Jaarrekening 2012

advertisement
Jaarrekening 2012 Stichting Steun Titukuke Zambia
1 Balans per 31 december:
2012
€
2013
€
19712
16374
19712
16374
670
670
19042
15704
19712
16374
Activa
Vlottende activa
Liquide middelen
Passiva
Algemene reserve
Schulden op korte termijn:
Overlopende passiva
Blz.1
Jaarrekening Stichting Steun Titukuke Zambia
2. Staat van baten en lasten over:
2012
2011
Baten uit eigen fondswerving
Overige baten
Rente inkomsten
15195
440
137
13296
Som der baten
15772
13532
Baten:
236
Lasten:
Besteed aan doelstelling:
Investeringen voor nieuwbouw
Investering in zonnepanelen
Investering in tuinderij
Salariskosten in Zambia
Office support in Zambia
Schoolmeubilair
Take away
Schoolboeken
3176
6300
1793
2400
1500
15169
440
15609
Overige lasten
2400
1500
852
4000
4544
13296
13296
Beheer en administratie
Bankkosten
Contributie KvK
Argeweb
Som der lasten
67
24
72
163
80
26
71
177
15772
13473
Resultaat
Blz.2
Jaarrekening 2012 Stichting Steun Titukuke Zambia
3. Toelichting behorende tot de jaarrekening 2012
A. Algemeen
Verslaggevingsperiode
Deze jaarrekening is opgesteld uitgaande van een verslagperiode van
een jaar. Het boekjaar valt samen met het kalenderjaar.
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
De grondslagen die worden toegepast, voor de waardering van activa
en passiva en de resultaatbepaling, zijn gebaseerd op historische
kosten.
Voor zover niet anders is vermeld, worden activa en passiva
opgenomen tegen nominale waarde.
Ontvangsten en uitgaven worden toegerekend aan de periode waarop
ze betrekking hebben.
Blz.3
Jaarrekening 2012 Stichting Steun Titukuke Zambia
B. Toelichting op de balans per 31 december 2012
Algemene reserve € 670
€
670
Stand per 1 januari 2012
Resultaat over verslagjaar
Stand per 31 december 2012
670
Overlopende passiva € 19042
De overlopende passiva hebben betrekking op vooruit ontvangen
bedragen. De specificatie van dit bedrag luidt als volgt:
Vooruit ontvangen donaties per 1 januari 2012
4363
Bij: ontvangen in 2012
5433
9796
Besteed in 2012:
Salariskosten
2400
Office support
1500
3900
Stand per 31 december 2012
5896
Investeringsbedragen nieuwbouw per 1 januari 2012
Af: besteed in 2012
Stand per 31 december 2012
3176
3176
Investeringsbedragen zonnepanelen per 1 januari 2012
Af: besteed in 2012
Stand per 31 december 2012
7140
6300
840
Vooruit ontvangen inzake projecten per 1 januari 2012
Bij: ontvangen in 2012
Stand per 31 december 2012
1025
1929
2954
Blz.4
Jaarrekening 2012 Stichting Steun Titukuke Zambia
Ontvangen voor investeringen in tuinderij
Af: besteed in 2012
Stand per 31 december 2012
11145
1793
9352
Totaal vooruit ontvangen bedragen
Blz.5
19042
Download