hoofdstuk 12 handel en marketing

advertisement
Nederland en de bevordering van de
internationale handel
1
Doel: concurrentiepositie Nederlandse bedrijven
verbeteren en handelsbarrières op heffen.

Algemeen economisch beleid. Bijvoorbeeld een
goede infrastructuur en de stimulering van
investeringen.

De handelspolitiek. (Wordt vooral door de EU
bepaald.)

Het specifieke exportbeleid.
(blz 147)
2
Nederland zorgt dat de Nederlandse inbreng in
Brussel rekening houdt met het Nederlandse
bedrijfsleven.
In de EU doet Nederland mee aan de
besluitvorming. (blz 147)
3

In elk land van de EU kunnen ondernemers
terecht met klachten over de interne markt
terecht bij het loket van Solvit. Dus als er
problemen zijn door slecht toepassing van de
EU-wetgeving. (blz 148)
4
Voorbeelden:
• Exportkredietverzekering: verzekering die de
commerciële en politieke risico’s afdekt. Wel
met voorwaarden: het moet gaan om
kapitaalgoederen, en de kredietduur is
beperkt (blz 148)
5


Ondersteuning van Midden- en Kleinbedrijf.
Package4Growth, Orio, Prepare2start.
(blz148-150)
6

Ministerie van Economische zaken (EZ) en de
Economische Voorlichtingsdienst (EVD) doen
dit.
Voorbeelden: contacten met buitenlandse
overheden, organiseren bezoeken en missies in
het buitenland, voorlichting en promotie. (blz
150)
7

Instanties die informatie, begeleiding en
advies kunnen geven.
•
Diverse overheidsinstanties.
•
Particuliere instanties.
8





EVD (economische voorlichtingsdienst)
BEB (buitenlandse economische betrekkingen)
NCH (Nederlands centrum voor
handelsbetrekkingen)
Ambassades
CBI (centrum tot bevordering van de import)
(blz 152-153)
9
Kamer van Koophandel en fabrieken. (20in
Nederland). Zij geven informatie over:
- invoerrechten,
- douanezaken,
- transport,
- verzekeringen,
- internationaal betalingsverkeer,
- handelsbelemmeringen,
- vakbeurzen,
- Exportdocumenten (geven deze ook af.)
- subsidies.
- (blz 153)

10

KvK organiseert ook import- en
exportcursussen, collectieve deelname aan
buitenlandse beurzen en zakenreizen.
11

In sommige landen zijn ook KvK’s en zij
ondersteunen ter plekke. (blz 154)
12

Kan een exporteur lid van worden (meer dan
1.000 leden.)
Fenedex:
 Adviseert haar leden.
 Belangenbehartiging voor haar leden.
 Opleidingen op het gebied van de export.
(blz 154)
13

Heeft ruim 500 leden.
Legt in opdracht van haar leden contacten
met potentiele afnemers in het buitenland.
Hiervoor zet ze NEC- wereldreizigers in.
(blz 154)

14

Internationale betaling

Financiering

Advisering (blz 154)
15
Download