Bijlage 1 Gespecificeerde begroting

advertisement
Bijlage 1: Gespecificeerde begroting
Bij het aanvraagformulier dient u een gespecificeerde begroting van het project te voegen. Deze begroting dient aan de
volgende criteria te voldoen:

De projectbegroting sluit aan bij de activiteiten zoals toegelicht in vraag 2.6;

De projectbegroting dient narekenbaar per activiteit onderbouwd, gespecificeerd en toegelicht te zijn;

Een gespecificeerde (project)begroting – zie onderstaande tabel als voorbeeld- dient inzicht te geven in de reële
kosten per activiteit (prestatie) als in de totale kosten van het project;

De begroting van de activiteiten wordt uitgesplitst naar verschillende kostensoorten (materiaal, personeel,
overhead etc.);

Alleen kosten die betrekking hebben op het project (personeel, exploitatie en overhead) komen voor subsidie in
aanmerking;

Een realistische begroting wil zeggen dat de opgevoerde kosten en inkomsten noodzakelijk zijn en in redelijke zin
c.q. billijke verhouding staan tot de verrichten activiteiten;

Onvoorziene kosten, algemene kosten, accountantskosten, p.m. kosten en kosten voor ingeschakelde
subsidieadviseurs zijn niet subsidiabel;

De kosten van het project staan in redelijke verhouding tot de daarvan te verwachten resultaten;

Inzet van eigen middelen en financiële bijdragen van andere partijen (ook van het eventuele samenwerkingsverband) voor uitvoering van het project worden gespecificeerd weergegeven in de begroting en worden in mindering
gebracht op het totaal begrootte bedrag.
Activiteit
Tarief
Kosten
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Totaal
Bijdrage financiële middelen
€
€
€
€
Toegekend
overige partijen (per partij)
bedrag
Naam:
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
Bedrag
1:
Totaal
Bijdrage financiële middelen
Kostenpost
Uren/aantal
+
-
eigen organisatie
Totaal
Totaal subsidiebedrag
€
€
-
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards