesprek aanvragen met de voorzitter van de klassenraad. Dat kan
ten laatste de tweede dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld. De precieze datum van de
rapportuitdeling vinden jullie in de jaarplanning. We geven het rapport altijd aan jou mee bij de terugkoppeling
ongeacht je leeftijd.
Er is dus een termijn van twee dagen* om een gesprek aan te vragen. Jullie kunnen dit schriftelijk aanvragen,
bv. via e-mail, [email protected] Jullie krijgen een uitnodiging die de afspraak bevestigt. Het overleg
vindt ten laatste plaats op de vierde dag* na de dag waarop de rapporten werden uitgedeeld.
Let op: als het gesprek na het verstrijken van de termijn wordt aangevraagd, kunnen we niet meer op die vraag
ingaan.
Tijdens dat gesprek geven je ouders hun bezwaren. De voorzitter van de klassenraad / coördinator verduidelijkt
aan de hand van je dossier op basis van welke gegevens de klassenraad zijn beslissing heeft genomen.
We delen het resultaat van dit gesprek met een aangetekende brief aan je ouders mee. Er zijn twee
mogelijkheden:
•
de voorzitter van de klassenraad / coördinator vindt dat de argumenten van je ouders geen nieuwe
bijeenkomst van de klassenraad rechtvaardigen;
•
de voorzitter van de klassenraad / coördinator vindt dat de argumenten van je ouders het overwegen
waard zijn. In dat geval zal hij de klassenraad zo snel mogelijk samenroepen om de betwiste beslissing
opnieuw te overwegen. Je ouders ontvangen per aangetekende brief het resultaat van die vergadering.
Als je ouders het niet eens zijn met ofwel de beslissing van de voorzitter van de klassenraad / coördinator,
ofwel met de beslissing van de nieuwe delibererende klassenraad, dan blijft de betwisting bestaan.
17
2
Als de betwisting na de eerste fase blijft bestaan (zie punt 1), dan kunnen je ouders of jij zelf (zodra je
18 bent) in een volgende fase met een aangetekende brief beroep instellen bij het centrumbestuur:
Ronny Goossens,
Voorzitter vzw ECOV
Sinte Annalaan 99 9300 Aalst
Die brief versturen ze ten laatste de tweede dag* nadat aan jullie:
•
ofwel het resultaat is meegedeeld van het gesprek met de voorzitter van de klassenraad (wanneer de
betwiste beslissing werd bevestigd);
•
ofwel de beslissing is meegedeeld van de nieuwe klassenraad, (wanneer die na het eerste gesprek
opnieuw is bijeengekomen, maar je ouders niet akkoord gaan met de beslissing).
Er is dus een termijn van twee dagen*, die begint te lopen de dag nadat de aangetekende brief van het CLW
wordt ontvangen. De aangetekende brief met één van de twee mogelijke beslissingen (zie boven) wordt geacht
de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als
voor de ontvangst.
Wanneer het CLW open is, kunnen je ouders het beroep bij het centrumbestuur ook daar persoonlijk afgeven.
Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben ingediend. Wij
geven het beroep daarna door aan het centrumbestuur.
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.
Het beroep bij het centrumbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
•
het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op het CLW afgegeven (met bewijs van
ontvangst).
•
het beroep is gedateerd en ondertekend.
Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen. We
verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de beslissing van de
klassenraad betwisten.
3
Wanneer het centrumbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen. In die
beroepscommissie zitten zowel mensen die aan ons centrum of het centrumbestuur zijn verbonden (zoals de
voorzitter van de klassenraad) als mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie
klacht grondig zal onderzoeken. Ze zal steeds jou en je ouders uitnodigen voor een gesprek. Jullie kunnen je
daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met de uitnodiging zal staan wie de leden van
de beroepscommissie zijn.
De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de groep
van mensen die aan ons centrum of het centrumbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de groep van
mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan het CLW of het centrumbestuur. Wanneer er bij
een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.
De beroepscommissie zal ofwel de betwiste beslissing bevestigen, ofwel een andere beslissing nemen. De
voorzitter van de beroepscommissie zal de gemotiveerde beslissing binnen een redelijke termijn en ten laatste
op 15 september van het daaropvolgende schooljaar met een aangetekende brief aan je ouders meedelen.
18
4
Leefregels, afspraken, orde en tucht
Als mensen samenleven, zijn er afspraken en regels nodig die gerespecteerd moeten worden. Ook in ons
centrum hebben we een aantal afspraken. Als iedereen ze volgt, dan wordt het hier tof!
4.1
Praktische afspraken en leefregels in ons centrum
4.1.1
Dagindeling
Voormiddag:
Namiddag
4.1.2
08.30 u tot 10.10 u
10.10 u tot 10.20 u
10.20 u tot 12.00 u
12.50 u tot 14.30 u
14.30 u tot 14.40 u
14.40 u tot 15.30 u
15.30 u tot 16.20 u
1ste periode
pauze
2de periode
3de periode
pauze
4de periode (einde PAV)
4de periode (einde BGV)
Netheid / zorg voor gebruik van materialen
We vragen uitdrukkelijk om afval in de juiste vuilnisbakken te deponeren. Vanaf 1 juli 2013 zijn er gescheiden
afvalstromen van toepassing. Je bent aansprakelijk voor de schade die je toebrengt aan materialen, meubilair of
schoolgebouwen. Ook de aangerichte schade aan computers en computermateriaal moet vergoed worden,
indien je persoonlijk verantwoordelijk bent voor de schade.
4.1.3
Kledij
Je hoeft niet in een maatpak en stropdas naar het centrum te komen. We vragen wel een verzorgd voorkomen.
Buitensporige en opvallende kledij kan niet. Hetzelfde geldt voor opvallende haartooi en voor onverantwoorde
neusringen en piercings. Op andere vestigingsplaatsen is het reglement van de vestigingsplaats van kracht. Het
is de coördinator of prefect die beslist wat men in het centrum hieronder verstaat.
4.1.4
Fietsen en bromfietsen
Je plaatst je fiets of bromfiets in de door het centrum ter beschikking gestelde ruimten, ook in de andere
vestigingsplaatsen. De beveiliging van je fiets is jouw verantwoordelijkheid.
4.1.5
Persoonlijke bezittingen
Wij raden je aan geen kostbare voorwerpen (bv. sieraden, grote geldbedragen, radio, MP3, i-pod, PSP’s, gsm…)
mee te brengen naar het centrum. Bij verlies of diefstal is het centrum niet verantwoordelijk.
Het gebruik van een gsm, MP3, i-pod is verboden tijdens de lessen. Hou je daaraan.
Concreet:
tijdens de lessen PAV: je GSM staat uit UIT bij het betreden van het leslokaal. Je bergt hem op in je tas
of kledij. Het is niet toegelaten je GSM op de tafel te leggen, om hem als klok of rekenmachine te
gebruiken, tenzij in overleg met de leerkrachten.
voor de lessen BGV staat je GSM af en wordt hij opgeborgen in je kastje.
bij misbruik word je naar de prefectuur gestuurd.
specifiek voor de opleiding metaal en kunststoffen (lassen) is het verplicht om ook je rookgerief en
aansteker op te bergen in een afgesloten locker
19
4.1.6
Publicatie van beeldopnamen (foto’s, filmpjes…)
Wij publiceren geregeld beeldopnamen van leerlingen op onze website, in de VTI-tijdingen en dergelijke. Met die
beelden willen we geïnteresseerden op school en daarbuiten op een leuke wijze informeren over onze
activiteiten. De personen die de beeldopnamen maken zullen dat steeds doen met respect voor wie op de
beelden staat. We letten erop dat de beeldopnamen niet aanstootgevend zijn. Bij twijfel zullen we steeds de
betrokkenen aanspreken en hun toestemming vragen.
We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van beeldopnamen die te maken hebben met
activiteiten van onze school. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het
schooljaar melden aan de directie. We zullen je bezwaar respecteren en geen beelden van jou publiceren.
We wijzen erop dat deze regels ook voor jou gelden. Volgens de privacywet mag je beelden- of geluidsopnamen
waarop medeleerlingen, personeelsleden van de school of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of
doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen (binnen het CLW van de
coördinator).
4.1.7
Rookverbod
Binnen de gebouwen en op de speelplaatsen/binnenplaatsen van het centrum en de andere vestigingsplaatsen
geldt een totaal rookverbod. Ook het gebruik van de elektronische sigaret is verboden.
Leerlingen die op weg zijn naar de sporthal, het zwembad, een activiteit ... mogen niet roken. Dit verbod geldt
ook voor leerlingen op school- of studiereis. Het centrum kan overgaan tot het bestraffen van overtreders op
basis van het orde- en tuchtreglement. Leerlingen die een klacht wensen in te dienen tegen overtreders van het
rookverbod, kunnen hiervoor terecht bij de prefect van het centrum.
4.1.8
Te laat komen
Het verloop van de lessen wordt verstoord door te laat te komen. Vertrek daarom tijdig, blijf niet treuzelen. Het is
verboden om in de omgeving van het centrum te blijven ‘rondhangen’.
Als je te laat komt, moet je je melden bij de prefect (secretariaat) en dan kan je pas naar de klas. Hier wordt een
toelating geschreven en enkel wanneer je in het bezit bent van een dergelijke toelating, afgeleverd door het
secretariaat, mag je in de klas.
Als je les hebt op een andere vestigingsplaats, meld je je onmiddellijk bij je leerkracht.
Indien je te laat komt, krijg je een sanctie:
Leerlingen die algemene vorming en beroepsgerichte vorming in het centrum volgen:
•
Wie ’s morgens of ’s middags te laat aankomt (na 8u30), blijft diezelfde avond ½ u na in het centrum.
•
Leerlingen die na 9u in het centrum aankomen, zonder geldige reden, worden pas na de eerste
onderbreking, om 10u20, toegelaten in de lessen. Zij krijgen een vervangtaak.
Leerlingen die algemene vorming volgen in het centrum en beroepsgerichte vorming in een andere vestiging
(Sinte Annalaan 99b of 198, Onderwijsstraat 5):
•
•
•
•
Wie ’s morgens of ’s middags te laat komt voor algemene vorming (na 8u30), blijft diezelfde avond ½ u
na in het centrum.
Leerlingen die na 9u aankomen voor algemene vorming, zonder geldige reden, worden pas na de eerste
onderbreking, om 10u20, toegelaten in de lessen. Zij krijgen een vervangtaak.
Wie ’s morgens of ’s middags te laat komt voor beroepsgerichte vorming (na 8u30), blijft de
eerstvolgende lesdag algemene vorming in het centrum een ½ u na.
De prefect heeft een mandaat om de sanctie (nablijven) om te zetten in verplichte middagpauze in het
CLW of om het tijdstip van de sanctie te verschuiven.
Voor leerlingen die weigeren na te blijven, worden onmiddellijk ordemaatregelen genomen worden: ½ dag
interne schorsing de volgende lesdag in het centrum.
20
4.1.9
Werkkledij
In de werkplaatsen is het dragen van veilige en aangepaste werkkledij verplicht. Specifieke richtlijnen
daaromtrent zullen bij de start van het schooljaar worden meegedeeld.
•
Je draagt enkel VTI-werkkledij.
•
Werkkledij wordt steeds genaamtekend.
