rapport 2014 - Stichting Jagtspoelfonds

advertisement
Stichting Jagtspoel Fonds
Financieel jaarverslag
2014
Inhoudsopgave
1.
Algemeen
2.
Toelichting Balans per 31 december 2014
3.
Toelichting Rekening van baten en lasten 2014
1. Algemeen
De jaarrekening 2014 is samengesteld door de heer L. De Lange te
Hardenberg.
Deze heeft hierover rapport uitgebracht op 24 maart 2015.
Het boekjaar 2014 is afgesloten met een negatief resultaat ad
€ 105.314.
2. Toelichting Balans per 31 december 2014
De activa en passiva zijn tegen nominale waarde gewaardeerd, tenzij
anders vermeld. De waarderingsgrondslagen zijn ongewijzigd ten
opzichte van vorig jaar. De baten worden verantwoord in het jaar van
ontstaan, de lasten worden verantwoord in het jaar waarin ze
voorzienbaar zijn. Hieronder volgt een korte toelichting op enkele
balansposten.
Effecten
De effecten worden gewaardeerd tegen beurskoers per balansdatum.
Het vermogen van de stichting is in beheer gegeven bij Staalbankiers
Vermogensbeheer. Hierbij is gekozen voor het defensief
beleggingsprofiel.
Op de effecten is in 2014 per saldo een deels ongerealiseerde
koerswinst ontstaan van in totaal € 39.193 ( 2013: € 12.683).
Eigen vermogen
Het verloop van het eigen vermogen is als volgt:
€
Saldo per 1 januari 2014
af: nadelig saldo 2014
Saldo per 31 december 2014
522.592
105.314
417.278
Het eigen vermogen is beschikbaar voor toekomstige steunverleningen
conform de doelstelling van de stichting.
Naar de stand per begin maart 2015 zijn reeds toezeggingen gedaan tot
een bedrag van ongeveer € 62.000 voor 2015, zodat een bedrag van
ongeveer € 355.000 voor toekomstige steunverleningen vrij beschikbaar
is.
3. Toelichting Rekening van baten en lasten 2014
Baten
Het rendement op de beleggingen in 2014 bedraagt € 3.595 (2013:
€ 5.065).
Hierbij wordt opgemerkt dat hiernaast nog rekening dient te worden
gehouden met de deels nog niet gerealiseerde koerswinst effecten in
2014 van € 39.193 ( 2013: € 12.683).
In 2014 is een gift van € 1.000 ontvangen.
Lasten
Aan steunverlening voor projecten werd in 2014 een bedrag besteed
van in totaal € 140.875 ( 2013: € 108.761). Een overzicht van de
donaties is opgenomen op pagina 7 van het rapport inzake de
jaarrekening 2014.
Namens het bestuur van de
Stichting Jagtspoel Fonds
D. Laan, secretaris
Arnhem, 8 mei 2015.
A. Vreugdenhil, penningmeester
Download