Vertelgesprek schooljaar 2016-2017

advertisement
Vertelgesprek schooljaar 2016-2017
Geachte ouder(s), verzorger(s),
In het kader van een goede start en vervolg, willen we u in de gelegenheid
stellen om aan de hand van onderstaande vragenlijst, in gesprek te gaan met de
groepsleerkracht.
Met uw informatie kunnen leerkrachten nog beter aansluiten bij de ontwikkel en
ondersteuningsbehoefte van uw kind. Samen kunnen we zo de ontwikkeling van
uw kind nog beter ondersteunen.
Naam van uw kind:
Zit dit schooljaar in groep:
School:
1. Hoe ervaart uw kind de school?
o
Denk hierbij aan:

Vertelt over school

Wat wel/niet leuk?

Wat het kind leert?
2. Heeft u zorgen over uw kind m.b.t. school (zo ja welke)?
3. Welke tips heeft u over de aanpak van uw kind op school?
4. Wat verwacht u van de leerkracht(en) van uw kind?
Kenmerken:
1. Wat zijn de sterke kanten, de talenten van uw kind?
2. Wat vindt uw kind lastig?
3. Hoe zou uw kind hierin geholpen willen/kunnen worden?
Thuis:
1. Hoe loopt het thuis?
2. Mijn kind speelt het liefst
En wat
binnen
buiten
geen voorkeur
3. Mijn kind speelt het liefst
alleen
samen met wie:
4. Hoe gaat het afspreken na school / vriendjes?
Overig:
1 Zijn er (medische) zaken die voor school van belang zijn om te weten: (denk
aan medicijngebruik, allergie …)
Download