Nederlands

advertisement
Nieuwsbrief 5
2015/2016
Beste ouders,
Nog ruim een maand en … dan is er al weer een heel schooljaar voorbij op De Lama.
In die maand gaat er nog wel het een en ander gebeuren. Op de zaterdagen 11 en 25 juni en 9 juli is
er gewoon les maar op zaterdag 2 juli is de laatste cultuurochtend van dit schooljaar. Het zou fijn zijn
als er die ochtend ook veel ouders aanwezig zijn; niet omdat dat zo gezellig is voor de lerares en de
bestuursleden maar vooral voor de kinderen is het leuk als ouders, door belangstelling te tonen,
laten zien dat ze het Nederlandse onderwijs belangrijk vinden.
Heeft u misschien een suggestie voor een goede locatie voor deze ochtend? In het verleden is er op
een cultuurochtend voor ouders en kinderen wel eens uitgeweken naar een locatie buiten Lima en
dat geeft meer mogelijkheden dan bij ons schoolgebouw.
Uw ideeën zijn heel welkom!
Lesthema’s voor de komende weken
Groep 1 / 2. Thema: Dat ben ik!
Woordenschat: lichaamsdelen en kleding;
Taaloefeningen: a. tegenstellingen oud-jong; groot-klein, enz.
b. tijdsbegrippen: nu, straks, vandaag, morgen, vroeger, later enz.
Groep 3. Thema 15: Verhuizen
Oefenen met het lezen van tweelettergrepige woorden met –ver, -lijk, en –ig;
Eenlettergrepige woorden met –sch en –cht schrijven;
Aandacht voor het maken van ‘goede’ zinnen.
Groep 4. Thema 10: Verkeer / De avondvierdaagse
Aandacht voor het schrijven van een (korte) tekst; gebruik van leestekens en interpunctie.
Relatie tussen werkwoorden en zelfstandig naamwoorden; trappen van vergelijking.
Groep 5. Thema 10: Verplaatsen / Met de caravan naar zee
Volgorde in een tekst (Eerst, toen, daarna, tenslotte); spreekwoorden;
meervouden met -eren en samengestelde woorden.
Groep 6. Thema 10: Verkeer/transport – Een nieuwe plek
Werkwoorden – tegenwoordige tijd/verleden tijd; meervoud met ‘s;
spreekwoorden en gezegden; gebruik van voegwoorden en daarmee van langere, complexere
zinnen. Aardrijkskundige namen.
Groep 7. Thema 10: Verkeer/transport – We ruilen van plek
‘Gepast’ taalgebruik; telwoorden, bijvoeglijke naamwoorden.
Werkwoordspelling; persoonsvorm en voltooid deelwoord.
Bloon
Bij het overzetten van het emailadres van Lydia naar dat van Hylkje, is de inhoud van onze Bloonaccount automatisch gewist. Inmiddels zijn de woordpakketten van thema 9 en thema 10 weer
ingevoerd, zodat uw kind aan de slag kan!
Er zijn veel meer leuke, uitdagende oefenprogramma’s voor kinderen. Het programma Taalzee wordt
momenteel veel gebruikt op scholen in Nederland. Ouders kunnen dit ook zelf aanschaffen.
Cultuurdag 2 juli
Op een cultuurdag/ochtend is de hulp van ouders essentieel.
Er is een lerares maar zij kan onmogelijk alles alleen doen. Inmiddels hebben twee ouders zich
aangemeld voor assistentie. Wie volgt? Ook hier geldt: u doet dit voor uw kind. De (meeste) kinderen
vinden het gewoon heel leuk als hun ouders meedoen met iets van school.
Zoals eerder vermeld: we gaan ons op een ludieke manier bezig houden met de cultuur van een
aantal Nederlandse en Vlaamse steden.
Nieuw schooljaar
Het nieuwe schooljaar op De Lama begint op maandag 1 augustus.
Nieuwe leerkracht
Op dit moment is er voor het schooljaar 2016-2017 nog geen nieuwe leerkracht benoemd. Er zijn wel
een aantal sollicitaties binnen gekomen en het bestuur heeft de afgelopen week al twee gesprekken
met kandidaten gevoerd.
Info
Voor vragen, opmerkingen, suggesties, enz. met betrekking tot onze school:
emailadres: [email protected]
tel. 922219184
Met een hartelijke groet,
Hylkje Steensma
De zaterdagse lessen zijn op:
11 juni
25 juni
2 juli (cultuurdag)
9 juli
Leuk om te weten:
23 miljoen Nederlandstaligen
Voor zo'n 23 miljoen mensen is Nederlands de moedertaal. Ongeveer 16 miljoen van hen wonen
in Nederland, 6 miljoen in België, en 400.000 in Suriname. Daarmee is het Nederlands een van
de 40 meest gesproken talen in de wereld. Als je bedenkt dat er wereldwijd meer dan 6000 talen
gesproken worden, dan scoort het behoorlijk hoog. Niet alleen daarom, ook om allerlei andere
redenen is het Nederlands een wereldtaal. Zo is het Nederlands de twaalfde taal op internet en
een belangrijke taal in de sociale media. De taaltechnologie voor het Nederlands is hoog
ontwikkeld. En de Nederlandse literatuur en cultuur scoort hoog op internationaal vlak.
Studie Nederlands in het buitenland
Aan zo'n 150 universiteiten in het buitenland doceren ongeveer 600 docenten Nederlands als
vreemde taal in 40 landen. Aan honderden instellingen op niet-universitair niveau geven nog
eens ruim 6.000 leerkrachten Nederlands aan 400.000 leerders van de taal. Met buitenland
wordt hier dan bedoeld: elk land waar Nederlands geen officiële taal is.
Er zijn in het buitenland meer dan 15.000 studenten die Nederlands leren. En dan zijn nog niet
eens meegerekend de studenten die het Nederlands bestuderen als bronnentaal. Dat zijn
bijvoorbeeld rechtenstudenten in Indonesië die overheidsdocumenten moeten kunnen lezen die
in het Nederlands hun officiële status hebben behouden. En ook Zuid-Afrikaanse studenten die
Afrikaans studeren, zijn niet meegerekend. Maar ook zij leren Nederlands, want dat is een
onderdeel van het vak Afrikaans.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Create flashcards