Sociaal Domein (3D)

advertisement
Sociaal Domein (3D) en de begeleiding van een afspraak
Versie
Datum
Auteur
2.1
6-11-2014
Joris Visser
Sociaal domein (3D) en de begeleiding van afspraken met Timeblockr
Binnen de drie decentralisaties worden door het Rijk taken vanuit de AWBZ en Jeugdzorg
overgeheveld naar gemeenten. Tevens worden gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering
van de Participatiewet. De decentralisaties geven gemeenten de mogelijkheid dwarsverbanden te
leggen tussen de Wmo/AWBZ, de jeugdzorg en het domein van Werk en Inkomen. Bij de
organisatie en inrichting van de decentralisaties moeten gemeenten keuzes maken ten aanzien
van beleid, organisatie en proces. Belangrijke aspecten hierbij zijn de inrichting van de
informatievoorziening, sturing, bekostiging, afhandeling van signalen en meldingen en zaakgericht
werken. Het afsprakenproces is daarin een evident onderdeel om de klant optimaal te bedienen en
gevoel van kwaliteit en eenduidige communicatie te garanderen. Voor het realiseren van een
integraal klantbeeld op het gebied van alle afspraken, is ook Timeblockr dé oplossing.
Inzet Timeblockr binnen sociaal domein
Om de zelfredzaamheid van de burger te bevorderen zijn er oplossingen in de markt zoals Jalp of
de VIND Hulpwijzer van SDU Solutions, die volledig aansluiten bij de principes van de kanteling.
Voorop staat zelfredzaamheid en eigen kracht. De oplossingen kijken daarom eerst, naar wat
iemand zelf nog kan, of dit samen met anderen kan doen. Op dat moment komt Timeblockr aan
bod om direct een afspraak te maken. De intake afspraken kunnen eventueel bij de burger thuis
plaatsvinden, het zogeheten ‘keukentafelgesprek’. Het sociaal domein van een gemeente of
samenwerkende gemeenten is veelal opgedeeld in meerdere postcodegebieden. Binnen elk
postcodegebied opereren veelal wijkteams. Timeblockr houdt in de logica o.a. rekening met de
reisafstanden, logistieke optimalisatie en het aantal beschikbare medewerkers binnen het
desbetreffende postcodegebied, om de klant met zekerheid een beschikbaar tijdslot online of
telefonisch aan te bieden. Op locatie kunnen de medewerker(s) het gesprek starten en ook online
afhandelen. De problematiek bij de burger is volledig helder en er kan worden bepaald of dit door
een casemanager moet worden opgepakt of niet.
Op dat moment gaat ook een Clientvolgsysteem (CVS) of regiesysteem een belangrijke rol spelen
in het proces. Timeblockr heeft al reeds integraties voorbereid met verschillende regiesystemen
van o.a. Conclusion en Solviteers. Het regiesysteem stelt sociale wijkteams in staat zelf de regie te
voeren over de verwerking van informatie van cliënten en gezinnen, binnen de wijk of over de
wijken heen. Het registreren en delen van informatie van gezinnen staat centraal, zodat
hulpverlening snel en effectief kan worden op- en ingezet.
Een casemanager wordt gekoppeld aan een cliënt via het CVS, om uiteindelijke ook geautoriseerd
een vervolgafspraak te kunnen maken vanuit of binnen de logica van Timeblockr. Een burger moet
uiteraard ook zelf een vervolgafspraak met zijn of haar casemanager kunnen maken vanuit het
zelfredzaamheidsprincipe door via een ‘burgerportaal’ in te loggen (eID). Deze vervolgafspraak
kan uiteraard ook op afstand plaatsvinden, bijvoorbeeld via een videoconference.
Timeblockr levert een generieke zaakconnector om een koppeling te kunnen realiseren met een
zaaksysteem. Door de koppeling met het zaaksysteem is het mogelijk om het integrale klantbeeld
te verrijken met gemaakte, lopende en afgehandelde afspraken.
Benieuwd naar de vele mogelijkheden van Timeblockr binnen het sociaal domein (3D) en de
nieuwe modules of weet u niet precies hoe het afsprakenproces gaat lopen voor 1-1-2015? Neem
contact op met Joris Visser op nummer 0186-640900 of 06-50744974 of via
[email protected] Wij kunnen u snel verder helpen om een slimme strategie uit te
stippelen die haalbaar is én toekomstperspectief biedt.
6-11-2014
Sociaal Domein (3D) en de begeleiding van een afspraak (2.1)
Download