Presentatie Onderhandelaarsakkoord

advertisement
Presentatie
Onderhandelaarsakkoord
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Hoofdlijnen Akkoord
Focus op:
• Decentralisatie operaties (principes en proces)
• Financiële verhoudingen
• Bestuurlijke verhoudingen en
omgangsvormen
Daarnaast beperkt aantal losse onderwerpen
(Capita Selecta)
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Uitgangspunten Bestuurlijke
Uitvoering decentralisaties
• Autonomie in de uitvoering voor gemeenten
• Mogelijk uitvoering op bovengemeentelijk niveau bij
decentralisaties
• Gemeenten kiezen zelf (gezamenlijke) uitvoeringsvorm
• Uitvoering kan per deelterrein verschillen, maar
samenhang is wenselijk
• Gemeenten hebben (na duidelijkheid over taak en
voorwaarden) jaar de tijd deze uitvoering vorm te geven
• Indien geen passende invulling na één jaar, bepaalt Rijk
hoe het georganiseerd zal worden.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
5. Financiële verhouding
Gemeentefonds:
• Accressystematiek Trap op, trap af hersteld
vanaf 2012
• (Cumulatief nominaal accres in 2015 van circa
€ 600 miljoen)
• Instapniveau niet het maximum, maar wel
binnen de bandbreedte; FES en effect
bezuinigingen blijven zoals geraamd.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
5. Financiële verhouding (2)
Financieel-technische punten:
• Nadelige herverdeeleffecten van de
decentralisaties worden beperkt tot maximaal
15 euro per inwoner per jaar
• Lokale lasten: gematigde ontwikkeling; geen
verkleining belastinggebied
• Emu-saldo: gezamenlijke verantwoordelijkheid
Rijk en gemeenten, geen eenzijdige boete
• Terugdringing specifieke uitkeringen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
6.2 Decentralisatie delen AWBZ
Tijdspad:
– 2013 nieuwe gevallen
– 2014 complete begeleiding
Enkele resultaten
• Toezicht door de inspectie op huishoudelijke hulp
en begeleiding vervalt
• Geen verticaal toezicht door Rijk
• Vrijheid voor gemeenten om schaal van uitvoering
te kiezen
• Geen overheveling verzekerde rechten
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
6.3 Jeugdzorg
• Fasering
– Vanaf 2013 begeleiding Jeugd (uit AWBZ)
– Vanaf 2014 – 2016 gefaseerde transitie
• Specifieke groepen
– Vóór de zomer van 2011 onderzoek voor
welke specifieke groepen specifieke
maatregelen moeten worden getroffen
• Tijdelijke transitie-commissie voor
jeugdbescherming en jeugdreclassering
• Ingeboekt besparingseffect van 80 mln in 2015
oplopend tot 300 mln vanaf 2017.
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
6.3 Jeugdzorg (2)
Enkele resultaten:
• Vrijheid om regionale schaal te bepalen
• Beperkt toezicht en verantwoording
• Rekenregel, indexering
• Decentralisatie uitkering
• Gefaseerde invoering
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Financiën Jeugd/ Begeleiding
Financiën:
• Integrale uitvoeringskosten: onafhankelijk onderzoek
naar vrijval + 55 mln structureel voor Jeugd en
Begeleiding
• Jeugd: 64 mln invoeringskosten
• Jeugd: 90 mln structureel over van provincies vanaf
2016
• Huishoudelijke Hulp:
Indexatie van 2,38% ipv 1,5% (betreft 44 mln structureel)
• Hulpmiddelen en de inloopfunctie GGZ
gedecentraliseerd zonder korting
• Toets door onafhankelijke instantie op over te hevelen
bedragen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Tot slot
Disclaimer Tweede Kamer:
• Bij wijzigingen in wetstraject die de doelen achter en/of
de uitvoerbaarheid van de decentralisaties in gevaar
brengen, volgt overleg over de decentralisatie
afspraken tussen Rijk koepel(s).
• art. 2 Financiële verhoudingswet geldt ook voor
amendementen.
• Bij onvoorziene cumulatie van maatregelen voor
specifieke doelgroepen treden overheden in overleg
• Overhedenoverleg: “Controlroom” voor voortgang
decentralisaties
Download