Jaarbericht 2014 - Wijkgebouw Eltheto

advertisement
Stichting Eltheto
Den Haag
Stichting Eltheto
Den Haag
Rapport inzake
jaarbericht 2014
10 juli 2015
1/10
Stichting Eltheto
Den Haag
Inhoud
Blad
Jaarbericht 2014
Jaarrekening
Balans per 31 december 2014
Staat van baten en lasten over 2014
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
Overige gegevens
3
4
5
6
7
10
2/10
Stichting Eltheto
Den Haag
Jaarbericht 2014
 Jaarrekening
 Overige gegevens
3/10
Stichting Eltheto
Den Haag
Jaarrekening
 Balans
 Staat van baten en lasten
 Toelichting op balans en staat van
baten en lasten
4/10
Stichting Eltheto
Den Haag
Balans per 31 december 2014
(na resultaatbestemming)
Toelichting
31.12.2014
€
Toelichting
31.12.2013
€
Actief
Passief
Vaste activa
Eigen vermogen
Materiële vaste activa
1
297.924
298.575
297.924
31.12.2014
€
3
Algemene reserve
298.575 Bestemmingsreserve
(4.381)
0
(1.342)
0
(4.381)
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende
Activa
Liquide middelen
31.12.2013
€
Langlopende schulden
2
14.481
3.899
15.000
10.232
316.304
4
300.000
(1.342)
310.000
300.000
Kortlopende schulden en
25.232 overlopende passiva
323.807
5
20.685
310.000
15.149
20.685
15.149
316.304
323.807
5/10
Stichting Eltheto
Den Haag
Staat van baten en lasten over 2014
Toelichting
Realisatie 2014
Begroting 2014
€
Baten
Huuropbrengsten
Overige opbrengsten
Som der baten
Lasten
Overige bedrijfskosten
Som der lasten
Bedrijfsresultaat
Financiële lasten
Resultaat
Resultaatbestemming
Toevoeging aan
bestemmingsreserve
Toevoeging aan
overige reserve
6
42.121
0
40.000
0
42.121
7
Realisatie 2013
€
45.121
€
37.594
0
40.000
34.950
37.594
35.136
45.121
34.950
35.136
(3.000)
4.550
2.458
39
50
54
(3.039)
5.000
2.404
0
0
0
(3.039)
5.000
2.404
6/10
Stichting Eltheto
Den Haag
Toelichting op de balans en de staat van baten en lasten
Algemeen
De activiteiten van Stichting Eltheto, statutair gevestigd te ’s-Gravenhage bestaan voornamelijk
uit het voorzien in de activiteiten van de wijkgemeente van bijzondere aard “Hervormde
Bethlehemkerkgemeente” te ’s Gravenhage voor zover deze voorziening niet door de
wijkgemeente zelf plaats vind.
Algemene grondslagen voor de opstelling van de jaarrekening
De jaarrekening is opgesteld volgens de bepalingen van Richtlijn voor de Jaarverslaggeving 640
“Organisaties zonder winststreven”.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van
historische kosten. Tenzij hieronder anders aangegeven, worden de activa en passiva opgenomen
tegen nominale waarde.
Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Winsten worden
slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verplichtingen en verliezen
die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij
voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Grondslagen voor de waardering van de activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de
cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De
afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend
op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele
residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens
gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn
gelijk aan de nominale waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van
oninbaarheid worden in mindering gebracht. Deze voorzieningen worden bepaald op basis van
individuele beoordeling van de vorderingen.
Bestemmingsreserve
Deze reserve is gevormd voor toekomstige lasten of investeringen, tegen nominale bedragen en
wordt bepaald door de bestemming van het resultaat van de verslagperiode. Deze reserve wordt
gevormd naar aanleiding van de besluitvorming van het bestuur.
