Schoonmaak van kantoren trekt aan, voor het eerst in jaren

advertisement
DIENSTVERLENER GROEI
Schoonmaak van
kantoren trekt
aan, voor het
eerst in jaren
De aantrekkende economie maakt dat er
meer werkplekken worden gebruikt, en die
moeten schoon en netjes worden gehouden
Jan Verbeek
Uden
Goed nieuws voor facilitair dienstverleCSV is met een omzet van € 300 mln
ners: de vraag naar schoonmaakdiensten een van de grootste schoonmaakbedrijneemt najaren van krimp weer toe . Vit de ven van Nederland. Hetvormt een top vijf
jongste cijfers van de schoonmaakbran- met Hago, ISS, Gom en Asito. Daarnaast
che blijkt dat het aantal schoon te maken is hetfamiliebedrijf actief in de thuiszorg,
kantoren het eerste kwartaalvan 2017 met waar het met het bedrijfTzorg ook nog
enkele procenten is gestegen.
eens € 115 mln omzet realiseert.
Bestuursvoorzitter John van Hoofvan
Dankzij de aantrekkende schoonmaakCSV, een grote speler met 14.000 schoon- markten door enkele overnames klom de
makers in vaste dienst, is blij met de om- groepsomzet van CSV met € 30 mln tot
slag. De totale omzetvan de schoonmaak- €408 mln, zo blijkt uit de jaarcijfers 2016
branche daalde jaar in, jaar uit doordat die vandaag zijn bekendgemaakt. Het is
het aantal kantoren in Nederland struc- voor het eerst dat de onderneming door de
tureel verminderde. Doorde opkomstvan grens van € 400 mln breekt. Het nettoresulflexwerkenen door de economische reces- taat steeg met ruim€ 1mln naare ij,r mln.
siewas er mindervraag naar schoonmaak. De groei werd ook bereikt doorovemames
Maar de trend is gekeerd, steltVan Hoof van schoonmaak-enthuiszorgbedrijven.
(57): 'De economie trektaan en datleidt tot
CSV is eigendom van de familie Van der
meerwerkgelegenheid.Dat betekentdat er Heijden, die het bedrijf in 1968 oprichtnu meerwerkplekken wordengebruikt en te, en van hetmanagement. De familie bedat is gunstigvoorons. Ook de duurvan de zit 65% van de aandelen, een groep van 90
contraeten wordt weer wat langer.'
managers bezit de overigestukken. Van de
CSV verwierf onder meer een grote op- jaarwinstvan € 13 mln wordt €3 mln als didrachtvan de gemeente Rotterdam voorde vidend uitgekeerd aan de aandeelhouders.
reinigingvan honderd gebouwen.
Voorhet lopende jaarvoorzietVan Hoof
Andere schoonrnakers zijn nog voor- een omzetstijgingvan circa 8%. De invloed
zichtig, maarCSVzietveel signalen datde van verloren overheidsprojecten - de overmarkt verder zal aantrekken. Het bedrijf, heid neemtde schoonmaakvan haar kandat veel projecten in de Randstad heeft, toren in eigen hand - is nog beperkt. Van
stelt dat er knelpunten ontstaan op de ar- Hoofverwacht dat de winstmarges gelijk
beidsmarkt, en dan met name voor het uit- zullen zijn aan die van 2016.
voerende werk, de schoonmaak dus. Van
Hoof: 'In de regia Amsterdam hebben we
nu honderd vacatures. Het wordt steeds
lastiger om goede mensen te vinden omdatde concurrentie aan de onderkantvan
de arbeidsmarkttoeneemt.'
Het bedrijfprobeert tekorten in de bezetting onder meer op te lossen door zijn
parttimewerknemers meer uren te laten
werken. Schoonmaakvindt steeds vaker
plaats tijdens kantooruren. Dagschoonmaak is in korte tijd de norm geworden.
CSU - Schoonmaakbedrijf
'In de regio Amsterdam
hebben we nuhonderd
vacatures. Het wordt
steeds Jastiger om goede
mensen te vinden'
John van Hoof,
bestuursvoorzitter van CSU
Download