Om het kind

advertisement
Om het kind
Hervorming zorg voor de jeugd in Amsterdam
OCW
Aanval op de uitval, RMC,
plusvoorziening: 320 mln
SO, VSO, rugzakjes, praktijk ond en
leerwegonder ond: 2,2 mld
Voortijdig schoolverlaten (VSV)
Onderwijsachterstanden-beleid
(incl VVE): 249 mln
.
325 mln
Justitie
87 mln
1.378 mln
Provincie
Justitiele inrichtingen
(JJI’s)
Raad voor de
Kinderbescherming
106 mln
Reclassering 57 mln
J&G
Scholen
160 mln
518 mln
Gesloten jeugdzorg
Bureaus Jeugdzorg
DBU CJG 297 mln
Gemeenten
CJG 50 -100 mln
917 mln
VSV 54 mln
VWS
Zorgverzekeraars
Zorgkantoren
WMO
470 mln
Jeugd GGZ
Gemeentefonds
58 mln
Jeugdzorg-aanbieders
329 mln
678 mln
PGB’s jeugd GGZ
Jeugd LVG
2
Nog meer feiten en cijfers
100.000 gezinnen
143.000 jeugdigden tot 18 jaar
67.000 jongeren 18 – 23 jaar
Totaal budget nu: € 275 miljoen (waarvan 85 gemeente)
Totaal budget in 2017:
€ 241 miljoen
Ongeveer 120 instellingen in Amsterdam, klein en groot
Meer dan 4500 jeugdwerkers
3
Transformatie: de ambities
 Eigen verantwoordelijkheid en eigen kracht
– ruimte voor kinderen, ouders en sociale netwerken
– uitgangspunt voor professioneel handelen en sturing
 Kleine problemen blijven klein
– normaliseren van alledaagse opvoedvragen
– sterke pedagogische infrastructuur (buurt, OKC, kinderopvang, school)
– ouder- en kindadviseur: generalist, vertrouwenspersoon en
kostenbewust
 Snel effectieve hulp dichtbij
– specialist schuift aan of krijgt effectief doorverwezen
– passende onderwijs- zorgarrangementen
– een gezin, een plan een hulpverlener
 … en goedkoper!
– minder schakels en coördinatie
– niet langer op voorhand inkopen van zorgaanbod
– Voorkomen dat problemen erger worden
4
Van hielprik… tot…
5
Kern van het koersbesluit:
ordening naar vier zorgvormen
1. Digitaal platform
2. Ouder- en kindteams en Samen Doen-teams
3. Flexibel aanbod in de wijk
4. Gespecialiseerde stedelijke of regionale voorzieningen
Altijd dichtbij én flexibel en specialistisch
waar gewenst of noodzakelijk
6
Gespecialiseerde stedelijke
of regionale voorzieningen
Ouder- en Kindteams
Samen Doen-teams
Flexibel zorgaanbod
Digitaal platform
Directe leefomgeving (wijk)
Jeugdige, gezin,
medeopvoeders
7
WIJK: 8 - 12 BASISSCHOLEN EN 1 WIJKTEAM JEUGD
Gespecialiseerde zorg
SCHOOL
SCHOOL
SCHOOL
SCHOOL
ouder- en kindteams
SCHOOL
SCHOOL
SCHOOL
SCHOOL
SCHOOL
8
VOORTGEZET ONDERWIJS EN ouder- en kindteams
VO-SCHOOL
OKteam
OKteam
VO-SCHOOL
VO-SCHOOL
OKteam
Wijk
OKteams
team
VO-SCHOOL
Gespecialiseerde
zorg
De cooperatie voor de Ouder- en kindteams
Besturing = gemeente
OK-team
Sturing = cooperatie
OK-team
OK-team
OK-team
KBR
10
Directe leefomgeving (wijk)
Gespecialiseerde stedelijke
of regionale voorzieningen
Samen
Doen-teams
Klantteams
Klantteams
DWI
Ouder- en Kindteams
Sociale wijkteams (zorg)
netwerk
Huishoudens
11
AMK/SHG
RvdK
Jeugdbescherming
en reclassering
Gespecialiseerde
voorzieningen
ouder- en kindteams
Samen Doen-teams
Flexibel
basisaanbod
Digitaal platform
Directe leefomgeving (wijk)
Jeugdige, gezin,
medeopvoeders
12
3. Het flexibele aanbod in de wijk
Inhoud:
 Breed aanbod jeugdhulp van zzp-ers, kleine tot grotere instellingen op terrein O&O,
GGZ, LVB, begeleiding
Organisatie:
 Raamcontract (via stedelijk inkoopbureau)
 Bekostiging naar geleverde diensten
 Vrij toegankelijk voor korte trajecten
 Toegang via wijkteam Jeugd, buurtteam Samen DOEN en reguliere huisarts
(J- GGZ) voor intensievere zorg
Keuzevrijheid, flexibiliteit en marktwerking blijven gegarandeerd
13
4. Gespecialiseerde stedelijke en regionale
voorzieningen
 Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
- Samenvoeging van AMK en SHG, plus crisisdienst(en)
 Jeugdbescherming en jeugdreclassering
- Stedelijke/regionale voorzieningen, maar uitvoering op wijkniveau
- Jeugdbeschermer vormt indien nodig (tijdelijk) duo met ouder- en kindadviseur
 Gesloten jeugdzorg (jeugdzorgplus)
 Residentiële instellingen & jeugdhulp met verblijf
 Hooggespecialiseerde (poliklinische) zorg
Specialistische voorzieningen blijven nodig en stedelijk geborgd’’14
Het verdere proces
 College van B&W besluit coöperatie op te richten voor organisatie
Ouder en Kindteams: samenwerkingsverband instellingen
 Proeftuinen Om het kind: nu – eind 2014
 Ontwikkelen leerlijn en lerend systeem: nu en vanaf 2015
 Uitwerkingsbesluiten in najaar 2013:
- ICT
- Overzicht in te kopen aanbod
- regionale samenwerking en transitiearrangement
- gemeentelijke sturing
- implementatieplan 2014
 Eind 2013 globaal duidelijkheid aan de instellingen over 2015
 Inkoopgesprekken zorgaanbieders voorjaar 2014
 Nieuwe Jeugdwet van kracht: 1 januari 2015
15
Meer informatie?





Website: www.amsterdam.nl/omhetkind
Platform Om het kind http://jeugd020.pleio.nl
Twitteraccount: @jeugd020
Email: [email protected]
Telefoon: 020 - 251 81 95
16
Download