•
Je werkkledij moet altijd in een behoorlijke staat verkeren.
•
Je ontvangt de specifieke afspraken voor jouw opleidingstraject als bijlage bij het centrumreglement.
•
We verwachten dat je ze correct opvolgt, vanaf de derde week na je inschrijving, krijg je geen toelating
meer tot de praktijklokalen zonder VTI-kledij of PBM’s.
4.1.10 Geen VTI-activiteit zonder toestemming
Als leerling(e) organiseer je binnen of buiten de schooluren geen enkele activiteit onder de naam van het VTI
tenzij met toelating van de directie.
4.1.11 Het taalgebruik
De leerlingen hanteren ten allen tijde een verzorgd Nederlandstalig taalgebruik in hun omgang met andere
leerlingen of met personeelsleden van het centrum. De onderwijstaal binnen het centrum is Nederlands. Dat je
het Nederlands als spreektaal in het centrum gebruikt, staat eveneens expliciet vermeld in de
engagementsverklaring.
4.1.12 De jaarkalender
Ons centrum heeft een jaarkalender met de vermelding van allerlei activiteiten (sportactiviteiten,
evaluatieperiodes, opendeurdag,...), de vakantieperiodes en de vrije dagen doorheen het schooljaar. Deze kan
je raadplegen via ofwel de website ofwel via het exemplaar van de jaarkalender dat je, als leerling, meekrijgt bij
het begin van het schooljaar of bij de inschrijving. Je kan er ook de vakantie- en verlofregeling op terugvinden.
Het klaslessenrooster met de dagindeling (de lesmomenten, lesonderbrekingen en middagpauze) krijg je
eveneens als basisinformatie mee.
Het schooljaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Na de laatstgenoemde datum is geen enkele
onderwijsactiviteit meer mogelijk die betrekking heeft op het voorbije schooljaar. De uitzondering hierop vormen
de laattijdige beslissingen van de delibererende klassenraad (uiterlijk 1 september) of beroepen tegen
omstreden beslissingen van de voornoemde klassenraad (15 september).…
4.1.13 Pesten en geweld
Op basis van ons onderwijsproject is het duidelijk dat het centrum geen pestgedrag duldt. Indien een leerling(e)
zich toch het slachtoffer voelt van pestgedrag, geweld of ongewenst seksueel gedrag, dient hij/zij dit te melden
aan ofwel een leerkracht, ofwel de leerlingenbegeleider ofwel één van de medewerkers van het CLB. Signalen
van gepeste leerlingen, geweld of ongewenst seksueel gedrag, worden altijd ernstig genomen. Zij zullen op hun
beurt in overleg met de directie en met de nodige discretie trachten te achterhalen of de melding van het gedrag
al dan niet gegrond is. Indien, na onderzoek, blijkt dat de klacht terecht is, zal het orde- en tuchtreglement
worden toegepast. Er zal eveneens gerefereerd worden aan de wet van 11 juni 2002 betreffende het
pestgedrag. De directie verwacht van de leerlingen dat ze pestgedrag signaleren wanneer ze er getuige van zijn.
21
Je hebt verschillende vormen van pesten die allen even ernstig zijn en zullen genomen worden:
•
Het ‘klassieke pestgedrag’ vindt over het algemeen in de schoolcontext plaats. Het aantal toeschouwers
rond het pestgedrag is beperkt en de feedback (van het schoolpersoneel) op het pestgedrag is snel en
direct.
•
Het ‘cyberpesten’ dat als “pesten door middel van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën”
wordt gedefinieerd. Concreet gebeurt het pesten via internet en/of gsm (vaak met ingebouwde camera).
Bij het internet denken we o.a. aan e-mail, chatten, websites, gastenboeken, sociale netwerken
(Facebook, Netlog, …) blogs en spam.
•
(Cyber)pesten is een handeling die ook strafrechtelijk kan vervolgd worden. Eén van de meest voor de
hand liggende artikels om dit te doen, is artikel 442bis van het Strafwetboek: “Hij die een persoon heeft
belaagd terwijl hij wist of had moeten weten dat hij door zijn gedrag de rust van die bewuste persoon
ernstig zou verstoren, wordt gestraft met gevangenisstraf van vijftien dagen tot twee jaar en met
geldboete van vijftig frank tot driehonderd frank of met een van die straffen alleen.”.
•
‘Steaming’ is een zware vorm van pesten "Een nieuwe naam voor een oude misdaad": afpersen met
geweld tussen jongeren. Zeggen dat je slachtoffer bent is een moeilijke stap, maar toch moet je het, in je
eigen belang, doen. Ook steaming kan strafrechtelijk worden vervolgd op basis van artikel 470 van het
Strafwetboek. De vervolging van dit misdrijf is niet afhankelijk van een klacht van het slachtoffer. Van
zodra de politiediensten of het parket op de hoogte zijn van de feiten kunnen zij zelf een onderzoek
opstarten.
4.1.14 Seksueel grensoverschrijdend gedrag
We vinden het belangrijk dat seksualiteit en relaties in het algemeen bespreekbaar zijn in ons centrum. Wij
aanvaarden geen grensoverschrijdend gedrag, van welke aard ook. Als je met vragen zit of je niet goed voelt bij
iets wat op het centrum is gebeurd, kan je contact opnemen met de leerlingenbegeleiding of de directie
(coördinator). Wij zullen dan een manier zoeken om je te helpen, zonder te oordelen en met aandacht voor de
privacy van alle betrokkenen.
4.1.15 Veiligheid in ons centrum
Het centrum treft maatregelen rond veiligheid en gezondheid, bv. brandpreventie, brandbestrijding en evacuatie.
Het centrum brengt veilige elektrische installaties aan. Het centrum doet inspanningen om defecten en storingen
te vermijden en op te sporen.
In de werkplaatsen is het algemeen werkplaatsreglement van de VTI scholen, aangevuld met de specifieke
richtlijnen per werkplaats van toepassing. De leerlingen moeten deze reglementen strikt opvolgen.
De leerlingen moeten de voorgeschreven arbeidskledij en de persoonlijke beschermingsmiddelen dragen en de
instructies bij het gebruik van machines en installaties naleven. Het overzicht van de verplichte PBM’s kan je
terugvinden in de bijlage bij het centrumreglement. Naast PBM’s kan je er ook kledij en werkmateriaal terug
vinden.
Tijdens de lessen wordt het reglement strik nageleefd. Indien de leerling het reglement niet naleeft, kan het
aanleiding geven tot een orde-of tuchtmaatregel.
Het spreekt vanzelf dat jij ook mee inspanningen levert om het centrum veilig te houden. Als je defecten,
storingen of om het even welke problemen zou opmerken, meld dat dan aan de coördinator BGV, de
leraar/begeleider of aan het secretariaat.
22
4.2
Privacy
–
Welke informatie houden we over je bij?
Voor de administratie en de trajectbegeleiding verwerken we gegevens van al onze jongeren met behulp van de
computer. Bij sommige aspecten van de trajectbegeleiding hebben we daarvoor jouw uitdrukkelijke
toestemming nodig.Jij en je ouders kunnen ook zelf gegevens opvragen die we over je bewaren. In eerste
instantie gaat het om inzage in en uitleg bij die gegevens. Eventueel kunnen jullie daarna ook een kopie ervan
vragen. Dat kan door schriftelijk contact op te nemen met de coördinator. We kunnen geen gegevens
doorgeven die betrekking hebben op anderen. Om gepast te kunnen optreden bij risicosituaties, kunnen we
uitzonderlijk ook gegevens over je gezondheidstoestand verwerken, maar dat gebeurt enkel met de schriftelijke
toestemming van jou of je ouders.
–
Wat als je van CLW verandert?
Als je beslist om van centrum te veranderen, verwittigen je ouders ons onmiddellijk. Wanneer je van CLW
verandert, zullen wij samen met je administratief dossier een aantal gegevens over je schoolloopbaan aan je
nieuwe CLW of school doorgeven. Dit heeft als enige bedoeling jou ook op je nieuwe plek een aangepaste
studiebegeleiding aan te bieden. Zowel jij als je ouders kunnen vragen om die gegevens in te zien. We geven
geen informatie door als jullie dat niet willen, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn. Als je niet wil dat we
bepaalde gegevens doorgeven, moeten jij of je ouders ons dat schriftelijk binnen de 10 kalenderdagen na je
inschrijving in een ander CLW laten weten.
–
Publicatie van beeldopnamen (foto’s, filmpjes …)
Wij publiceren geregeld beeldopnamen op onze website, in [opsomming van de verschillende publicatiekanalen]
en dergelijke. Met die beelden willen we geïnteresseerden in het CLW en daarbuiten op een leuke wijze
informeren over onze activiteiten. De personen die de beeldopnamen maken zullen dat steeds doen met respect
voor wie op die beelden staat. We letten erop dat de beeldopnamen niet aanstootgevend zijn. Bij twijfel zullen
we steeds de betrokkenen aanspreken en hun toestemming vragen.
We gaan ervan uit dat je geen bezwaar hebt tegen de publicatie van beeldopnamen die te maken hebben met
activiteiten van ons centrum. Mocht je daar toch bezwaar tegen hebben, dan kan je dat op elk moment van het
schooljaar melden. We zullen je bezwaar respecteren en geen beelden van jou publiceren.
We wijzen erop dat deze regels ook voor jou gelden. Volgens de privacywet mag je beeld- of geluidsopnamen
waarop andere jongeren, personeelsleden van het CLW of andere personen herkenbaar zijn, niet publiceren of
doorsturen tenzij je de uitdrukkelijke toestemming hebt van alle betrokkenen.
–
Bewakingscamera’s
Wij kunnen gebruik maken van bewakingscamera’s. De plaatsen die onder camerabewaking staan worden
duidelijk aangeduid met een pictogram. Iedereen die gefilmd werd, mag vragen om die beelden te zien, maar dat
kan enkel bij een grondige reden.
–
Doorzoeken van lockers
Als we vermoeden dat je het centrumreglement overtreedt, dan heeft de coördinator / prefect het recht om de
inhoud van je locker in jouw bijzijn te controleren.
23
4.3
Gezondheid
-
Intentieverklaring ZORGBELEID
Het voeren van een beleid om het welzijn van de leerlingen bij de uitvoering van hun werk te bevorderen is een
geïntegreerd onderdeel van het algemene beleid van de VZW ECOV. Een preventief alcohol- en drugsbeleid
maakt hier deel van uit.
Dit is ingegeven door het feit dat centrumgerelateerd gebruik van alcohol of drugs één van de factoren is die de
veiligheid, de gezondheid en het welzijn van de personeelsleden en de leerlingen en hun omgeving negatief
kunnen beïnvloeden.
Het uitgangspunt van het preventief alcohol- en drugsbeleid is het voorkomen en verhelpen van het
disfunctioneren van de leerlingen op het centrum ten gevolge van alcohol- of drugsgebruik (dit geldt ook voor
andere op de werkplek aanwezige personen).
