Accountantsrapport

advertisement
Jaarverslag 2012 van
Stichting Ave Rex Christe, Hoensbroek
(beknopte versie)
2
Balans per 31 december 2012
A c t i v a
2012
€
Vorderingen
€
€
49.167
Liquide middelen
Totaal activa
2011
€
69.838
418.212
467.379
238.058
307.896
3
Stichting Ave Rex Christe, Hoensbroek
P a s s i v a
2012
€
€
Stichtingskapitaal
Algemeen Fonds voor onderhoud
Voorzieningen
€
€
453.349
-
Kortlopende schulden
Totaal passiva
2011
224.612
67.292
14.030
467.379
15.992
307.896
4
Staat van baten en lasten over 2012
2012
€
€
Opbrengsten totaal
Onderhoudskosten
Verzekering
Algemene kosten
2011
€
€
187.002
7.496
33.470
9.295
86.081
15.569
33.500
9.109
Som der bedrijfslasten
50.261
58.178
Operationeel resultaat
136.741
27.903
5.449
1.425
142.190
29.328
Financiële baten en lasten
Resultaat
5
Stichting Ave Rex Christe, Hoensbroek
Toelichting algemeen
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
Waarderingsgrondslagen voor de balans
Materiële vaste activa
Wanneer van toepassing worden materiële vaste activa gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs onder aftrek van de hierop
ontvangen subsidies en de geaccumuleerde afschrijvingen. Onderhoudskosten worden niet geactiveerd.
Vorderingen
De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor eventuele oninbaarheid wordt een voorziening
getroffen.
Stichtingskapitaal
Algemeen fonds voor onderhoud
De gelden van de stichting worden louter en alleen ingezet voor het onderhoud van het kasteel, ter instandhouding
voor de toekomst. Het positief of negatief saldo van baten en lasten in enig jaar wordt toegevoegd aan het Algemeen
fonds voor onderhoud of onttrokken hieraan. Het stichtingskapitaal betreft als zodanig een bestemmingsreserve.
Egalisatierekening subsidies groot onderhoud
Groot onderhoud van het slotgebouw en de voorburchten wordt deels gefinancierd uit subsidies van het rijk, de
provincie, de gemeente Heerlen en deels uit eigen middelen.
De huidige plan periode loopt voor 2007-2012 en jaarlijks wordt er een evenredig deel van de toegezegde subsidies
toegevoegd aan de egalisatiereserve. Onttrekkingen worden verantwoord parallel aan het percentage
subsidiebijdrage te opzichte van de geplande uitgaven. De onderhoudslasten die voor rekening van de stichting zijn
(regulier en niet-subsidiabele overschrijdingen), worden rechtstreeks ten laste van de exploitatierekening gebracht.
Overige activa en passiva
De overige activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
6
Stichting Ave Rex Christe, Hoensbroek
Grondslagen voor de resultaatbepaling
Algemeen
Als resultaat is bepaald, het verschil tussen baten van de geleverde goederen en diensten en de verzekerings-,
onderhouds- en overige lasten over het jaar waarop zij betrekking hebben, tenzij anders is vermeld. Baten worden
verantwoord in het jaar waarin de goederen zijn geleverd c.q. de diensten zijn verricht. Lasten worden in aanmerking
genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn.
Baten
Onder baten wordt verstaan de in het verslagjaar aan derden in rekening gebrachte bedragen voor geleverde goederen
en diensten onder aftrek van verleende kortingen en omzetbelasting.
Belastingen
De stichting geniet de ANBI-status. Er wordt geen VPB berekend, gegeven het karakter van de stichting en de
bestemming van het vermogen voor groot onderhoud en onderhoud alleen.
Het jaarverslag 2012 is vastgesteld in de bestuursvergadering van 19 maart 2013.
Arnold Gratama van Andel
(voorzitter)
Menno Caviet
(secretaris)
Richard Pluymakers
(penningmeester)
Vincent Swinkels
Download