(Standaard) Commissie voorbladen griffi - Provincie Noord

advertisement
Commissie voor
financiën
Datum commissievergadering
: 31 mei 2002
DIS-stuknummer
: -836045
Secretaris
: P.M. van Laanen
Doorkiesnummer
: 073 6812031
Behandelend ambtenaar
: drs. C. Walenkamp
Dienst/afdeling
: MCO / Financiën
Nummer commissiestuk
: FIN-0285
Status
:
ter advisering
:
ter bespreking
:
ter kennisneming
:
ter vaststelling
Datum
: 28 mei 2002
Bijlagen
: -
Onderwerp:
Dividendreserve
Voorstel aan commissie:
Kennis nemen van de inhoud van de notitie
Eventuele nadere opmerkingen:
-
Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,
P.M. van Laanen, secretaris
Commissie voor financiën
Notitie ten behoeve van de commissie Financiën inzake de dividendreserve
1.
ESSENT-dividend 2001
In onze vergadering van 21 mei hebben wij een voorstel inzake de Algemene Vergadering
van Aandeelhouders (AVA) van ESSENT dd 29 mei behandeld met daarin het
dividendvoorstel over 2001. Dat voorstel betekent voor Noord-Brabant een opbrengst van €
36,13 (f 79,6) mln. en is voor het derde achtereenvolgende jaar hoger dan geraamd.
Krachtens de bestaande afspraken gaat alles boven het begrote bedrag ( in 2001 € 15,88 en f
35 mln) naar de dividendreserve.
2.
Dividendreserve
In de Najaarsnota 1999 is de dividendreserve ingesteld voor de ESSENT-dividenden 19992002. Dit op basis van een dividend-garantie van de Raad van Bestuur voor die jaren welke
zodanig was dat Noord-Brabant in die periode tenminste f 135 mln zou ontvangen. In onze
begrotingen werd e.e.a. vervolgens geraamd op resp. f 30; 30; 35 en 40 mln.
De Najaarsnota 1999 stelt (blz. 10): “ In 2003, of afhankelijk van de ontwikkelingen in de
energiesector zoveel eerder, kan bezien worden om de reserve te laten vrijvallen ten gunste
van de algemene middelen.”
Per 1-1-2002 bevatte de dividendreserve € 20,7 (of f 45,6) mln als garantie voor de
geraamde dividenden over 2001 en 2002 van tezamen € 34 ( of f 75) mln en was er dus geen
reden enig bedrag bij de Voorjaarsnota 2002 mee te nemen.
Van het nu voorgestelde dividend over 2001 gaat € 20,2 (of f 44,6) mln naar de reserve die
daarmee zal bevatten het niveau van € 40,9 (of f 90,2) mln. als garantie voor het dividend
2002 van € 18,15 (of f 40) mln. Zie ook onderstaande tabel 1a en 1b voor het beloop van
deze dividendreserve. : (tabel 1a in guldens en tabel 1b in euro’s).
De filosofie van de huidige Dividendreserve is: het garanderen van de begrote bedragen aan
dividenden in het restant over de vier-jarige periode 1999-2002. Met ingang van de storting
in de reserve per juni 2002 is de reserve dus aanzienlijk groter dan benodigd voor de
dekking van het begrote dividend 2002 dat in 2003 wordt ontvangen: ca € 22,8 (of f 50,2)
mln.
Dat betekent dat (het saldo van) de reserve bij de Voorjaarsnota 2003, dus bij de
onderhandelingen voor het nieuwe bestuursakkoord betrokken zal kunnen worden.
's-Hertogenbosch, 28 mei 2002
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.
DIVIDEND ESSENT en DIVIDENDRESERVE
-1-
Tabel 1a x ƒ 1 mln.
1
2
3
4=3-2 5
6
Bedrijfsjaar
Begroot
dividend
Werkelijk
dividend
Naar
dividendreserve
Bedrag per dd.
Stand res.
na storting %
7
8
9
1999
30
46,176
16,18
6
0,971
1-1-01
17,147
2000
30
55,857
43,00
6
2,580
1-1-02
45,584
2001
35
79,62
16,176 Mei
00
25,857 Mei
01
44,62 Juni
02
90,20
5
4,51
1-1-03
94,71
2002
40
6
7
8
9
10=6+8
Rentebijschrijving
bedrag per dd.
10=6+8
Stand div.
reserve
Tabel 1b x € 1 mln
1
2
3
4=3-2
5
Bedrijfsjaar
Begroot
dividend
Werkelijk
dividend
Naar
dividendreserve
Bedrag per dd.
Stand res.
na storting %
1999
2000
2001
2002
13,61
13,61
15,88
18,15
20,95
25,35
36,13
7,34 Mei 00
11,74 Mei 01
20,25 Juni 02
7,34
19,52
40,94
-2-
6
6
5
Rentebijschrijving
bedrag
per
dd.
0,440
1,171
2,047
1-1-01
1-1-02
1-1-03
Stand div.
reserve
7,780
20,692
42,987
Download