We hanteren hiervoor de volgende primaire doelstellingen en acties:
bewustmaking via de geëigende kanalen en het bespreekbaar maken van de problematiek binnen onze
onderwijsinstellingen;
het voorkomen dat sociaal gebruik overgaat in probleemgebruik;
het voorkomen van gebruik voorafgaand aan of tijdens het werk dat tot disfunctioneren zou kunnen
leiden. Hiervoor zullen regels worden uitgewerkt die betrekking zullen hebben op:
de beschikbaarheid op het werk van alcohol;
het binnenbrengen van alcohol en drugs;
het schoolgerelateerd gebruik van alcohol en drugs;
zorg dragen voor een zo vroeg mogelijke herkenning van probleemsituaties, met bijzondere aandacht
voor de bepalende rol van de hiërarchische lijn hierin;
procedures bepalen die gevolgd moeten worden bij vaststelling van disfunctioneren op het centrum ten
gevolge van mogelijk alcohol- of drugsgebruik of bij de vaststelling van overtreding van deze regels;
het voorzien van passende sancties in het centrumreglement;
zo nodig het motiveren tot en het bewerkstelligen van gedragsverandering ten aanzien van het gebruik
van alcohol en drugs;
adequate opvang en begeleiding van probleemgebruikers, in overleg met de preventiedienst en de
curatieve sector. Een informeel onderhoud met de vertrouwenspersoon is te allen tijde mogelijk op
dezelfde wijze bepaald in het centrumreglement in geval van grensoverschrijdend gedrag.
1.
2.
3.
a.
b.
c.
4.
5.
6.
7.
8.
De hierboven opgesomde doelstellingen en acties gelden voor alle werknemers, leerlingen, bezoekers, klanten
en werknemers van aannemers binnen de onderwijsinstellingen van de VZW ECOV.
De VZW ECOV is van mening dat de uitvoering van het preventief alcohol- en drugsbeleid een gedeelde
verantwoordelijkheid is van de directie, de werknemers en de leerlingen. Iedereen wordt verwacht, binnen de
hem of haar toebedeelde taken en verantwoordelijkheden, mee te werken aan de realisatie van deze
doelstellingen en acties. Iedereen zal daarom de nodige informatie, opleiding en middelen krijgen om deze taken
en verantwoordelijkheden aan te kunnen.
–
Preventiebeleid rond drugs
Vanuit onze opvoedende opdracht voeren wij een preventiebeleid rond drugs. Ze kunnen namelijk een ernstig
gevaar zijn voor jouw gezondheid en die van anderen. In ons centrum zijn het bezit, het gebruik, het onder
invloed zijn en het verhandelen van drugs dan ook strikt verboden.
Als je in moeilijkheden raakt of dreigt te geraken met drugs, dan proberen we je te helpen. Dat neemt niet weg
dat we ook sancties kunnen opleggen volgens het orde- en tuchtreglement. Dat zal bv. het geval zijn wanneer je
niet meewerkt met ons hulpaanbod, wanneer je het begeleidingsplan niet naleeft of wanneer je anderen aanzet
tot gebruik of drugs verhandelt.
Het centrum is aangesloten bij het gezamenlijk overleg voor drugspreventie in de regio.
24
Het CLW kiest ervoor om in de loop van het schooljaar een beroep te doen op de politie (in burger, in uniform of
met drugshonden) en om steekproefgewijze controles in de leslokalen en in de werkplaatsen door te voeren.
Leerlingen die betrapt worden, zullen meegenomen worden door de politie. Er volgt een proces-verbaal.
Voor alle leerlingen geldt dat het gebruik, het bezit, het onder invloed zijn of het verhandelen van illegale drugs
niet toegelaten is op het schoolterrein, in de onmiddellijke omgeving ervan en/of tijdens de buitenschoolse
activiteiten.
Wanneer het centrum dit wenselijk of nodig acht, zal zij de ouders inlichten en eventueel met hen contact
opnemen.
1.
Wie een spontane en eerlijke vraag om raad en hulp stelt, kan rekenen op discretie, begrip en gepaste hulp.
Er wordt geen tuchtdossier aangelegd, een begeleidingscontract kan worden afgesproken. Wanneer zou
blijken dat de leerling misbruik van vertrouwen pleegt, d.w.z. de directie in vertrouwen neemt met de
bedoeling voor ernstige feiten vrijuit te gaan, dan start een tuchtprocedure.
2.
Vanuit preventief oogpunt zal een vermoeden van een drugprobleem steeds ernstig genomen worden.
Observatie van gedragsverandering en/of melding door derden zullen met zorg behandeld worden en in
volstrekte discretie getoetst worden. Indien het vermoeden of de melding gegrond zijn, d.w.z. wanneer de
feiten afdoende ontegensprekelijk bewezen zijn, start de begeleiding conform de situaties zoals beschreven
in de volgende alinea’s.
3.
Bij het betrappen op bezit of gebruik van drugs worden er ordemaatregelen genomen en wordt een
begeleidingscontract afgesloten. Daarin worden maatregelen vastgelegd om herhaling te voorkomen. Het
begeleidingscontract wordt ondertekend door de minderjarige leerling en de ouders van de minderjarige
leerling of door de meerderjarige leerling, en door de directie. Niet aanvaarden of niet naleven van dit
contract kan leiden tot het instellen van een tuchtprocedure die eventueel tot definitieve uitsluiting kan
leiden. De schooldirecties kunnen probleemsituaties signaleren en bespreken met de preventiedienst van
de lokale politie, die op dat vlak een ondersteunende en adviserende functie uitoefent.
4.
Wie betrapt wordt op het verhandelen van drugs, o.a. doorgeven, ter beschikking stellen of verkopen, krijgt
een tuchtmaatregel. Ziet men nog mogelijkheden binnen het centrum, dan wordt een begeleidingscontract
afgesloten.
5.
Het verhandelen van drugs leidt steeds tot het verwittigen van de politie. In dit geval zal de politie procesverbaal opstellen en een onderzoek voeren. Het is mogelijk dat, naast de leerling(-en) betrapt op dealen,
ook andere leerlingen of personen verhoord worden. Dit kadert binnen het onderzoek van de politie en valt
buiten de verantwoordelijkheid van het centrum.
In alle situaties wordt de directie op de hoogte gebracht. Het CLB wordt geïnformeerd, ten allen tijde kan beroep
gedaan worden op hun deskundige medewerking.
In uitzonderlijke gevallen van bijzonder ernstige aard kan bij bezit, gebruik of verhandeling van drugs de
tuchtprocedure onmiddellijk worden ingezet.
25
Stappenplan drugsbeleid
Vanuit de werkgroep DOS (drugs op school) groeide onderstaand stappenplan. Bij vragen of advies kan je
steeds terecht bij de prefect of de leerlingenbegeleider.
Basisprincipe: Onder invloed zijn, gebruik, bezit of dealen van illegale drugs is VERBODEN in het centrum, tijdens
buitenschoolse activiteiten en op de werkvloer!
Overtreding van het basisprincipe
1) Vermoeden van gebruik of bezit
Stappen die altijd gezet worden
- De leerkracht/begeleider
bespreekt het vermoeden/betrapt
worden met de leerling.
- De leerling wordt uit de les gezet
en wordt aangemeld bij de
prefectuur.
- De leerling geeft zijn of haar gsm af
ter bewaring aan de prefect.
2) Vermoeden van doorgeven of
dealen
3) Betrapt worden op gebruik, bezit
of dealen
- De leerling heeft een gesprek met
de prefect (en indien nodig de
leerlingenbegeleidster). Het
vermoeden/betrapt worden wordt
op papier gezet en de leerling
ondertekent het papier.
-De prefect contacteert de ouders
en bespreekt het
vermoeden/betrapt worden. De
ouders worden gevraagd om de
leerling op het centrum te komen
halen.
Stappen bij de specifieke
overtreding
- Bij herhaling wordt er een
begeleidingscontract afgesloten:
de leerling kan enkel op het
centrum blijven wanneer hij/zij
akkoord gaat met
drughulpverlening. Wanneer de
leerling dit contract niet naleeft
volgt er een tuchtmaatregel
(tijdelijke of permanente
schorsing).
- De politie wordt op de hoogte
gebracht van het vermoeden.
- Er volgt een tuchtmaatregel.
- Het centrum belt de politie om
de jongere te komen halen.
-Indien de ouders niet in staat zijn
de leerling te komen halen, blijft
hij/zij op het centrum. De leerling
gaat niet terug naar de les, maar
krijgt apart een vervangopdracht.
–
Rookverbod
In alle gesloten ruimten in ons centrum geldt er een algemeen rookverbod voor iedereen, ook het gebruik van de
elektronische sigaret is verboden. In open lucht geldt op de schoolterreinen een rookverbod tussen 6.30 u. ’s
morgens en 18.30 u. ’s avonds. Tijdens extra-murosactiviteiten is het elke dag verboden te roken tussen 6.30 u.
’s morgens en 18.30 u. ’s avonds. Als je het rookverbod overtreedt, kunnen we een sanctie opleggen volgens
het orde- en tuchtreglement. Als je vindt dat het rookverbod bij ons ernstig met de voeten wordt getreden, kan je
eventueel klacht indienen bij de onderwijsinspectie.
26
–
Eerste hulp en het gebruik van geneesmiddelen in ons centrum
Eerste hulp
We beschikken over een verzorgingslokaal waar je de eerste zorgen kan krijgen als je het slachtoffer wordt van
een ongeval of als je je onwel voelt. Zo nodig zullen we de hulp inroepen van een dokter of een ziekenhuis. We
zullen je ouders of een andere contactpersoon zo snel mogelijk verwittigen.
Telkens we eerste hulp verlenen, noteren we dat in een register. We willen zo nagaan welke ongevallen in het
centrum gebeuren, zodat we maatregelen kunnen nemen om die in de toekomst te voorkomen. Op het einde
van het jaar worden de gegevens in dit register vernietigd.
Als je tijdens de praktijkvakken (PV), de kunstvakken (KV), de beroepsgerichte vorming (BGV), werkplekleren of
de stage- activiteiten het slachtoffer bent van een ongeval, dan zal de preventiedienst van de school of van het
bedrijf dit ongeval onderzoeken. De bedoeling van dit onderzoek is gelijkaardige ongevallen in de toekomst te
voorkomen.
Geneesmiddelen in het CLW
–
Je wordt ziek op het centrum
Als je ziek wordt of je onwel voelt, laat je dat meteen weten. Afhankelijk van de situatie zal je opgevangen
worden in het verzorgingslokaal, of naar huis of naar een ziekenhuis gebracht worden. Als we je ouders kunnen
bereiken, zullen we hen laten beslissen wat er verder gebeurt. Uiteraard mag je niet op eigen houtje naar huis
gaan zonder ons op de hoogte te brengen.
Als CLW mogen wij geen medische handelingen stellen en zullen wij in geen geval geneesmiddelen ter
beschikking stellen, ook geen pijnstillers.
Als we vaststellen dat je op eigen houtje overmatig veel geneesmiddelen gebruikt, zullen we contact opnemen
met je ouders.
–
Toezien op het gebruik van geneesmiddelen
Het kan gebeuren dat je tijdens de schooluren geneesmiddelen moet nemen. Je ouders kunnen ons dan vragen
om er op toe te zien dat dit stipt gebeurt. Dat gebeurt via een formulier dat zij en de behandelende arts vooraf
moeten invullen en ondertekenen. Wij zullen dan instaan voor de bewaring van de geneesmiddelen en erop
toezien dat je je geneesmiddelen stipt neemt. Dat wordt telkens genoteerd in een register. Op het einde van het
schooljaar worden de gegevens in dat register vernietigd. Eventueel zullen we je helpen bij het innemen (bv. bij
het indruppelen), maar we zullen geen andere medische handelingen stellen, want dat is strikt verboden.
