PowerPoint-presentatie

advertisement
Jaarrekening en Jaarverslag 2011
R&A-commissie, 14 mei 2012
Vormgeving jaarrekening en jaarverslag
 Jaarrekening: vormgeving in samenhangende
tabellen
nadruk op cijfers
 Jaarverslag: verantwoording 3 W-vragen in
samenhang
nadruk op toelichting
Opbouw van het jaarverslag
 Samenvatting financieel resultaat 2011:




Financieel beeld
Voorstel tot afrekening resultaat na bestemming
Toelichting resultaat op hoofdlijnen
Verloop reserves en voorzieningen, financiële positie
 Programmaverantwoording:
 Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor
gedaan? (in schema)
 Wat heeft het gekost?
 Paragrafen
Voorstel afrekening resultaat na bestemming
(blz.7 t/m 9 jaarverslag)
 Resultaat na bestemming € 10,5 miljoen
 Voorstellen tot afrekeningen:
 Budgetoverhevelingen - € 3,3 miljoen
 Storten in bestemmingsreserves - € 6,4 miljoen
Na afrekening wordt € 0,8 miljoen gestort in de
weerstandscapaciteit Algemeen
Samenvatting financieel resultaat 2011
blz. 7  Resultaat na bestemming € 10,5 mln
Voordelen:
 Arbeidsparticipatie en armoedebestrijding (IAU en MAU)
 Goede wonen (BLS)
 Algemene dekkingsmiddelen (Gemeentefonds)
Nadelen:
 Goede RO Vastgoed (voorzieningen gebiedsontwikkeling
Spoorzone en Harnaschpolder)
blz. 11  Bestemmingsreserves dalen van € 84 naar
€ 62 mln
 Voorzieningen stijgen van € 20 naar € 22 mln
blz. 12  Weerstandscapaciteit algemeen wordt € 7,5
mln en voor gebiedsontwikkelingen € 12,1 mln
 Weerstand op orde i.r.t. risicoprofiel
Programmaverantwoording: 3 W-vragen
(blz. 13-97)
 Eerste 2 W-vragen
 in samenhang verantwoord
 Schematische opbouw (kort en bondig)
 3e W-vraag
 Specificatie mutaties in reserves
 Afwijkingen in baten, lasten, stortingen en
onttrekkingen afzonderlijk zichtbaar gemaakt
en toegelicht
 Budgetoverhevelingen en afrekening
reserves
 Investeringen
Programmaverantwoording: budgetafwijkingen

Verklaring verschil begroot na wijziging en realisatie (> € 200.000)

Structureel/Incidenteel

Rechtmatig ja/nee (o.b.v. classificatie controleprotocol/toetsingskader)

Toelichting rechtmatigheid: zie ook Jaarrekening (boek 2)
Opbouw van de jaarrekening
 Programmarekening:
 cijfers en toelichting per hoofdstuk in tabellen
 incidentele baten en lasten
 rechtmatigheid
 Balans met toelichting
 Bijlagen:
 budgetoverhevelingen
 investeringen
 SISA (Single Information Single Audit)
Incidentele baten en lasten (blz. 26)
Rekeningresultaat
€ 10,5 mln
Saldo van
incidentele lasten en
baten is € 9,6 mln
Conclusie:
structureel
begrotingsevenwicht
Aanbevelingen Jaarrekening 2011 (accountant)




Delft groeit toe naar een ‘in control’ statement;
Uitvoeren recoverytesten automatisering;
Procesverbetering Europese aanbestedingen;
Extra aandacht voor afstemming aansluiting OBS
en gemeente.
Commissie- en raadsbehandeling





14+22 mei + 6 juni: Commissie R&A
4 juni: Tafeltjesavond
12 juni: Advies commissie R&A
20 juni: commissie Algemeen over jaarstukken
28 juni: Vaststelling jaarstukken in raad
Download