6.8 Grondslagen voor resultaat en waardebepaling

advertisement
Jaarrekening
Jaarstukken 2014
6.8 Grondslagen voor resultaat en waardebepaling
Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening
De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van
historische kosten Activa en passiva zijn gewaardeerd tegen nominale waarde, tenzij het desbetreffende
balanshoofd anders wordt vermeld. De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij
betrekking hebben. Baten en winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn
gerealiseerd. Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar,
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.
Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als bate genomen op het moment waarop het dividend
betaalbaar wordt gesteld door Twence b.v., het jaar waarin het besluit door de
aandeelhoudersvergadering (AVA) is genomen.
Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als
gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks
terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume worden sommige
personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt; daarbij moet
gedacht worden aan componenten zoals overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen
voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde
als die van de meerjarenraming te weten vier jaar. Indien er sprake is van (eenmalige) schokeffecten
(bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.
Balans
Vaste activa
Materiële vaste activa met economisch nut
Overige investeringen met economisch nut
Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Specifieke
investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in
die gevallen wordt op het saldo afgeschreven. Slijtende investeringen worden vanaf het moment van
ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, waarbij rekening wordt gehouden
met een eventuele restwaarde. Op grondbezit met economische nut (buiten de openbare ruimte) wordt
niet afgeschreven. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een
bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het
begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke
afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.
De gehanteerde afschrijvingstermijnen conform de nota reserves en voorzieningen bedragen in jaren:
Gronden en terreinen
Woonruimten
Bedrijfsgebouwen
Vervoermiddelen
Machines, apparaten en installaties
Overige materiële vaste activa
n.v.t.
30-40
35-40
5-10
3-15
div.
Financiële vaste activa
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Zo
nodig is een voorziening voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het
aandelenkapitaal van N.V. ’s en B.V. ’s (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het
BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen
onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. Tot
dusver is dergelijke afwaardering niet noodzakelijk gebleken. De actuele waarde ligt zelfs ruim boven
de verkrijgingsprijs.
◄Inhoudsopgave
76
Jaarrekening
Jaarstukken 2014
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa
De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid kan een
voorziening in mindering worden gebracht.
Liquide middelen en overlopende posten
Deze activa worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Vaste passiva
Bestemmingsreserves
Bestemmingsreserves worden gevormd door het instellen van een format, deze wordt vastgesteld door
het algemeen bestuur (regioraad). In dit vast te stellen format wordt aangegeven wat de bestemming
is, hoe deze wordt gevormd/gevoed, het wel of niet toevoegen van rente, de looptijd van de reserve en
de maximale hoogte van de reserve. Indien het format is vastgesteld kunnen toevoegingen en
onttrekkingen plaatsvinden binnen de gestelde normen zonder aanvullen besluit van het algemeen
bestuur.
Vaste schulden
Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen.
De vaste schulden hebben een rente-typisch looptijd van één jaar of langer.
Vlottende passiva
De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Borg- en Garantstellingen
Voor zover leningen door ons gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde
schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen.
◄Inhoudsopgave
77
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards