Jaarverslag van de Medezeggenschapsraad van CBS de Flambouw

advertisement
Jaarverslag Medezeggenschapsraad
CBS de Flambouw 2014-2015
De samenstelling van de MR in 2014-2015 was als volgt:
Voorzitter: Jacco Kroon (oudergeleding)
Secretaris: Ria Hagen (oudergeleding)
Lid:
Dieuwke Wolters (teamgeleding)
Lid:
Suzanne Maat (teamgeleding)
In 2013-2014 waren de belangrijkste onderwerpen:
1. Gezien, ingestemd en/of vastgesteld
2. Ontwikkelingen binnen de Vereniging Vechtstreek en Venen.
3. Leden MR van De Flambouw
4. Berichten uit de school.
5. De samenwoonschool.
6. Vergaderdata 2014-2015
1. Gezien, ingestemd en/of vastgesteld
De MR heeft de volgende stukken gezien, met de inhoud ingestemd, of deze vastgesteld:
* Nascholingsplan
* Marap in kwartalen
* Schoolplan 2015-2019
* Schoolgids 2015-2016
* Materiële en Financiële Begroting 2015-2016
* Het vakantierooster 2015-2016
* Het formatieplan 2015-2016
Inhoudelijke opmerkingen omtrent bovenstaande stukken kunnen teruggelezen worden in de
notulen van het schooljaar 2014-2015
2. Ontwikkelingen binnen de VV&V
* Onze vereniging heeft met ingang van het schooljaar 2014-2015 kennis gemaakt met haar
nieuwe directeur; Nelleke Deelen- Geuze.
* Het strategisch beleidsplan van de vereniging 2015-2019 is opgesteld en kan in verkorte
versie gedownload worden van de website van de vereniging.
* Er is in de loop van het schooljaar een financiële commissie gevormd om meer inzicht te
verkrijgen in de financiën van V&V. Doel; inperking en vereenvoudiging van financiële
stromen.
* De vereniging heeft zich gebogen over het taakbeleid met het oog op
werkdrukvermindering.
*Met ingang van 08/2015 wordt er vanuit clusters gewerkt binnen de vereniging. Lydia zal als
meerschools directeur meer scholen onder haar hoede krijgen en uiteindelijke doelstelling is
flexibele uitwisseling van zowel kennis als data en mensen.
* Op de agenda voor 2015-2016 staan onder andere het jaarplan op verenigingsniveau en het
veiligheidsplan.
3. Leden MR
* Suzanne Maat heeft per 09/2014 de plaats ingenomen van Kees Creemer, die met pensioen
is gegaan
* Suzanne Maat en Dieuwke Wolters hebben beiden afscheid genomen van de MR per
06/2015. Met ingang van het nieuwe schooljaar 2015-2016 zullen Nora van Noordenne en Els
Gillebaard hun plaats innemen.
* Dieuwke Wolters heeft per 06/2015 eveneens afscheid genomen van de GMR. Haar plaats
daar zal per 09/2015 worden ingenomen door Jacco Kroon van de oudergeleding
4. Berichten uit de school.
* Het bezoek van de inspecteur op 19-05-2014 is begin schooljaar 2014-2015 uitgebreid
besproken. De FB heeft goed gescoord!
* De Flambouw staat in de top 3 van de VV&V qua leerresultaten, dit is iets om heel trots op
te zijn!
* De speerpunten FB 2014-2015 zijn opgesteld en de uiteindelijke brandguide, die opgesteld
is o.l.v. Ad van de Boom, wordt gedeeld.
* Er zijn voor het eerst de zogenaamde ‘kindgesprekken’ gevoerd, en dit heeft men als zeer
positief ervaren.
* De bibliotheek is een samenwerking aangegaan met de school omdat beide partijen
leespromotie en leesmotivatie willen verbeteren.
* Een nieuwe website is gelanceerd, tegelijk met het nieuwe logo van de Flambouw.
* De huidige overblijfouders stoppen met hun werkzaamheden zodra de school ‘verhuist’ is
(herfstvakantie 2015). Offertes van dienstverlenende organisaties die het overblijven willen
opvangen zijn ontvangen.
* 9 Oktober 2015 bestaat de Flambouw 125 jaar! Dit verrassende nieuws wordt omgezet in
een verrassend leuk feest.
5. De samenwoonschool.
* De fysieke bouw van de samenwoonschool vorderde gestaag gedurende het jaar. Toch is de
oplevering 3 maal uitgesteld. De verhuizing van de gebruikers staat nu definitief gepland in
de herfstvakantie 2015.
* Er zijn veel gesprekken gevoerd om de verdeelsleutel vast te stellen binnen het beheersplan,
om de kosten van gas/water/ licht etc. naar rato te dragen. De uiteindelijke verdeelsleutel is op
basis van gebruikte vierkante meters. De werkbaarheid wordt gedurende schooljaar 20152016 getest.
* Vorderingen op gebruikersniveau zijn gemaakt. In samenspraak met de gebruikers (o.a. de
teams van beide scholen) is een natuurschoolplein ingekleurd/ingericht. Budgettaire
problemen die er op dit front waren zijn in samenspraak met de directeuren van beide scholen
en de gemeente opgelost. Kosten worden in redelijkheid en billijkheid gedeeld.
* Contact met de steunstichting ‘Onze hulp is in de Heere’ is gelegd. Ook gewenst contact
tussen de vereniging en de steunstichting heeft plaatsgevonden. Liggende gelden van de
steunstichting worden definitief aangewend om de nieuwe school in te richten.
* De ICT- uitgaven in het nieuwe schoolgebouw worden gefinancierd door de vereniging
V&V. Met de start van het nieuwe schooljaar beschikt de Flambouw nu over ca. 32 tablets.
Dit zal in de toekomst mogelijk worden uitgebreid naar 1 exemplaar op de 2 kinderen.
6. Geplande vergaderingen voor 2015-2016:
maandag 7 september 2015
maandag 16 november 2015
maandag 1 februari 2016
maandag 8 april 2016
maandag 23 mei 2016
NB: De vergaderingen van de MR zijn openbaar, indien u een vergadering bij wilt wonen,
kunt u dit kenbaar maken aan één van de MR-leden.
Download