Neem je het geneesmiddel om een of andere redenen niet, dan brengen we je ouders daarvan op de hoogte.
Het aanvraagformulier kan je verkrijgen bij Martine De Moerlooze (leerlingebegeleiding).
–
Medische handelingen
Wij mogen geen medische handelingen stellen. We zullen dan ook niet ingaan op vragen naar medische
bijstand die niet onder de bovenstaande situaties vallen. In geval van nood zullen we steeds een arts
contacteren.
27
4.4
Orde- en tuchtreglement
We verwachten dat iedereen op het CLW de afspraken en leefregels naleeft. Als dat niet het geval is, kunnen we
gebruik maken van het orde- en tuchtreglement.
1
Begeleidende maatregelen
Wanneer je gedrag de goede werking van het centrum hindert, kunnen we in overleg met jou en je ouders een
begeleidende maatregel voorstellen. Begeleidende maatregelen kunnen bv. zijn:
•
een gesprek met een leraar / trajectbegeleider / leerlingenbegeleider / prefectuur …
•
een begeleidingscontract;
Hierin leggen we samen met jou een aantal gedragsregels vast waarop je je meer zal focussen. Je krijgt de
kans om zelf afspraken voor te stellen waar je mee verantwoordelijk voor bent. Eenmaal de
begeleidingsovereenkomst is afgesloten, zullen we de afspraken samen met jou opvolgen. Op die manier
willen je helpen je gedrag zo aan te passen dat het contact en de samenwerking met personeelsleden en
andere jongeren opnieuw beter zal verlopen.
•
een time-out;
Dat is een programma dat in de plaats komt van de normale lessen. Je wordt een tijdje opgevangen in een
project om aan je gedrag te werken. Je ouders moeten wel akkoord gaan.
2
Ordemaatregelen
2.1
Wanneer kan je een ordemaatregel krijgen?
Wanneer je de leefregels van het centrum schendt, kan elke persoon die daartoe gemachtigd is door het
centrumbestuur en op dat moment toezicht uitoefent, je een ordemaatregel opleggen.
Tijdens een ordemaatregel blijf je op het centrum aanwezig. Een ordemaatregel raakt niet aan je recht op
studiebekrachtiging.
2.2
Welke ordemaatregelen zijn er?
•
een verwittiging;
•
strafwerk;
•
de tijdelijke verwijdering uit de les; je meldt je dan onmiddellijk bij de prefect;
•
een aparte verplichte opdracht i.p.v. de gebruikelijke les (of gelijkgestelde activiteit) tijdens maximaal één
lesdag;
Tegen een ordemaatregel is geen beroep mogelijk.
3
Tuchtmaatregelen
Let op: wanneer we in dit punt spreken over dagen* bedoelen we telkens alle dagen (zaterdagen, zondagen,
wettelijke en reglementaire feestdagen niet meegerekend).
3.1
Wanneer kan je een tuchtmaatregel krijgen?
We kunnen beslissen om je een tuchtmaatregel op te leggen wanneer je de leefregels van ons centrum in die
mate schendt dat je gedrag een gevaar of ernstige belemmering vormt voor de goede werking van het CLW of
voor de fysieke of psychische veiligheid en integriteit van medeleerlingen, personeelsleden of anderen. Dat zal
bv. het geval zijn:
•
als je ook na begeleidende en ordemaatregelen de afspraken in het CLW niet nakomt;
•
als je ernstige of wettelijk strafbare feiten pleegt;
•
als je het pedagogisch project van ons centrum in gevaar brengt.
28
3.2
Welke tuchtmaatregelen zijn er?
•
je kan tijdelijk uitgesloten worden uit de
opeenvolgende kalenderdagen (zie punt 4);
•
je kan definitief uitgesloten worden uit het CLW.
3.3
lessen voor één, meer of alle vakken voor maximaal 21
Wie kan een tuchtmaatregel opleggen?
Alleen de coördinator of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel (= prefect) opleggen. Als hij een definitieve
uitsluiting overweegt, vraagt hij vooraf het advies van de klassenraad. Iemand van het begeleidende CLB zal
ook in die klassenraad zetelen. Het advies van de klassenraad maakt deel uit van het tuchtdossier.
3.4
Hoe verloopt een tuchtprocedure?
Een tuchtprocedure verloopt als volgt:
•
De coördinator of een afgevaardigde van het centrumbestuur nodigt jou en je ouders met een
aangetekende brief uit op een gesprek waar jullie gehoord zullen worden.
•
Vóór dat gesprek kunnen jullie in het centrum het tuchtdossier komen inkijken.
•
Het gesprek zelf vindt ten vroegste plaats op de vierde dag* na verzending van de brief. De poststempel
geldt als bewijs van de datum van verzending. Jullie kunnen je tijdens dit gesprek laten bijstaan door een
vertrouwenspersoon. Een personeelslid van het CLW of van het CLB kan bij een tuchtprocedure niet
optreden als vertrouwenspersoon van jou en je ouders.
•
Na het gesprek brengt de coördinator of een afgevaardigde van het centrumbestuur je ouders binnen een
termijn van 2 dagen* met een aangetekende brief op de hoogte van zijn beslissing. In die brief staat ook een
motivering van de beslissing en de ingangsdatum van de tuchtmaatregel.
•
In uitzonderlijke situaties kan je preventief geschorst worden (zie punt 3.7).
3.5
Kan je in beroep gaan tegen een tuchtmaatregel?
Enkel tegen een definitieve uitsluiting kan je beroep aantekenen. Ook tijdens de beroepsprocedure blijft de
tuchtmaatregel van kracht. De beroepsprocedure gaat als volgt:
•
Je ouders dienen met een aangetekende brief beroep in bij het centrumbestuur:
Ronny Goossens
Voorzitter vzw ECOV
Sinte Annalaan 99 9300 Aalst
•
De aangetekende brief moet ten laatste verstuurd worden op de vijfde dag nadat de beslissing van je
definitieve uitsluiting werd ontvangen. Er is dus een termijn van vijf dagen*. De aangetekende brief met het
bericht van de definitieve uitsluiting wordt geacht de derde dag na verzending te zijn ontvangen. De
poststempel geldt als bewijs, zowel voor de verzending als voor de ontvangst.
Wanneer het CLW open is, kunnen je ouders het beroep bij het centrumbestuur ook daar persoonlijk
afgeven. Je ouders krijgen dan een bewijs van ontvangst dat aantoont op welke datum ze het hebben
ingediend. Wij geven het beroep daarna door aan het centrumbestuur.
Let op: als het beroep te laat wordt verstuurd of afgegeven, zal de beroepscommissie het beroep als
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.
•
Het beroep bij het centrumbestuur moet aan de volgende voorwaarden voldoen:
–
het beroep is ofwel per aangetekende brief verstuurd, ofwel op het CLW afgegeven (met bewijs van
ontvangst).
–
het beroep is gedateerd en ondertekend.
Let op: als het beroep niet aan de voorwaarden voldoet, zal de beroepscommissie het beroep als
onontvankelijk moeten afwijzen. Dat betekent dat ze het beroep niet inhoudelijk zal kunnen behandelen.
We verwachten daarnaast ook dat het beroep de redenen aangeeft waarom je ouders de definitieve
uitsluiting betwisten.
29
•
Wanneer het centrumbestuur een beroep ontvangt, zal het een beroepscommissie samenstellen . In die
beroepscommissie zitten zowel mensen die aan ons centrum of het centrumbestuur zijn verbonden als
mensen die dat niet zijn. Het gaat om een onafhankelijke commissie die jullie klacht grondig zal
onderzoeken. De persoon die de definitieve uitsluiting heeft uitgesproken, zal nooit deel uitmaken van de
beroepscommissie, maar zal wel gehoord worden. De beroepscommissie zal ook altijd jou en je ouders voor
dat gesprek uitnodigen. Jullie kunnen je daarbij laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. In de brief met
de uitnodiging zal staan wie de leden van de beroepscommissie zijn. Vóór de zitting kunnen jullie het
tuchtdossier opnieuw inkijken.
Het gesprek gebeurt ten laatste tien dagen* nadat het centrumbestuur het beroep heeft ontvangen. Die
termijn van tien dagen wordt opgeschort tijdens schoolvakanties. Dat betekent enkel dat schoolvakanties
niet meetellen bij het berekenen van de termijn. De zitting van de beroepscommissie kan wel tijdens een
schoolvakantie plaatsvinden.
De beroepscommissie streeft naar een consensus. Wanneer het toch tot een stemming komt, heeft de
groep van mensen die aan ons centrum of het centrumbestuur verbonden zijn even veel stemmen als de
groep van mensen die dat niet zijn. De voorzitter is niet verbonden aan de school of het schoolbestuur.
Wanneer er bij een stemming evenveel stemmen voor als tegen zijn, geeft zijn stem de doorslag.
De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen, ofwel vernietigen. De voorzitter van de
beroepscommissie zal je de gemotiveerde beslissing binnen een termijn van vijf dagen* met een
aangetekende brief aan je ouders meedelen. De beslissing is bindend voor alle partijen.
3.6
Andere belangrijke informatie over de tuchtprocedure:
•
We zorgen ervoor dat je ouders vóór het tuchtverhoor op de hoogte zijn van alle gegevens die mogelijk een
rol zullen spelen bij de beslissing over een tuchtmaatregel. Andere gegevens kunnen niet gebruikt worden.
•
Buitenstaanders mogen je tuchtdossier niet inzien, behalve wanneer je ouders schriftelijk toestemming
geven.
•
Je tuchtdossier kan niet doorgegeven worden aan een ander CLW of andere school.
•
Als je definitief wordt uitgesloten vóór het einde van het schooljaar (d.i. 31 augustus), blijf je bij ons
administratief ingeschreven tot je inschrijving in een andere school. We zullen je samen met het CLB helpen
bij het zoeken naar een ander centrum.
•
3.7
–
Wanneer jij en je ouders weigeren om in te gaan op ons aanbod voor een ander CLW, kunnen we je
administratief uitschrijven.
–
Wanneer je 18 bent, kunnen we je vanaf de 10de kalenderdag na je definitieve uitsluiting administratief
uitschrijven.
Als je na een tuchtprocedure definitief werd uitgesloten, kunnen we een nieuwe inschrijving van jou
weigeren tijdens hetzelfde schooljaar en tijdens de twee volgende schooljaren.
Wat is een preventieve schorsing?
Een preventieve schorsing houdt in dat je in afwachting van een eventuele tuchtmaatregel niet in het centrum
wordt toegelaten. Dit kan enkel bij de start van een tuchtprocedure en in heel uitzonderlijke situaties gebeuren:
•
bij zware gedragsmoeilijkheden die kunnen leiden tot je definitieve uitsluiting;
•
wanneer je aanwezigheid in het CLW een gevaar of ernstige belemmering vormt voor jezelf, voor
medeleerlingen of voor personeelsleden van het CLW.
