Flex B.V. - Zwezerijnen Advocatuur

advertisement
De Flex B.V.
Zal het er dit jaar echt van komen, de Flex B.V.? Een B.V. oprichten zonder dat een startkapitaal van
€ 18.000,- nodig is? Dus je laatste euro's bij elkaar schrapen en daarmee een B.V. oprichten. Dat zal
menig (toekomstig) ondernemer als muziek in de oren klinken.
Sinds 1 juli 2011 is voor de oprichting van een B.V. geen verklaring van geen bezwaar van het
ministerie meer vereist. De verwachting is dat medio 2012 het B.V.-recht nog verder wordt
vereenvoudigd. Er ligt thans een wetsvoorstel tot vereenvoudiging en flexibilisering bij de eerste
kamer. Onderdeel van de wetswijziging is het afschaffen van het minimum kapitaal. Nadat dit
wetvoorstel door de eerste kamer is aangenomen, is voor de oprichting van een B.V. geen verklaring
van de bank meer nodig dat op de bankrekening ten name van de B.V., ten minste € 18.000,- staat.
Vanaf dat moment zal de oprichting van een B.V. nog maar weinig tijd in beslag nemen.
Het idee achter de huidige minimum kapitaal eis was de bescherming van crediteuren. Het minimum
kapitaal van € 18.000,- (voorheen NLG 40.000,-) was bedoeld als garantie voor de schuldeisers, de
B.V. moest immers aan al haar verplichtingen kunnen voldoen.
In de praktijk zag je vaak dat het benodigde bedrag van € 18.000,- door de oprichter op een
bankrekening werd gestort en kort na de oprichting van de B.V. werd terugbetaald aan de oprichter.
Erg effectief was deze vorm van crediteurenbescherming niet.
De wetgever heeft ervoor gekozen om de crediteurenbescherming op een andere manier vorm te
geven. Er wordt een zogenaamde balanstest en uitkeringstest ingevoerd. De balanstest houdt in dat
enkel kan worden besloten dividend uit te keren, voor zover het eigen vermogen groter is dan de
reserves die volgens de wet of de statuten moeten worden aangehouden. De uitkeringstest houdt in
dat een dividend uitkering enkel kan worden gedaan indien de B.V. nadat het dividend is uitgekeerd
aan alle lopende verplichtingen kan voldoen.
Mocht achteraf blijken dat de B.V. niet meer aan haar verplichten kon voldoen nadat het dividend is
uitgekeerd, dan is de bestuurder die dat wist of had moeten voorzien hoofdelijk aansprakelijk voor
het tekort. Hetzelfde geld voor de aandeelhouder die de dividenduitkering heeft ontvangen.
Het wetsvoorstel regelt nog een aantal andere wijzigingen, waaronder de mogelijkheid aandelen
zonder stemrecht uit te geven of aandelen uit te geven die geen recht geven op de winst of op de
reserves.
Kortom: na invoering van de nieuwe wet zal het voor ondernemers eenvoudiger en sneller zijn een
B.V. op te richten. Daarnaast kan de B.V. nog veel meer dan nu het geval, is afgestemd worden op de
specifieke wensen van de ondernemer. De nieuwe wet zal na inwerkingtreding, direct gelden voor
alle B.V.'s. Maar let wel op! Een B.V. blijft natuurlijk wel gebonden aan de bestaande statuten!
Barbara Zwezerijnen
Zwezerijnen Advocatuur •Edisonweg 1 • IJsselstein • T 030 687 61 81
Download