Aanvraag keuzeruimte - E-portfolio Chantal Ladru

advertisement
VRIJE KEUZE 2;
Naam: Chantal Ladru
Klas: V1A
Datum: 31-04-2014
Onderwerp:
vrije keuze 2
SB-begeleider: A. Brandon
1
INLEIDING
De aanleiding om de tweede vrije keuze bij Het Wonderkind uit te voeren is,net zoals vrije keuze 1,
omdat deze doelgroep (kinderen met een afwijkende ontwikkeling) mij aan het hart gaat. Daarnaast is
mijn eerste vrije keuze zodanig bevallen dat ik wil ontdekken wat ik nog meer kan leren binnen deze
instelling. Deze periode ga ik namelijk niet alleen participeren aan de activiteitenbegeleiding, maar
ook meedelen aan het logeerweekend, waar natuurlijk een grotere verantwoordelijkheid op rust.
Daarom heb ik nieuwe doelen geformuleerd, passend bij de inhoud van deze tweede vrije keuze.
2
INHOUDSOPGAVE
AANVRAAGFORMULIER;
PLAN VAN AANPAK; 1.1 INLEIDING VAN DE INSTELLING
PLAN VAN AANPAK; 1.2 DOELSTELLINGEN
PLAN VAN AANPAK; 1.3 DOELGROEP EN ACTIVITEITEN
PLAN VAN AANPAK; 1.4 UURINDELING
PLAN VAN AANPAK; 1.5 EVALUATIE
BLZ 4
BLZ 5
BLZ 5
BLZ 5
BLZ 6
BLZ 6
3
Aanvraagformulier Vrije Keuzeruimte 1e jaar
Procedure voor het aanvragen van keuzeruimte
1. Vul alle gegevens op dit formulier in.
2. De aanvraag is pas compleet als het plan van aanpak is bijgevoegd.
3. De aanvraag + plan van aanpak moet in tweevoud, getekend worden ingeleverd. Na goedkeuring
krijg je één exemplaar ondertekend door de docent terug.
4. De aanvraag moet altijd voorafgaand aan de activiteit worden ingediend en beoordeeld. Als een
activiteit al is gestart of afgerond worden aanvragen niet meer gehonoreerd.
5. Het eindverslag van de activiteit dient uiterlijk 3 weken na afloop van de activiteit te worden
ingeleverd. Als het eindverslag te laat wordt ingeleverd is er een herkansingsmogelijkheid om
het verslag in te leveren in de eerst volgende (her)tentamenweek.
Naam
Chantal Ladru
Activiteit
Activiteitenbegeleiding/logeerweekenden
Studentnr 1065075
Evt. instelling Het Wonderkind
Groep
Startdatum
10 mei
SB docent A. Brandon
Einddatum
16 juli
Datum
Aantal SBU
42
V1A
31-04-2014
Handtekening student
Handtekening docent
Goedkeuring:
Ja
Nee
Opmerkingen:
4
Plan van aanpak
1.1 Inleiding, Het Wonderkind
“Wij zijn een organisatie voor kinderen en jongeren met een ontwikkelingsstoornis, zoals
ADHD, ADD, PDD-NOS, AS, MCDD, ODD, klassiek autisme, angststoornissen, maar ook
kinderen met een verstandelijke beperking en het syndroom van Down.
Dat de kinderen en jongeren bij ons een fantastische en leuke tijd hebben staat bij ons op
de eerste plek. Maar natuurlijk ook dat ouders en verzorgers worden ontlast en tijd hebben
voor de andere leden van het gezin en zichzelf.
Wij werken op een pedagogisch verantwoorde manier met de kinderen en jongeren aan hun
ontwikkeling en ondersteunen ouders en verzorgers bij de opvoeding wanneer zij dat
wensen. Wij bieden groepsbegeleiding, individuele begeleiding, opvoedondersteuning aan
huis en daarnaast begeleiden wij multi-probleem gezinnen.” (wonderkind.nl, homepage)
1.2 Leerdoelen
Naar aanleiding van competentie 4. Organiseren; indicator:
“Het zich tonen als een teamspeler; het stellen van teambelang boven eigen belang”
Doel: Ik kan aan het eind van deze vrije keuze (officieel eind: 16 juli), in een situatie met
tegenstrijdige belangen, het belang van een ander boven die van mijzelf plaatsen.
Ik heb gekozen voor dit doel, omdat ik weet dat ik mijn emoties, in dit geval bijvoorbeeld
heimwee, de overhand kan laten nemen, maar in het belang van de kinderen moet ik niet
handelen naar mijn heimwee.
&
Naar aanleiding van competentie 3. Uitvoeren; indicator:
“Het motiveren, activeren en steunen van de cliënt om eigen krachten in te zetten voor het
bereiken van het doel”
Doel: Ik kan aan het eind van deze vrije keuze (officieel eind: 16 juli) een kind activeren door
middel van motiveren, om zo het kind mee te laten doen aan een activiteit.
Ik heb gekozen voor dit doel, omdat ik eerder heb meegemaakt dat kinderen niet mee
willen doen aan een bepaalde activiteit, en het is dan aan mij als begeleidster om het kind
gemotiveerd te krijgen om mee te doen.
1.3 Activiteiten
Deze vrije keuze zal bestaan uit 3 dagactiviteiten, waaronder een dag naar Walibi, een dag
De Eemhof en een dag Slagharen. Daarnaast bestaat de vrije keuze uit een logeerweekend
van vrijdagmiddag t/m zondagavond.
5
1.4 Uur indeling
Hieronder staat een urenindeling van de activiteiten en het schriftelijk werk:
10 mei:
Activiteit Walibi van 10:00-18:00
27 juni:
Logeerweekend met onder andere
lasergamen en klimmen in Ermelo
van vrijdag 16:00 t/m zondag 18:00.
14 juli:
Slagharen van 10:00-17:00
8 uur
16 juli:
Eemhof 10:00-16:00
Schriftelijk werk:
Maken van een plan van aanpak en reflectie
Totaal: 42 uur
6uur
Minimaal 20 uur
7 uur
1 uur
1.5 Evaluatie
Ik zal deze vrije keuze evalueren door middel van zelfreflectie. Ik weet voorafgaande van de
activiteiten waar ik aan wil werken en zal daarom ook gedurende de activiteiten bewust handelen
hiernaar. Aan het eind van elke dag in bovenstaand schema, zal ik een terugblik werpen op de dag
en mijn handelen beschrijven. Bovendien zal in mijn handelen ook bespreken met collega’s.
Tenslotte, wanneer de vrije keuze officieel is afgelopen zal ik een uitgebreid reflectie schrijven van
minimaal één a4 naar aanleiding van de twee gestelde doelen. Ter bewijs zal ik het rooster
bijvoegen waar op staat welke dagen ik ben ingedeeld. Indien mogelijk zal ik schriftelijk feedback
vragen aan een van de groepsbegeleidsters.
6
Download