Alleen de coördinator kan je preventief schorsen. Hij deelt die beslissing schriftelijk en kort gemotiveerd aan je
ouders mee. Hij bevestigt dit in de brief waarmee de tuchtprocedure wordt opgestart. De preventieve schorsing
gaat onmiddellijk in en duurt in principe niet langer dan 14 kalenderdagen. Uitzonderlijk kan de preventieve
schorsing eenmaal verlengd worden.
30
4
Opvang in het centrum tijdens een tuchtmaatregel
Wanneer je preventief geschorst wordt tijdens de tuchtprocedure of na de tuchtprocedure tijdelijk wordt
uitgesloten, zullen we je steeds meedelen of je tijdens die periode wel of niet in het centrum aanwezig moet zijn.
Zowel bij een preventieve schorsing als een tijdelijke of een definitieve uitsluiting kunnen je ouders ook zelf
vragen om je in het CLW op te vangen. We vragen dat ze dat schriftelijk doen, samen met de redenen van hun
vraag. Als we niet ingaan op hun vraag, zullen wij op onze beurt ook schriftelijk aangeven waarom we dat niet
doen. Als we wel op de vraag ingaan, zullen we vooraf enkele praktische afspraken maken met jou en je ouders.
4.5
Klachtenregeling
1. Een klachtenregeling op 1 september 2016
Zoals eerder aangekondigd heeft Katholiek Onderwijs Vlaanderen werk gemaakt van een klachtenprocedure
georganiseerd binnen het katholieke onderwijsnet. Deze regeling is bedoeld voor de klachten waarmee
leerlingen en ouders zitten t.a.v. hun school-, centrum- of internaats-bestuur, en waarvoor er tot nog toe geen
kanaal bestond.
Op donderdag 12 november 2015 heeft de raad van bestuur van KathOndVla zich principieel akkoord verklaard
met deze klachtenregeling. Vanaf het schooljaar 2016-2017 zal ze dus voor alle school-, centrum- en
internaatsbesturen die zijn aangesloten bij KathOndVla, in werking treden.
Momenteel werkt KathOndVla verder aan de uitrol van deze klachtenregeling. Deze tekst wil scholen, centra en
internaten kort informeren over het voorbereidend werk dat voor de boeg ligt. We zullen onze scholen, centra en
internaten verder nauwgezet op de hoogte houden van de evoluties in deze voorbereidende fase.
2. Wie zal zorg dragen voor mogelijke klachten?
Er is gekozen voor een klachtencommissie op het niveau van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Om de
beginselen van objectiviteit, neutraliteit en onafhankelijkheid te waarborgen, is een evenwichtige samenstelling
van belang. Ook de regeling rond aanwezigheidsquora en stemverhoudingen, moet met de nodige zorg voor
voormelde beginselen gebeuren.
Sinds de principiële goedkeuring is KathOndVla in overleg gegaan met verschillende partners die zouden
kunnen zorgen voor dit evenwicht. Er zijn gesprekken geweest met:
nd (COV)
-CLB-Koepel (VCLB)
Al deze partners zijn bereid om zich te engageren.
De commissie zal verder worden aangevuld met een afgevaardigde van de besturen en met iemand die in het
bijzonder vertrouwd is met de onderwijsregelgeving en het ruime onderwijsveld. Allen samen zullen zij dus de
klachtencommissie vormen en de te volgen procedure verder concreet vorm geven. Deze zal worden vastgelegd
in een huishoudelijk reglement. In de komende weken zullen al de afgevaardigden van de verschillende partners
samen rond de tafel gaan zitten om dit reglement op te stellen. Eens klaar, zal het huishoudelijk reglement
online beschikbaar worden gesteld.
Bij het opstellen van de voorschriften voor de werking van de klachtencommissie zullen de leden vertrekken van
de volgende grondbeginselen.
2.1 Wie kan klagen? Wie is aangeklaagde?
De klachtenregeling zal alleen openstaan voor de leerlingen en hun ouders van de verschillende scholen, centra
en internaten. Klachten van personeelsleden kunnen niet via deze weg behandeld worden. Weliswaar kan een
klacht van een leerling en zijn ouders betrekking hebben op individuele gedragingen en handelingen van die
personeelsleden. Niettemin zal de eindverantwoordelijkheid in dit verband steeds bij het school-, centrum- of
internaatsbestuur liggen. Enkel het respectieve bestuur zal dus als aangeklaagde kunnen worden aangeduid.
Een leraar, opvoeder of directeur bijvoorbeeld kan nooit persoonlijk voor de klachtencommissie moeten komen.
31
2.2 Over welke klachten en ongenoegens gaat het?
Om juridische redenen en om de transparantie van de procedure te waarborgen worden sommige klachten
uitdrukkelijk van de klachtenregeling uitgesloten.
leerlingen die als werknemers worden beschouwd (omdat zij een studierichting volgen waarvan het
opleidingsprogramma voorziet in een vorm van arbeid die al dan niet in de school wordt verricht) via een
bijzondere regeling worden behandeld. Deze leerlingen moeten zich in eerste instantie wenden tot de
vertrouwenspersoon of de preventieadviseur psychosociale belasting.
ten waarvoor reeds een interne beroepsprocedure (zoals voor
definitieve uitsluitingen en deliberatiebeslissingen) of een externe proceduremogelijkheid (bv. bij de Commissie
zorgvuldig bestuur en de Commissie inzake leerlingenrechten) bestaat, worden geweerd.
Welke klachten kunnen dan wel worden behandeld? In het kader van het door een onderwijsinstelling te voeren
kwaliteitsbeleid moet het zeker gaan om misnoegen over een gedraging die of een nalaten dat kan worden
toegerekend aan het bestuur, en niet onder de hierboven aangegeven uitsluitingsgronden valt. De variatie is
daarbij zeer groot. Mogelijke voorbeelden zijn:
uitsluiting),
-, centrum- of internaatsreglement
2.3 Twee fases met het lokale niveau als zwaartepunt
De klachtenprocedure wordt opgebouwd uit twee verschillende fases.
Zo wordt de formele behandeling van een klacht steeds voorafgegaan door een informele fase waarin gestreefd
wordt de geuite ongenoegens in onderling overleg te proberen oplossen. Deze laagdrempelige manier van
werken kan ervoor zorgen dat al voor een leeuwendeel van de potentiële klachten informeel een oplossing kan
worden gevonden, en is daarom een ontvankelijkheids-voorwaarde voor de verdere formele procedure. Indien
een klacht formeel bij de klachtencommissie wordt ingediend, zal deze met andere woorden inhoudelijk niet
kunnen worden behandeld op dat niveau zonder dat vooreerst de informele fase wordt uitgeput. De klacht zal in
voorkomend geval terug naar dat lokale niveau worden gebracht.
Blijven de ongenoegens na het lokale overleg toch bestaan, dan kunnen de leerling en zijn ouders zich tot de
klachtencommissie wenden. Onbevooroordeeld, objectief, en op vertrouwelijke wijze zal deze commissie de
ontvankelijke klacht inhoudelijk verder onderzoeken. Hierbij worden alle partijen, dus ook het aangeklaagde
bestuur, betrokken. Hoewel deze fase weliswaar meer formeel is dan de eerste fase, wordt ook hier gestreefd
naar een zo laagdrempelig mogelijke regeling.
2.4 Geen juridische betwisting
Het is eigen aan een klachtenregeling dat het resultaat ervan de partijen juridisch niet bindt. Wordt een klacht
aan de klachtencommissie voorgelegd, dan kan die niet beslissen of handelen in de plaats van het betreffende
bestuur. De klachtencommissie zal enkel haar inzichten over het aan haar voorgelegde dispuut met de
betrokkenen delen. Centraal staat de bekommernis dat de klachtenbehandeling een bijdrage levert tot het
verbeteren van de concrete organisatie van het school, centrum- of internaatsleven. In die zin kan de
klachtencommissie ook concrete aanbevelingen doen. Maar de omstreden gedragingen zelf kunnen dus niet
ongedaan worden gemaakt. Hoger beroep is evenmin mogelijk.
In dit duidelijke verschil met de juridische weg ligt wel de kracht van een klachtenregeling. Omdat een
klachtenregeling laagdrempeliger is en minder formeel van aard dan een gerechtelijke procedure, is de kans op
polarisatie er minder groot.
2.5 Plaats van bemiddeling in deze regeling
Te allen tijde moet er op flexibele wijze ruimte blijven voor bemiddeling. Bemiddeling, ook wel mediatie
genoemd, steunt steeds op drie belangrijke werkingsprincipes, m.n. de vrijwilligheid van de partijen, de
vertrouwelijkheid van de gesprekken, en de neutraliteit (of beter: meerzijdige partijdigheid) van de bemiddelaar.
Bij bemiddeling komen de partijen, ondersteund door een bemiddelaar, zelf tot een oplossing. In deze
alternatieve vorm van geschillenbeslechting is de schuldvraag irrelevant. Bij bemiddeling wordt gestreefd naar
een win-winsituatie. De oplossing moet door beide partijen worden gedragen opdat een bemiddeling zou slagen.
32
Een formele
klachtenbehandeling is vaak een beetje anders vermits een derde, de klachtencommissie, betrokken wordt in
het geschil.
Omdat bij bemiddeling verschillen in belangen kunnen worden overbrugd, en partijen er steeds op vooruitgaan,
geniet die piste de voorkeur. De betrokkenen kunnen uiteraard steeds, voorafgaand aan de formele procedure,
gezamenlijk kiezen voor bemiddeling. Echter ook tijdens de formele procedure kan de klachtenregeling op elk
moment worden opgeschort om bemiddeling een kans te geven.
3. Informatie in het school- centrum- of internaatsreglement
Een goede klachtenregeling is transparant. De aard en het opzet van de procedure moeten voor potentiële
klagers duidelijk zijn. Een goede communicatie is dus van wezenlijk belang. Dat kan gebeuren via het school-,
centrum- of internaatsreglement, en de geëigende infokanalen. Dit maakt de regeling ook bindend tussen het
school-, centrum- of internaatsbestuur enerzijds en de leerling en zijn ouders anderzijds.
KathOndVla zal voor het school-, centrum en internaatsreglement in een tekstvoorstel voorzien via zijn
respectieve modellen (www.katholiekonderwijs.vlaanderen > Thema’s A-Z).
Deel III – Informatie
Dit derde deel is van meer informatieve aard. Het maakt strikt genomen geen deel uit van het centrumreglement.
Wanneer dat nodig is, kunnen we informatie in dit deel in de loop van het schooljaar wijzigen, eventueel na
overleg binnen ons centrum.
1
Wie is wie?
Graag stellen we je de volgende mensen en organen voor die mee instaan voor de organisatie van ons CLW:
•
het schoolbestuur (centrumbestuur)
Vzw ECOV is het schoolbestuur en de organisator van het onderwijs in onze school. Het adres en de
maatschappelijke zetel is: vzw ECOV, Sinte Annalaan 99, 9300 Aalst. Ze is verantwoordelijk voor het
algemeen beleid en schept noodzakelijke voorwaarden voor een optimaal verloop van het onderwijsproject.
Algemeen directeur vzw ECOV: T. Biebaut
Het directieteam van de VTI-scholen::
Directie VTI De Puytenput: J. Haezaert
Directie VTI Dé Vakschool: E. Vanderhoeven, Campusdirecteur en adj.-dir S. Ooghe, J.Penneman en R.
