Programma 4 Economie - Begroting Oirschot 2016-2017

advertisement
Programma 4
Economie
Aandeel programma 4 in totale begroting
99%
1%
Economie
Overige
onderdelen
Programma 4: Economie
Essentie: We zorgen voor een klimaat, waarin duurzame bedrijvigheid excelleert.
Wat willen we bereiken?
Ambitie 1. Zorgen voor lokale werkgelegenheid en bedrijvigheid. Aansluitend op de afspraken van Brainport
zorgen we voor een gezonde economische bedrijvigheid in alle kernen en het buitengebied.
Ambitie 2. Ondernemers, inwoners en instellingen ontwikkelen tot de stuwende kracht. Deze groepen zijn
samen met een faciliterende gemeente aan zet bij het uitbouwen van de Oirschotse economie en werkgelegenheid, passend bij onze kernkwaliteiten: monumentaal, ondernemend en groen.
Wat gaan we daarvoor doen in 2017?
Activiteit 1.1. Samenwerken met de regio: binnen de kaders van Brainport richten we ons op hoogwaardige maakindustrie op bedrijventerreinen, een kernwinkelapparaat, horeca en dienstverlening in de kernen en
duurzame landbouw en recreatie in het buitengebied. We overleggen periodiek met ondernemersnetwerken
als OIC en ZLTO over economische ambities.
Activiteit 1.2. Samenwerken met de regio: we willen De Scheper 2(a) en Westfields Logistiek verder ontwikkelen. In samenspraak met het centrummanagement voorkomen we leegstand door de ontwikkeling van
detailhandel in de kernen van Oirschot en Middelbeers.
Activiteit 2.1. We bundelen lokale krachten voor de doorontwikkeling van de economie en uitbouw van
werkgelegenheid, o.a. door centrum- en VVV-manager samen te voegen en samenwerking met de cultuurinstellingen . Via het sluiten van arbeidsmarktconvenanten stimuleren we lokale werkgelegenheid.
Activiteit 2.2. We ondersteunen vanuit de circulaire economische duurzame initiatieven en stellen kwaliteit
en professionaliteit voorop, met inpassing of versterking van de groene en cultuurhistorische kwaliteit van de
gemeente.
Wat mag het kosten?
Bedragen x € 1.000
Meerjarenbegroting
2018
2019
269
274
-13
-13
Rekening
2015
240
-13
Begroting
2016
271
-13
Begroting
2017
264
-13
227
258
251
Rekening
2015
Begroting
2016
Begroting
2017
Mutaties reserves
Lasten
Baten
Saldo mutaties reserves
0
-39
-39
0
-12
-12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Saldo na bestemming
188
246
251
256
261
266
Lasten
Baten
Saldo van baten en lasten
256
Meerjarenbegroting
2018
2019
Waaruit worden lasten gedekt?
Lasten 2017 per taakveld
95%
100%
5%
Economische
ontwikkeling
Bedrijfsloket en
bedrijfsregelingen
261
Algemene middelen
2020
279
-13
266
2020
Download