Actualisatie (r in de formule)

advertisement
Waardering van aandelen
DCF-methode
Met behulp van het Discounted Cash Flow (DCF) Model kunt u de absolute waarde van een
onderneming gaan berekenen. Dit soort modellen die kijken naar de gegenereerde kasstroom (cash
flow), eerder dan bijvoorbeeld de winst, zijn een stuk sterker en robuuster. DCF modellen hebben als
doel om de waarde van een onderneming te benaderen. Vervolgens kan de verwachte prijs
vergeleken worden met de huidige marktprijs. Ligt de verwachte prijs duidelijk boven de marktprijs,
dan kan dit een aankoopsignaal zijn.
Het is echter niet eenvoudig om dit soort berekeningen uit te voeren. Daarbij moet rekening
gehouden worden met verschillende variabelen die op zichzelf ook weer schattingen vormen. Toch
zijn we het er bij Morningstar over eens, dat dit een meer flexibele en nauwkeurige schatting vormt
dan de focus op financiële ratio’s.
DDM
Aan de hand van het zgn. dividend discount model, kortweg DDM, kunt u nagaan wat de échte
waarde van een aandeel is. Ligt de huidige koers veel lager dan deze waarde, dan is het aandeel
goedkoop. Ligt de koers veel hoger, dan is het aandeel duur.
Formule:
De formule van het DDM ziet eruit als volgt: D / (r - g)
Aandeel Z noteert momenteel € 282. Is dit nu duur of niet? We zullen de diverse componenten uit de
formule kort bespreken.
• Brutodividend (D in de formule)
Het principe dat achter het DDM schuilt, is eenvoudig: de waarde van een aandeel is gelijk aan alle
toekomstige dividenden die uitgekeerd zullen worden. Laat ons even veronderstellen dat het
eerstkomende dividend van aandeel Z dat zal worden uitbetaald € 12,65 bedraagt.
D is dus 12,65
• Groei van het dividend (g in de formule)
In het verleden heeft onderneming Z haar dividend elk jaar met 3,5% à 4% verhoogd. Voor de
volgende jaren rekenen we voorzichtigheidshalve op 3,5%.
G is dus 3,5%
• Actualisatie (r in de formule)
Wanneer het gaat over toekomstige dividenden, moeten deze dividenden worden geactualiseerd.
Men berekent met andere woorden de huidige waarde van de toekomstige dividenden. Deze
actualisatie gebeurt op basis van het rendement van de tienjarige Belgische staatslening.
Veronderstellen we even dat die momenteel 5% bedraagt. In het DDM wordt er bij die 5% nog eens
een ‘risicopremie’ van 3% bijgeteld. We besparen u de technische details, maar dit heeft te maken
met het feit dat aandelen een risicovollere belegging zijn dan obligaties. In totaal wordt de
actualisatievoet dus 8%.
Voor bedrijf Z vindt men bijgevolg als waarde 12,65 / (0,080 - 0,035) = € 281. Het aandeel is dus
correct gewaardeerd (beurskoers € 282 - berekening via DDM € 281). Niet voor alle aandelen!
Vermits het dividend discount model zich hoofdzakelijk baseert op dividenden, is het niet geschikt
voor de waardebepaling van groeiaandelen. Dergelijke aandelen keren immers zelden of nooit een
dividend uit. Alle winst wordt namelijk geherinvesteerd. Het DDM mag enkel gebruikt worden om de
waarde van ondernemingen te bepalen die elk jaar weer een dividend uitkeren.
NAIC
Veel software die te koop is voor het doen van eigen research is gebaseerd op een methode
ontwikkeld door de Amerikaanse National Association of Investors Corporation. Deze NAIC methode
is gebaseerd op 4 simpele basisprincipes:
- investeer met een lange termijn horizon
- herinvesteer dividenden
- investeer in groeibedrijven
- diversifieer
Belangrijke gegevensbronnen zijn databanken en jaarverslagen. Voor de analyse kan software
behulpzaam zijn. Het NAIC-programma moet gevoed worden met de belangrijkste financiële
bedrijfsgegevens. Het doel is, net als van professionele analisten, om de groeipotentie van een
aandeel te berekenen. Eerst worden de gemiddelde topkoersen van de voorliggende jaren berekend,
en vermenigvuldigd met de verwachte winstgroei. Daar rolt een maximum koersniveau over vijf jaar
uit, de plafondkoers. Daarna worden de laagste koersen van de afgelopen jaren vermenigvuldigd met
de verwachte winstgroei, wat de bodemkoers over vijf jaar oplevert. De marge tussen de geraamde
plafondkoers en de geraamde bodemkoers wordt gedeeld in drie zones. De bodemkoers plus
eenderde deel is de koopzone. Eenderde van de marge daar weer bovenop vormt de houdzone.
Daarboven, de range tot aan de plafondkoers, vormt de verkoopzone.
Download