Waumans
Directie CLW-VTI-De Kering: A. Heymans
•
•
de scholengemeenschap
Onze ECOV-scholen behoren tot de scholengemeenschap SALEM (regio Aalst-Mere). De
scholengemeenschap heeft als doel binnen het kader van het afgesloten samenwerkingsakkoord het
onderwijs te coördineren en te begeleiden en beslissingen te nemen in de materies die door wettelijke of
reglementaire bepalingen aan de scholengemeenschappen worden toegekend. Het adres van de
scholengemeenschap is: SALEM
Esplanadeplein 6
9300 Aalst
de klassenraad
33
•
de schoolraad en andere participatieorganen
1 De pedagogische raad
Iedere school kan een pedagogische raad oprichten, maar wordt daar toe verplicht wanneer ten minste tien
procent van het personeel daarom vraagt.
De leden van de pedagogische raad worden verkozen uit het personeel dat effectief tewerkgesteld is op school.
Ieder personeelslid kan zich verkiesbaar stellen en is kiesgerechtigd.
De pedagogische raad kan op vraag en ten behoeve van de schoolraad advies uitbrengen over
aangelegenheden die betrekking hebben op tal van aangelegenheden betreffende de schoolorganisatie en het
pedagogisch beleid (zie decreet van 02/04/2004 betreffende participatie op school en de Vlaamse
Onderwijsraad, B.S., 6/08/2004). Deze raad heeft over hun activiteiten en standpunten een informatie- en
communicatieplicht ten behoeve van het personeel.
2
De ouderraad
Elke school kan een ouderraad oprichten, maar wordt daartoe verplicht wanneer ten minste tien procent van de
ouders daarom vraagt. De leden van de ouderraad worden verkozen door en uit de ouders. Ieder ouder kan
zich verkiesbaar stellen en kan één stem uitbrengen.
De ouderraad kan op vraag en ten behoeve van de schoolraad advies uitbrengen over aangelegenheden die
betrekking hebben op de ouders. Deze raad heeft over hun activiteiten en standpunten een informatie- en
communicatieplicht ten behoeve van de ouders.
3 De leerlingenraad
In elke school wordt een leerlingenraad opgericht wanneer ten miste tien procent van de leerlingen daarom
vraagt. De leden van de leerlingenraad worden door en onder de leerlingen verkozen. Iedere leerling kan zich
verkiesbaar stellen en is stemgerechtigd. De leerlingenraad kan op vraag en ten behoeve van de schoolraad
advies uitbrengen over aangelegenheden die betrekking hebben op de leerlingen. Deze raad heeft over hun
activiteiten en standpunten een informatie- en communicatieplicht ten behoeve van de leerlingen.
4 De schoolraad
In iedere school wordt een schoolraad opgericht. De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders,
de leerlingen en het personeel. Deze vertegenwoordigers coöpteren bij consensus de vertegenwoordigers van
de lokale gemeenschap. De Schoolraad oefent haar bevoegdheden uit zoals beschreven in art. 18,19 en 21 van
het Participatiedecreet. De schoolraad wordt om de 4 jaar opnieuw samengesteld.
•
•
•
•
de beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen een definitieve uit- sluiting. De beroepscommissie
zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen ofwel vernietigen.
de beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen het oriënteringsattest B of C dat je hebt behaald;
in de tweede fase in de beroepsprocedure kan de beroepscommissie ofwel de betwiste beslissing
bevestigen ofwel een andere beslissing nemen.
het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) (zie tekst hieronder)
34
In ons centrum dragen we als team zorg voor het welbevinden van onze leerlingen, elk vanuit zijn specifieke
opdracht(en).
1.
De coördinator (=directie)
Ann Heymans
Aan het hoofd van een centrum staat een coördinator. Zij neemt de dagelijkse leiding van het centrum op zich.
Voor ons centrum is dit mevrouw Ann Heymans.
Johan De Smedt fungeert als co-coördinator. Hij is beleidsmatig verantwoordelijk bij afwezigheid van de
coördinator.
2.
De leerkrachten
De leerkrachten hebben een lesopdracht, maar hebben daarnaast ook tal van andere pedagogische taken. Voor
jou zijn zij het aanspreekpunt wanneer je met specifieke vakmoeilijkheden of klasproblemen te kampen hebt.
3.
De beleidsondersteuner
Kathleen De Braekeleer
De beleidsondersteuner begeleidt de jongere via intake, screening en VDAB-inschrijving naar een passende
invulling buiten de 2 schooldagen.
Zij staat in voor de registratie van het voltijds engagement in het cliëntvolgsysteem van de VDAB.
Zij bewaakt samen met de verantwoordelijken van het VTI het patrimonium en het preventiebeleid van ons
centrum.
Tevens ondersteunt ze administratief de coördinator van het CLW.
4.
De coördinatoren
Lieve Lauwereys: coördinator PAV
Zij coördineert en volgt alle activiteiten op met betrekking tot de pedagogische, didactische, organisatorische en
materiële aspecten van Algemene Vorming. Het doel is de verwezenlijking van ons onderwijsproject.
35
Johan De Smedt: coördinator BGV
Hij coördineert en volgt alle activiteiten op met betrekking tot de pedagogische, didactische, organisatorische en
materiële aspecten van Beroepsgerichte Vorming. Het doel is de verwezenlijking van ons onderwijsproject.
5.
De tewerkstellingsbegeleiders
Bernice De Braekeleer Lieve Van Den Eeckhout
Deze personen zorgen voor een goede samenwerking tussen het centrum en je werk. Zij zullen je extra
begeleiden in je zoektocht naar werk. Hij/zij volgt ook je voortgang op en helpt je waar nodig. Heb je problemen
in verband met je werk, dan kan je bij hem of haar terecht.
6.
De trajectbegeleider voortraject/brugproject
Sabbe Cattrysse
Deze trajectbegeleider zorgt voor de goede toeleiding naar een voor jou geschikt voortraject of brugproject.
7.
De leerlingenbegeleidster
Martine De Moerlooze
Voor concrete vragen en knelpunten omtrent je persoonlijke levenssfeer, familiale situaties, problemen met je lief
of ouder, … kan je terecht bij de leerlingenbegeleidster. Zij staat steeds open om naar jou te luisteren en samen
met jou naar oplossingen te zoeken. De leerlingenbegeleidster roept op eigen initiatief leerlingen bij zich. Dit kan
ook gebeuren op vraag van een leerkracht, de klassenraad of de ouder(s). Je kan ook uit eigen beweging bij
haar aankloppen. De leerlingenbegeleidster is gebonden aan het ambtsgeheim.
36
8.
De studiemeester
Lieve Hendrickx
Deze persoon registreert je aanwezigheden na overleg met de coördinator. Bij haar kan je terecht met al je
documenten.
9.
De prefect
Bruno Van Droogenbroeck
De prefect behartigt de administratieve taken met betrekking tot de opvolging van gedragsproblemen. Hij vervult
deze taken in overleg met de directie. De prefect onderhoudt contact met de leerlingen die gedragsproblemen
stellen. De centrale doelstelling hierbij is de leerling te helpen sociaal-acceptabel gedrag te ontwikkelen. Dit
gebeurt via gesprekken en werktaken die nastreven het inzicht van de leerling ten aanzien van zijn gedrag te
verhogen. De prefect zal niet aarzelen de hulp van de leerlingenbegeleiding, het CLB, … in te roepen indien hij
meent dat verdere begeleiding, overleg met ouders, of doorverwijzing naar externe diensten noodzakelijk is. Hij
is eveneens verantwoordelijk voor de organisatie en de ondersteuning van de leerlingenraden, de organisatie
van de oudercontacten en de medische toezichten.
10.
De jojo-medewerker
Tiffany Van Ransbeek
De jojo-medewerker is een preventiemedewerker (vaak ook een vertrouwenspersoon) die als brugfiguur tussen
leerlingen en begeleiders actief is.
•
de beroepscommissie (De namen en/of de functies van de leden zullen
bekend gemaakt worden via de VTI Tijdingen en/of de website)
de beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen een definitieve uitsluiting
De beroepscommissie zal de definitieve uitsluiting ofwel bevestigen ofwel vernietigen.
•
de beroepscommissie bevoegd voor een beroep tegen een evaluatiebeslissing
In de tweede fase in de beroepsprocedure kan de beroepscommissie ofwel de betwiste beslissing
bevestigen ofwel een andere beslissing nemen.
37
•
het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)
Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van jongeren en focust daarbij op vier
domeinen:
•
het leren en studeren;
•
de onderwijsloopbaan;
•
de preventieve gezondheidszorg;
•
het psychisch en sociaal functioneren.
Ons CLW wordt begeleid door Vrij CLB Aalst Langestraat 12. Samen met het CLB hebben we afspraken en
aandachtspunten voor de begeleiding vastgelegd. Die afspraken zijn ook besproken op de schoolraad. Jij
en je ouders kunnen ook rechtstreeks contact opnemen met het CLB om hulp te vragen. Het CLB werkt
gratis en discreet.
Adres en bereikbaarheid
Langestraat 12
9300 Aalst
Tel : 053/78 85 10
Fax : 053/78 55 97
[email protected]
www.vclbaalst.be
Met het openbaar vervoer:
Vanuit het station, lijnbus 4, richting Hof Zomergem, halte voorbij het OLV-Ziekenhuis.
Contactpersonen
Vera Kiekens (maatschappelijk assistent)
Soetkin De Brucker (arts)
Sara De Vuyst (psycholoog/pedagoog)
Marieke Vrijdag (verpleegkundige)
Openingsuren:
Elke werkdag van 8.30 u – 12 u en van 13 u – 16.30 u.
Maandag tot 19 u op afspraak.
tel: 053 60 69 29
GSM 0492/73 81 29
tel: 053 60 69 37
tel: 053 60 69 18
tel: 053 60 69 40
38
Sluitingsperiode:
- Tijdens de kerstvakantie (met uitzondering van twee dagen die u via het centrum of na contactname met
het CLB kunnen worden meegedeeld):
- Tijdens de paasvakantie
- Zomervakantie: gesloten van 15 juli tot en met 15 augustus
Aanwezigheden van het CLB in het CLW op maandagvoormiddag, dinsdagvoormiddag,
donderdagnamiddag en vrijdagvoormiddag
We zijn er voor leerlingen, ouders en school. Gratis. We werken op verschillende vlakken samen met het
CLW, maar we behoren er niet toe. Je kan dus gerust onafhankelijk van het CLW bij ons terecht. Je kan
alleen terecht bij het CLB dat samenwerkt met het CLW waar je ingeschreven bent. De school en het CLB
wisselen op contactmomenten relevante gegevens over je uit die voor de begeleiding op school nodig zijn.
Dat gebeurt binnen de grenzen van de deontologie en het beroepsgeheim van de CLB-medewerker. Het
CLB noteert de relevante gegevens in jouw CLB-dossier.
Waarvoor kan je bij ons terecht?
Centra voor leerlingenbegeleiding bieden gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en
scholen.
Je kan bij je CLB terecht met heel wat vragen.
Je kan naar het CLB...
• als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt;
• je moeite hebt met leren;
• voor studie- en beroepskeuzehulp;
• vragen hebt over je gezondheid, je lichaam... ;
• met vragen over seks, vriendschap en verliefdheid;
• voor inentingen.
Je moet naar het CLB...
• op medisch onderzoek;
• als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht);
• voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
• bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.
Als de school aan het CLB vraagt om een leerling te begeleiden, zal het CLB een begeleidingsvoorstel
doen. Als je als leerling bekwaam geacht wordt (d.w.z. als je voldoende in staat bent om zelfstandig keuzes
te maken), zet het CLB de begeleiding slechts voort als je hiermee instemt. Vanaf 12 jaar vermoedt men dat
je bekwaam bent. Als je onbekwaam geacht wordt, dan wordt de begeleiding alleen voortgezet na
instemming van je ouders. Jij en je ouders worden maximaal betrokken bij alle stappen van de begeleiding.
Op onderzoek: het medisch consult:
• 1ste secundair 12/13 jaar
• 3de secundair 14/15 jaar
Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die
onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren. Ook wanneer je het eerste
jaar begint in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming aanvat, voert de CLB-arts een medisch
onderzoek uit. Enkel wanneer je vorige onderzoek bij het CLB minder dan 12 maanden geleden is, hoef je
niet langs te komen.
Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegkundige en de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook met
de dokter en/of verpleegkundige een afspraak maken op een later tijdstip.
Je kan de onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele voorwaarden aan
verbonden. Die vraag je best aan je CLB.
39
Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en focust daarbij op 4 domeinen:
• het leren en studeren;
• de onderwijsloopbaan;
• de preventieve gezondheidszorg;
• het psychisch en sociaal functioneren.
Inentingen
Welke inentingen kan je krijgen?
Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het vaccinatieprogramma dat door de overheid is
aanbevolen. Als kind moeten je ouders toestemming geven voor deze inentingen, als jongere mag je dit zelf
doen.
• 1ste leerjaar lagere school (6/7 jaar): Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep),
Tetanus (Klem), Kinkhoest
• 5de leerjaar lagere school ( 10/11 jaar): Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rodehond)
• 1ste secundair (12/13 jaar): Baarmoederhalskanker (2 spuitjes) – enkel voor meisjes
• 3de secundair (14/15 jaar): Difterie, Tetanus, Kinkhoest
Als je op onderzoek komt, kijken wij na of je alle vaccinaties gekregen hebt. Wij kunnen je inhaalvaccinaties
aanbieden indien je één of meerdere spuitjes niet gekregen hebt, ook voor vaccinaties die je normaal als
baby moest krijgen (bijvoorbeeld Hepatitis B en Meningitis C (hersenvliesonsteking)). Enkel voor
Baarmoederhalskanker kunnen wij geen inhaalvaccinaties aanbieden, hiervoor kan je bij je huisarts terecht.
CLB-dossier
•
•
•
•
Kom je bij ons voor begeleiding, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jou en de
begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels:
In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.
We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’
Het dossier inkijken?
•
•
•
Vanaf 12 jaar mag dat meestal. Meestal, want daarop bestaan enkele uitzonderingen. Je ouders of
voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met jouw toestemming. Ben je jonger dan 12 jaar, dan
mogen je ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige
dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de arts.
Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een
gesprek om uitleg te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan
jeugdhulp.
Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kan vragen om sommige gegevens niet in
je dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan
om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.
Naar een andere school
•
•
Ga je naar een andere school dan gaat je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je
kan je daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren:
identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging
hiervan.
Wil je niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je
inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je
dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.
En later?
•
We houden je dossier minstens 10 jaar bij op jouw CLB, te tellen vanaf het laatste medisch onderzoek.
40
Een klacht?
•
Heb je een klacht dan luisteren we er graag naar. We hebben een vaste werkwijze om klachten te
behandelen. Vraag er gerust naar bij je CLB.
•
de vakbond
De vakbonden verenigen de werknemers en de werkzoekenden. Zij verdedigen hun belangen, vooral
naar de werkgevers en naar de overheden. Zij doen dat ook voor deeltijds lerenden. Als lid kun je bij de
vakbond je terecht met vragen of problemen met je werkgever, je loon, werkloosheid, kinderbijslag,
vakantie ….
•
2
…
Opleidingsaanbod
Het opleidingsaanbod van het centrum is steeds te raadplegen op de schoolwebsite of bij eenvoudige vraag
op het schoolsecretariaat.…
3
Jaarkalender
De school heeft een jaarkalender met de vermelding van allerlei activiteiten (sportactiviteiten,
evaluatieperiodes, opendeurdag,...), de vakantieperiodes en de vrije dagen doorheen het schooljaar. Je kan
die raadplegen via ofwel de website ofwel via het exemplaar van de jaarkalender dat je meekrijgt bij het
begin van het schooljaar.
Het lessenrooster met de dagindeling (de lesmomenten, lesonderbrekingen en middagpauze) krijgt u
eveneens als basisinformatie mee.
Het schooljaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Na de laatstgenoemde datum is geen enkele
onderwijsactiviteit meer mogelijk die betrekking heeft op het voorbije schooljaar. De uitzondering hierop
vormen de laattijdige beslissingen van de delibererende klassenraad (uiterlijk 1 september) of beroepen
tegen omstreden beslissingen van de voornoemde klassenraad (15 september).
4
Leren via werken
4.1
Tewerkstelling
Nieuwigheden op het gebied van tewerkstelling vanaf 1/09/2016
1. Oude systeem van ILW, BIO, IBO, … vervalt.
Nog slechts 2 soorten overeenkomsten: OAO en DAC
OAO: Overeenkomst Alternerende Opleiding (20 uur of meer)
DAC: Deeltijds Arbeidscontract (minder dan 20u) gedurende overgangsperiode ’16-‘17
2. Bedrijven moeten erkenning aanvragen
Erkenning wordt online aangevraagd, binnen de 2 weken een antwoord
Bedrijf krijgt vraagt erkenning aan voor specifieke opleiding (vb. schilder, behanger, keukenmedewerker,
…) Een bedrijf kan meerdere erkenningen aanvragen voor meerdere opleidingen.
41
3. Voorwaarden om erkenning te krijgen
-bedrijf moet 80% van de competenties kunnen aanbieden, alternering is dus zeer belangrijk!
-mentor moet voldoen aan bepaalde voorwaarden (leeftijd, werkervaring, onberispelijk gedrag)
-afhankelijk van sector zal bepaald worden hoeveel leerlingen 1 mentor kan begeleiden
4. Belangrijke wijzigingen in de OAO tov vroegere overeenkomsten
-geen loon meer maar vergoeding, wordt opgebouwd van 444 euro – 490 euro – 528 euro. Blijft altijd
onder de maximumgrens om kinderbijslag te krijgen. Startbedrag is afhankelijk van reeds behaalde
graad en/of certificaat
-variabele duurtijd, afhankelijk van duur opleiding. Van zodra certificaat behaald wordt een nieuwe OAO
afgesloten
-OAO wordt ondertekend door 3 partijen: leerling, werkgever en school
5. Vakantie
-leerlingen hebben recht op 20 betaalde en 20 onbetaalde vakantiedagen (per burgerlijk jaar)
-20 onbetaalde dagen enkel op te nemen in schoolvakanties
-in de schoolvakanties werken de leerlingen voltijds (zonder aanpassing loon)
6. Overgangsmaatregelen
-bestaande overeenkomsten die doorlopen blijven ongewijzigd
-verlengingen van bestaande ILW’s zijn nog mogelijk
-bedrijven die vorig jaar een leerling hadden, kunnen dit schooljaar OAO afsluiten zonder erkenning (dus
ook voor een opleiding waarvoor ze niet erkend zijn)b
-DAC worden ook beschouwd als overgangsmaatregel, zullen waarschijnlijk op termijn verdwijnen
7. Vragen van leerlingen?
Gelieve de leerlingen zoveel mogelijk door te sturen naar de tewerkstellingsbegeleiders. Er zijn nog
onduidelijkheden, ook voor ons, we zullen dus wat geduld moeten hebben en vooral niet overhaast te
werk gaan.
4.2 Brugproject
Het is mogelijk dat je nog niet toe bent aan tewerkstelling in een bedrijf. Dan zullen we in eerste instantie
een oplossing zoeken via een brugproject. Je kan dan onder begeleiding gedurende maximum 10 maanden
of 800 uren praktijkervaring opdoen in specifieke tewerkstellingsprojecten in een vzw of bij een openbaar
bestuur. Je krijgt daartoe een opleidingscontract aangeboden.
4.3 Voortrajecten
Ben je nog niet toe aan een tewerkstelling of een brugproject dan kan je terecht in een voortraject. Een
voortraject kan maximaal 312 uur bedragen.
4.4 Bonussen en uitkeringen
Overbruggingsuitkering
Als je contract buiten je wil wordt verbroken dan heb je mogelijk recht op een overbruggingsuitkering. Dat
kan bijvoorbeeld bij tijdelijke technische werkloosheid of door een sluiting van het bedrijf waar je werkte.
42
Startbonus
Als je per opleidingsjaar minimaal 4 maanden ononderbroken werkt bij dezelfde werkgever, dan heb je
recht op een “startbonus”. De startbonus moet je binnen de 3 maanden na de start van de arbeids- of
opleidingsovereenkomst aanvragen. Je ontvangt de vergoeding op het einde van elk geslaagd
opleidingsjaar. Je ontvangt 500 euro op het einde van het eerste en het tweede opleidingsjaar en 750 euro
op het einde van het derde opleidingsjaar. De startbonus wordt eveneens toegekend bij tewerkstelling via
een brugproject.
4.5 En de kinderbijslag voor je ouders?
Je ouders blijven hoe dan ook kinderbijslag ontvangen tot 31 augustus van het jaar waarin je 18 jaar wordt.
Nadien wordt je maandelijks inkomen bekeken. Als dit niet meer bedraagt dan 520,08 euro bruto per
maand, dan blijft de kinderbijslag doorbetaald.
4.6 Meer informatie
We hebben hier maar beperkte informatie kunnen weergeven. Heb je bijkomende vragen omtrent je situatie
buiten de lesuren? Of heb je hulp nodig bij het invullen van bepaalde documenten? Aarzel niet en neem
contact op met je coördinator, je leraren of met de trajectbegeleiding.
5
Jouw administratief dossier
De overheid controleert aan de hand van je administratief dossier of je aan de wettelijke
toelatingsvoorwaarden voldoet. Het is dan ook van het allergrootste belang dat we zo vlug mogelijk over de
juiste gegevens beschikken.
Aan Elke nieuwe jongere vragen we een officieel document zoals een trouwboekje, je identiteitskaart, een
uittreksel uit het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, … Hiervan zullen we een kopie in je
administratief dossier bewaren. Daarnaast vragen we ook je laatste behaalde studiebewijzen mee te
brengen. Die documenten zijn belangrijk om na te gaan of we jou als regelmatige leerling kunnen
inschrijven. Je kan dan officiële studiebewijzen behalen.
6
Bij wie kan je terecht als je het moeilijk hebt?
Wanneer je het om de een of andere reden wat moeilijker hebt, willen we je helpen. Daarom kan je terecht
bij leraren of de mensen die instaan voor de trajectbegeleiding. Het is belangrijk dat je weet op basis van
welke principes we werken. We zoeken steeds naar een begeleiding die bij jou past.
