Financieel jaarverslag stichting Hester 2008

advertisement
1
Jaarrekening 2008
van
Stichting Hester
Statutaire vestigingsplaats:
Adres:
Den Haag
Sportlaan 882
2566 NB Den Haag
2
Balans per 31 december 2008
(na bestemming van het saldo boekjaar)
A c t i v a
2008
Vlottende activa
Vorderingen
Liquide middelen
Totaal activa
2007
7.365
34.470
380
25.514
41.835
25.894
41.835
25.894
3
P a s s i v a
2008
Eigen vermogen
Vrij besteedbaar vermogen
Bestemmingsreserve
2007
25.588
15.000
10.766
15.000
40.588
Kortlopende schulden
Totaal passiva
1.247
41.835
25.776
118
25.894
4
Staat van baten en lasten over 2008
2008
Baten
Giften
Royalty’s boek
Verkoop boeken
Legaten
Overige baten
28.277
8.271
1.564
0
1.352
--------
Som der baten
Lasten
Projectkosten
Kosten voorlichting
Kosten fondswerving
Kosten acties
Kosten beheer en administratie
Som der lasten
Financiële baten en lasten
Saldo
2007
21.192
0
0
1.176
3.158
--------39.464
21.766
1.295
1.165
510
515
25.526
17.673
158
1.766
285
599
25.251
20.481
14.213
5.045
599
14.812
384
5.429
5
Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling in de
jaarrekening
Algemeen
De stichting heeft de jaarrekening zoveel mogelijk opgesteld volgens algemeen aanvaarde
grondslagen voor financiële verslaggeving. De jaarrekening is opgemaakt op 14-september2009.
Vorderingen
Vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van voorzieningen
wegens oninbaarheid.
Liquide middelen
De liquide middelen worden gewaardeerd tegen nominale waarde.
Schulden
Schulden worden gewaardeerd tegen nominale waarde tenzij anders is bepaald.
Baten
Giften en overige baten
De baten uit hoofde van giften en overige baten worden verwerkt in het jaar waarop deze
betrekking hebben, danwel in het jaar van ontvangst indien de bate niet kan worden gerelateerd
aan enig jaar.
Verkoop boeken
De baten uit hoofde van verkoop van boeken worden verwerkt in het jaar waarin deze zijn
geleverd. De baten worden gesaldeerd verantwoord met de inkoopkosten boeken.
Legaten en royalty’s
Baten uit hoofde van legaten worden toegerekend aan het jaar waarin de omvang daarvan
betrouwbaar kan worden vastgesteld.
Rente
Renteopbrengsten worden tijdsevenredig in de staat van baten en lasten verwerkt.
Kosten
De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor reeds vermelde grondslagen voor
waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. (Voorzienbare)
verplichtingen en mogelijke verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar
worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden
en overigens wordt voldaan aan de voorwaarden voor het opnemen van voorzieningen.
6
Toelichting op de balans
Vorderingen
De post vorderingen kan als volgt worden gespecificeerd:
2008
Nog te ontvangen interest bank
Nog te ontvangen royalty’s
2007
594
6.771
380
0
7.365
380
Deze vorderingen zijn in 2009 ontvangen.
Eigen vermogen
Het eigen vermogen bedraagt per balansdatum € 40.588 (2007: € 25.776).
Het verloop van de posten in het eigen aandelen is als volgt:
Vrij
Bestembesteedbaar- mingsvermogen
reserve
€
Totaal
eigen
vermogen
€
€
Stand 1 januari 2008
Saldo boekjaar 2008
10.776
14.812
15.000
0
25.776
5.429
Stand per 31 december 2008
25.588
15.000
40.588
Bestemmingsreserve
De bestemmingsreserve is gevormd met als doel de projectuitgaven op langere termijn te
kunnen waarborgen. Op 16 mei 2008 is door het bestuur besloten € 10.500 toe te voegen aan
de bestemmingsreserve ten laste van het vrij besteedbaar vermogen. Dit is reeds verwerkt in de
jaarrekening 2007.
7
Kortlopende schulden
De post kortlopende schulden kan als volgt worden gespecificeerd:
2008
Vooruitontvangen bedragen
Nog te betalen bankkosten
Terug te betalen in verband met dubbel ontvangen
Niet uit de balans blijkende verplichtingen
Er bestaan geen verplichtingen die niet reeds in de balans zijn opgenomen.
2007
80
67
1.100
118
0
0
1.247
118
8
Toelichting op de staat van baten en lasten
Verkoop boeken
Deze baten hebben betrekking op de verkoop van het boek “Noodkreet uit Juarez” van Arsène
van Nierop. De bate is als volgt te specificeren:
2008
Bate uit verkopen
Inkoopkosten
2007
4.668
(3.104)
0
0
1.564
0
Overige baten
De overige baten 2007 hebben betrekking op de opbrengsten van het concert.
Projectkosten
2008
Bijdragen Casa Amiga
Directe onkosten
2007
21.766
0
15.462
2.210
21.766
17.672
De toename van de bijdragen aan Casa Amiga is in overeenstemming met de begroting (€ 15.000).
De directe onkosten hebben betrekking op de reis naar Mexico.
Financiële baten en lasten
2008
Rente banken
599
2007
384
9
Overige gegevens
Mededeling omtrent het ontbreken van een accountantsverklaring
Op grond van de statuten van Stichting Hester is de stichting verplicht tot controle van de
jaarrekening door een accountant. Op 16 mei 2008 heeft het bestuur unaniem besloten dat een
accountantscontrole niet noodzakelijk wordt geacht en dat de statuten op dit punt zullen worden
aangepast. Op grond daarvan is geen opdracht tot accountantscontrole verstrekt. Derhalve
ontbreekt een accountantsverklaring.
Statutaire winstbestemmingsregeling
In de statuten wordt geen melding gemaakt omtrent de bestemming van het saldo boekjaar.
Voorstel bestemming saldo 2008
Vooruitlopend op het besluit daartoe van het bestuur is het saldo 2008 toegevoegd aan het vrij
besteedbare vermogen.
Gebeurtenissen na balansdatum
Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum van belang.
Download