Publicatiestukken 2014

advertisement
Stichting Paardrijden Gehandicapten 't Leijerweerd
Wierdenseweg 31
7468 PX Enter
Publicatiestukken 2014
Publicatiestukken 2014
SPG 't Leijerweerd.
1
Balans per 31 decenber 2014
31.12.2014
€
31.12.2013
€
623.082
636.820
Activa
Vaste activa
Materiële vaste activa
Vlottende activa
Voorraden
Vorderingen
Liquide middelen
32.970
18.027
7
32.970
26.001
2.378
51.004
61.349
674.086
698.169
215.397
178.718
5.000
5.000
Langlopende schulden
112.500
120.000
Kortlopende schulden
341.189
394.451
674.086
698.169
Passiva
Eigen vermogen
Voorzieningen
Publicatiestukken 2014
SPG 't Leijerweerd.
2
Grondslagen van waardering en resultaatbepaling
De jaarrekening is opgesteld op basis van de Richtlijnen Jaarverslaggeving en de bepalingen van Titel 9
Boek 2 BW. De jaarrekening is opgesteld in €.
De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische
kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden
de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde.
Grondslagen voor de waardering van activa en passiva
Materiële vaste activa
De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs, verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. De afschrijvingen worden gebaseerd
op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de
verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele residuwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het
moment van ingebruikneming. Op terreinen wordt niet afgeschreven. De materiële vaste activa waarvan
de vennootschap krachtens een financiële leaseovereenkomst de economische eigendom heeft, wordt
geactiveerd. De uit de financiële leaseovereenkomst voortkomende verplichting wordt als schuld verantwoord.
De in de toekomstige leasetermijnen begrepen interest wordt gedurende de looptijd van de financiële
leaseovereenkomst ten laste van het resultaat gebracht.
Voorraden
Voorraden grond- en hulpstoffen en handelsgoederen worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs of lagere
netto-opbrengstwaarde. Deze lagere netto-opbrengstwaarde wordt bepaald door individuele beoordeling van
de voorraden.
Vorderingen
De vorderingen worden bij eerste verwerking opgenomen tegen de reële waarde en vervolgens gewaardeerd
tegen de geamortiseerde kostprijs. De reële waarde en geamortiseerde kostprijs zijn gelijk aan de nominale
waarde. Noodzakelijk geachte voorzieningen voor het risico van oninbaarheid worden in mindering gebracht.
Deze voorzieningen worden bepaald op basis van individuele beoordeling van de vorderingen.
Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde. Indien middelen niet ter vrije beschikking
staan, dan wordt hiermee bij de waardering rekening gehouden.
Eigen vermogen
Onder het eigen vermogen worden financiële instrumenten gepresenteerd, die op grond van de economische
realiteit worden aangemerkt als eigenvermogensinstrument; de juridische vorm speelt hierbij geen rol.
Voorzieningen
Voorzieningen worden gevormd tegen concrete of specifieke risico's en verplichtingen die op de balansdatum
bestaan en waarvan de omvang onzeker is doch redelijkerwijs in te schatten.
Langlopende schulden
Opgenomen rentedragende leningen en schulden worden gewaardeerd tegen de geamortiseerde kostprijs.
Kortlopende schulden
Kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.
Publicatiestukken 2014
SPG 't Leijerweerd.
3
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards