Jaarverslag 2013-2014

advertisement
Jaarverslag MR 2013/2014
De MR is het schooljaar begonnen in dezelfde samenstelling als vorig jaar:
Teamgeleding: Linda Iwema, Gea Smedinga en Sander Overpelt
Oudergeleding: Ingeborg Dekker, Anke Stammers en Annelies Wilthagen
De MR heeft het afgelopen jaar 5 maal vergaderd. De belangrijkste onderwerpen waren:
Het schoolontwikkelingsplan 2013/2014
Het schoolontwikkelingsplan geeft een samenvatting weer van de actiepunten en doelstellingen voor
dat schooljaar. Speciale aandacht blijft gericht om de resultaten op het gebied van taal, spelling en
woordenschat te verbeteren. De nieuwe rekenmethode “Wereld in getallen” is geïmplementeerd en
voldoet goed. Verder is er dit jaar gewerkt met groepsplannen voor het effectief managen van de
klassen. Dit leidt tot meer structuur en duidelijkheid voor de leerlingen. Ook is er een start gemaakt
met de invoering van de Sociale Competentie Observatie Lijst. Doel hiervan is meer in- en overzicht
te krijgen op de sociale ontwikkeling van het kind om beter onderwijs op maat te kunnen bieden.
Tenslotte is er een geheel nieuwe website gelanceerd.
Rapporten
De vernieuwde rapporten zijn modern, overzichtelijk en hebben een frisse uitstraling. Inhoudelijk is
het per gebied specifieker geworden en staan de Cito-uitslagen vermeld. Ook de emotionele
ontwikkeling wordt aangegeven, zodat dit rapport een completer beeld schetst van het kind.
Bovendien verschijnen er dit jaar 2 rapporten voor de groepen 3 t/m 8 en 1 rapport voor de groepen
1 en 2.
De staat van baten en lasten 2013
Het financiële resultaat over 2013 laat een zeer positief saldo zien. De maatregelen die genomen zijn
om de kosten te controleren laten hun effect zien. Verder is een groot deel van de baten toe te
schrijven aan een toename van de inkomsten. Op de teldatum waren er meer kinderen op school dan
begroot.
Begroting 2014
De begroting voor 2014 is opgesteld per schooljaar en niet meer per kalenderjaar. Wederom is
besloten vast te houden aan de 6 groepen met de huidige 6 leerkrachten met behoud van Sandra,
ondanks dat het leerlingenaantal van rond de 130 hier net niet genoeg inkomsten voor biedt. Het
financiële gevolg is dat de begroting een licht negatief saldo laat zien.
Formatieplan 2014/2015
De formatie-opstelling is ten opzichte van vorig jaar veranderd. Het huidige plan creëert in beginsel
meer ruimte voor de leerkrachten, opdat de gehele organisatie van obs De Meerkoet beter kan
draaien en minder onder druk staat.
Verder blijft De Meerkoet meer lesuren inplannen dan de door het Ministerie vastgestelde norm. Dit
laat ruimte voor extra activiteiten of een studiedag.
MR verkiezing
Annelies Wilthagen was aftredend lid en is vervangen door Tamara Kroone.
Download