7/10
Stichting Eltheto
Den Haag
Grondslagen voor de bepaling van het resultaat
Dit betreffen alle opbrengsten die betrekking hebben op het verslagjaar inclusief toegezegde nog
niet ontvangen bijdragen.
Baten die zijn ontvangen in de vorm van goederen of diensten worden gewaardeerd tegen reële
waarde.
Lasten
De lasten worden toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben.
Toelichting op de onderscheiden posten van de balans
1). Materiële vaste activa
Gebouw
Verbouwing
Inventaris
2014
€
2013
€
1
296.620
1.304
297.924
1
296.620
1.954
298.575
De WOZ-waarde van het gebouw bedraagt € 330.000. De afschrijvingspercentage gehanteerd
voor het inventaris bedraagt 20%. Over het gebouw en de verbouwing wordt niet afgeschreven.
2). Vorderingen en overlopende activa
Te vorderen huuropbrengsten
Te vorderen Protestantse Gemeente ’s Gravenhage
2014
€
2013
€
010
14.481
14.481
15.000
0
15.000
2014
€
2013
€
(1.342)
(3.039)
(4.381)
(3.746)
2.404
(1.342)
3). Eigen vermogen
Algemene reserves
Het verloop van de algemene reserves is als volgt:
Stand per 1 januari
Resultaat boekjaar
Stand per 31 december
8/10
Stichting Eltheto
Den Haag
4). Langlopende schulden
Lening Protestantse Gemeente ’s Gravenhage
2014
€
2013
€
300.000
300.000
310.000
310.000
De renteloze lening is gebruikt voor het renoveren van het wijkgebouw. In verband met
nagekomen uitgaven is de lening verhoogd tot € 320.000 in 2013. Een aanvullende
overeenkomst is hiervoor afgelsoten. Vanaf januari 2013 wordt de lening afgelost met een
jaarlijks bedrag van € 10.000,5). Kortlopende schulden en overlopende passiva
Te betalen kosten Hervormde Bethlehemkerkgemeente
Te betalen kosten Protestantse Gemeente ’s Gravenhage
2014
€
2013
€
10.685
0
10.685
7.006
8.143
15.149
Toelichting op de onderscheiden posten van de staat van baten en lasten
6). Baten
Vaste huuropbrengsten
Incidentele huuropbrengsten
Realisatie
2014
€
Begroting
2014
€
Realisatie
2013
€
30.000
12.121
37.594
30.000
10.000
40.000
30.000
7.594
37.594
Realisatie
2014
€
Begroting
2014
€
Realisatie
2013
€
15.969
10.998
12.247
2.156
651
1.002
1.562
536
45.121
16.000
8.000
5.000
2.250
650
1.000
1.500
550
34.950
16.813
7.090
5.080
2.148
651
875
1.358
1.121
35.136
7). Overige bedrijfskosten
Loonkosten
Gas, water en licht
Onderhoudskosten
Beheerkosten
Afschrijvingskosten
Telefonie
Belastingen
Overige
9/10
Stichting Eltheto
Den Haag
Ondertekening van de jaarrekening
Den Haag, 10 juni 2015
Bestuur:
B. Papenhuijzen
Voorzitter
P. van den Boogert
Penningmeester
H. van Spanning
Secretaris
Overige gegevens
Deskundigenonderzoek
De stichting heeft gebruikgemaakt van de mogelijkheid tot vrijstelling van deskundigenonderzoek op grond van art. 2:396 lid 7 BW.
Bestemming van het resultaat over het boekjaar 2013
De jaarrekening 2013 is vastgesteld door het bestuur. De resultaatbestemming is vastgesteld
conform het daartoe gedane voorstel en ten laste van de algemene reserve gebracht.
Voorstel tot bestemming van het resultaat over het boekjaar 2014
Het resultaat over 2014 bedraagt € -3.039,-. Het bestuur stelt voor dit resultaat geheel ten gunste
van de algemene reserve te brengen.
Dit voorstel is in de jaarrekening verwerkt.
10/10
Download