Arbeidsmarktbeleid jongeren met beperking

advertisement
Herstructureringsfaciliteit
Sw
Programma WNV
december 2011
1
Inhoud
1. Vooraf
2. Aanvraag, wie, wanneer en wat?
3. Plan, vormvereisten en kerngegevens
4. Hoogte en toekenning financiële middelen
5. Beoordeling door onafhankelijke commissie
6. Evaluatie
2
1. Vooraf
Tekst onderhandelaarsakkoord:
• Er komt een herstructureringsfaciliteit om de transformatie te ondersteunen naar
een efficiëntere bedrijfsvoering van de Sw
• Omvang: 400 mln, 2012: 10 mln, 2013: 60 mln, 2014: 120 mln, 2015: 60 mln,
2016: 50 mln, 2017: 50 mln, 2018: 50 mln
• Rijk en VNG stellen gezamenlijk criteria vast op basis waarvan een onafhankelijke
commissie plannen beoordeeld
• Middelen alleen voor herstructurering, niet voor exploitatietekorten
• Trekkingsrecht gemaximeerd, verdeling zoveel mogelijk o.b.v. objectieve
indicatoren
• In 2014 beoordeling stand van zaken herstructurering om te bezien of extra
maatregelen en/of extra middelen nodig zijn
3
2. Aanvraag, wie, wanneer en wat?
• Aanvraag door individuele gemeente of gezamenlijk
• Indieningstermijn: 16 december 2011 – 30 april 2012
• Wat:
Aanbiedingsbrief
Herstructureringsplan
Bijlage met kerngegevens
4
3. Plan, vormvereisten en kerngegevens
• Opzet plan is vormvrij
• Plan bevat:
 Onderbouwing noodzaak herstructurering
 Output in concrete (financiële) resultaten met tijdpad
 Voorgenomen maatregelen
 Onderbouwing van herstructureringskosten
 Begroting herstructureringskosten
 Risicoparagraaf
• Bijlage met kerngegevens: kosten, opbrengsten, exploitatie per
SE e.d.
5
4. Hoogte en toekenning middelen
• Verdeelsleutel: aandeel in taakstelling 2012
Gemeente X 908 SE’s taakstelling = 1% van de totale taakstelling
van 90.804 -> Trekkingsrecht: 4 miljoen euro
Totaal: 4 mln
2012
2013
0,1
0,6
2014
1,2
2015
0,6
2016
0,5
2017
0,5
2018
0,5
• Trekkingsrecht gemaximeerd op 75% van de
herstructureringskosten
• Vervolgtranches: uitvoeren plannen -> vervolgrapportages
• Decentralisatie-uitkering
6
5. Beoordeling:onafhankelijke commissie
• Zijn vereiste stukken ingezonden
• Begroting aanwezig, met co-financiering
• Consistentie doelstellingen en maatregelen
• Marginale toets op borging uitvoering
• 2013 e.v. Voortgangsrapportages: worden plannen uitgevoerd?
• Geen inhoudelijke toetsing
6. Evaluatie
• 2014: commissie beoordeeld stand van zaken herstructurering
• Criteria: kwantitatieve en kwalitatieve criteria waarover
gemeenten rapporteren
• Commissie geeft advies of extra maatregelen en/of extra
middelen nodig zijn
8
Download