6.1 Het gaat over jou
Als we begeleiding bieden, doen we dat altijd mét jou. Er zullen nooit beslissingen genomen worden over je
hoofd of achter je rug. Het kan zijn dat we je aanraden je ouders te informeren. Dat bespreken we dan
samen met jou. We proberen steeds te doen wat voor jou het beste is, maar houden daarbij ook rekening
met wat het beste is voor anderen.
43
6.2 Geen geheimen
Er zijn twee soorten van geheimhouding in de begeleiding: discretieplicht en beroepsgeheim.
Wat is dit?
In ons centrum kan je praten met allerlei personeelsleden: leraren, mensen die instaan voor de
trajectbegeleiding en directie. Zij hebben een discretieplicht en gaan dus vertrouwelijk om met de informatie
die je aan hen vertelt. Maar ze kunnen je niet beloven dat alles wat je aan hen vertelt geheim blijft. Wat je
vertelt, wordt soms besproken met een lid van het directieteam of in de cel trajectbegeleiding.
Een CLB-medewerker heeft beroepsgeheim: dat betekent dat hij wettelijk verplicht is om altijd je
toestemming te vragen voor hij iets doorvertelt. Bij een CLB-medewerker kan je er dus op rekenen dat jouw
persoonlijke informatie geheim blijft.
6.3 Een dossier
Je begrijpt dat een begeleider niet alles kan onthouden en dat het nodig is belangrijke informatie schriftelijk
bij te houden. Tot die informatie hebben enkel de leden van het directieteam en de cel trajectbegeleiding
toegang. We gaan ervan uit dat je ermee instemt dat we relevante gegevens bijhouden in je dossier.
We zullen samen met jou bekijken welke informatie we opnemen in het dossier. Meer informatie over hoe je
toegang kan vragen tot deze informatie vind je in [deel II, punt 4.1]. Om een oplossing te vinden, is het
soms noodzakelijk te overleggen met anderen. In de mate van het mogelijke zullen we jou hier steeds over
informeren.
6.4 De cel trajectbegeleiding
Om je op een goede manier te begeleiden, werken de begeleiders in ons centrum samen in een cel
trajectbegeleiding. Eenmaal per week bespreken we in deze vergadering de moeilijke situaties waarmee
sommige jongeren te kampen hebben en zoeken we samen met de CLB-medewerker naar oplossingen.
We bereiden de vergadering voor op basis van de gegevens die we van jou of van leraren verkregen. Na
zo’n vergadering mag je weten wat er werd gezegd. Daarom zijn we altijd bereid om dit met jou te
bespreken.
6.5 Je leraren
Soms is het noodzakelijk dat we ook je leraren informeren over je situatie. We zullen dat steeds met jou
bespreken. Op die manier weet je ook zelf wat er aan je leraren is gezegd. Ook je leraren en andere
personeelsleden die werden geïnformeerd moeten vertrouwelijk omgaan met deze informatie.
44
7
Waarvoor ben je verzekerd?
7. De verzekering
De vzw ECOV heeft een verzekering onderschreven voor burgerlijke aansprakelijkheid, voor lichamelijke schade
bij schoolongevallen en voor gerechtelijke bescherming van leerlingen. Om alle misverstanden uit te schakelen,
beschouwen wij het als een plicht het belang van die verzekering te onderstrepen en u de draagwijdte ervan toe
te lichten.
Deze verzekering dekt de schade ten gevolge van een ongeval, veroorzaakt tijdens alle schoolactiviteiten, ook
inbegrepen de uitstappen en schoolreizen, ingericht door de school en wereldwijd.
7.1 Waarborgen bij verzekering
A Burgerlijke aansprakelijkheid (= schade aan derden)
- Lichamelijke schade: tot maximum 23.500.000 euro
- Materiële schade: tot maximum 3.900.000 euro
- Materiële schade veroorzaakt door stagiairs (toevertrouwd goed): tot maximum 95.000 euro
De schade bij ongevallen, veroorzaakt aan derden op de weg van en naar school is niet gedekt.
B Lichamelijke ongevallen (= eigen lichamelijke schade ten gevolge van een ongeval)
Ingeval de burgerlijke aansprakelijkheid niet betrokken is of ingeval de rechthebbenden verzaken die in te
roepen, waarborgt de maatschappij de terugbetaling van de medische kosten tot een maximum van 40.000 euro
met inbegrip van:
- de hospitalisatiekosten;
- de kosten van tandprothese tot maximum 2.500 euro en maximum 600 euro per tand;
- de kosten van begrafenis tot maximum 5.000 euro per slachtoffer;
- de opzoekings- en repatriëringkosten tot maximum 5.000 euro;
Ingevolge de wet op de verzekering tegen ziekte en invaliditeit (wet van 9 augustus 1963) moeten de ongevallen
die gebeuren in de school of op weg naar of van de school, bij de mutualiteit aangegeven worden, om de
terugbetaling van medische kosten en soortgelijke kosten mogelijk te maken.
Er worden tevens uitkeringen voorzien in geval van blijvende invaliditeit of dodelijk ongeval.
De leerling, die lichamelijke schade heeft opgelopen, dient onmiddellijk langs te gaan bij de EHBO-dienst voor
verzorging en dit te melden.
De vergoedingen voor lichamelijke ongevallen worden eveneens toegekend voor de ongevallen op de weg van
en naar school.
C Rechtsbijstand
Burgerlijk verhaal, strafrechtelijke verdediging en belangenconflict: tot 50.000 euro
Insolvabiliteit van derden: tot 12.500 euro
Strafrechtelijke borgtocht: tot 12.500 euro
Terugvordering tegen een persoon die op het ogenblik van het schadegeval de hoedanigheid van verzekerde
heeft in de verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid is enkel mogelijk tenzij de VZW ECOV daarvoor
toestemming geeft.
7.2 Aandachtspunten
Wij willen de aandacht van de ouders vestigen op de volgende punten:
 In sommige gevallen kan uw burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrag komen, bv bij ongevallen die
door uw kind veroorzaakt worden aan medeleerlingen of derden, wanneer het niet meer onder toezicht
45



is of moest zijn van de school. Veel ouders hebben het nut ingezien van een polis ‘familiale burgerlijke
aansprakelijkheid’. Dat contract dekt o.m. de schade bij ongevallen, veroorzaakt aan een derde op de
weg van en naar school of tijdens het privéleven. Indien u die polis nog niet onderschreven hebt, dan
kunt u dat doen bij de verzekeringsmaatschappij of makelaar naar keuze. Indien u oordeelt dat de
kapitalen, vermeld onder de post lichamelijke ongevallen onvoldoende zijn, kunt u een verzekering van
bijkomende kapitalen afsluiten bij de door u gekozen verzekeraar.
Ingeval u dergelijke contracten zou onderschrijven is het, naar onze mening, best de waarborgen uit te
breiden tot de risico’s tijdens het privéleven van uw kind.
Verplaatsingen in groep en onder toezicht zijn verzekerd. De schoolpolis geldt dus ook voor
studiereizen voor 1 dag en meerdaagse binnenlandse en buitenlandse reizen. Voor deze reizen raden
wij u aan eens te informeren bij uw mutualiteit welke aanvullende dekkingen zij voorzien bovenop onze
schoolpolis. De schoolpolis dekt enkel kosten ten gevolge van een ongeval. Als uw kind bv in het
buitenland ziek wordt en er medische kosten gemaakt worden zonder dat er sprake is van een ongeval
zou u moeten kunnen terugvallen op uw mutualiteit. Dit geldt ook voor repatriëring e.d. Indien u
oordeelt dat de bijkomende dekking van de mutualiteit niet voldoende is, kunt u opteren om een
reisbijstandsverzekering af te sluiten bij uw eigen verzekeraar.
De leerlingen blijven verzekerd voor lichamelijke ongevallen bij de door de school georganiseerde
stages in andere instellingen, zelfs tijdens de vakantie. De verzekering van de lichamelijke ongevallen
van en naar de stageplaats blijft eveneens gelden.
Leerlingen die op onrechtmatige wijze de school verlaten en zich onttrekken aan het toezicht en de
begeleiding, zijn niet verzekerd.
8 Zet je in voor de school als vrijwilliger:
Als school werken we bij de organisatie van verschillende activiteiten samen met vrijwilligers. Wij kunnen
rekenen op ouders, leerlingen, oud-leerlingen en nog vele anderen.
Verplichte verzekering
Wij hebben een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid, met
uitzondering van de contractuele aansprakelijkheid, van de organisatie en de vrijwilliger. Het
verzekeringscontract werd afgesloten via onze makelaar IC Verzekeringen nv onder het polisnummer
730420823. Je kan de polis inkijken op het schoolsecretariaat.
Wij hebben een verzekeringscontract afgesloten tot dekking van de lichamelijke schade die vrijwilligers lijden bij
ongevallen tijdens het vrijwilligerswerk of op weg naar- en van de activiteiten. Het verzekeringscontract werd
afgesloten via onze makelaar IC Verzekeringen nv onder het polisnummer 730420823. Je kan de polis inkijken
op het schoolsecretariaat.
Vergoedingen
Vrijwilligersactiviteiten zijn onbezoldigd en niet verplicht. We voorzien in geen enkele vergoeding.
Geheimhoudingsplicht
Bij vrijwilligerswerk bestaat de kans dat je als vrijwilliger geheimen verneemt waarvoor een
geheimhoudingsplicht bestaat. Het gaat dan vooral om vrijwilligerswerk bij telefonische hulpverlening als TeleOnthaal, de Zelfmoordlijn waarbij je in contact komt met vertrouwelijke informatie. Bij vrijwilligerswerk op school
is de geheimhoudingsplicht normaal gezien niet van toepassing.
46
Ondertekening pedagogisch project en schoolreglement voor
de ouder(s)
Beste ouders
Dit formulier heeft als bedoeling uw akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school
voor het schooljaar 2016-2017 te registeren. Gelieve dit blad ondertekend af te geven aan de klastitularis ten
laatste op 30 september van dit schooljaar.
De ouders van……………………………………………………………………....
leerling uit leerjaar/studierichting/klas ...............................................
verklaren hierbij het pedagogisch project en het schoolreglement voor het schooljaar te hebben ontvangen en
verklaren akkoord te gaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.
De inschrijvende ouder verklaart t.o.v. de school in toepassing van de artikels
373 en 374 van het Burgerlijk Wetboek te handelen met de instemming van de andere ouder.
Handtekening van de leerling en handtekening + na(a)m(en) van de ouder(s)
…………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………........
Ondertekening pedagogisch project en schoolreglement voor de
meerderjarige leerling(e)
Beste meerderjarige leerling
Dit formulier heeft als bedoeling jouw akkoord met het pedagogisch project en het schoolreglement van de
school
voor
het
schooljaar
2016-2017
te
registeren.
Als
leerling
uit
leerjaar/studierichting/klas……………………………………………. verklaar ik hierbij het pedagogisch project en
het schoolreglement voor dit schooljaar te hebben ontvangen
en verklaar akkoord te gaan met het pedagogisch project en het schoolreglement van de school.
Handtekening + naam van de leerling
Download