525259 onderwerp: Aanbiedingsbrief begroting 2012 Stg. Rijk

advertisement
Van:
Ditmar Waterman
Aan:
Colleges van B&W van de deelnemende gemeenten
Datum:
15 mei 2011
Betreft:
Toelichting begroting 2012
Inleiding
Voor u ligt de begroting van Regionaal Inkoopbureau IJmond en Kennemerland (RIJK) voor
het jaar 2012. Deze begroting is op verzoek van het Algemeen Bestuur, conform artikel 10,
derde lid van de statuten van RIJK, direct naar de raden van de deelnemende gemeenten
gestuurd. Dit schrijven is aan u opgesteld om de behandeling in de raad (veelal medio
juni/juli) te kunnen voorbereiden.
Personeelskosten
Een redelijk goede inschatting van de uitgaven is mogelijk omdat meer dan 93% van de
begroting van RIJK personeelskosten of personeelsgerelateerde kosten betreft. Daarbij
bestaat bij RIJK de specifieke situatie waarin er een vrij directe band bestaat tussen de
personeelslasten en de dienstverlening aan de deelnemende gemeenten.
Wat betreft de personeelskosten geldt dat wegens uitbreiding van de capaciteit van
gemeenten bij RIJK deze post in absolute termen zal stijgen. Ook zullen de
personeelsgerelateerde kosten hierdoor stijgen (bijvoorbeeld telefoon- en opleidingskosten),
behoudens reiskosten, waarbij het budget voldoende is om de extra kosten op te vangen.
Daarnaast loopt de ontwikkeling van de personeelskosten gelijk op met de gemeenten,
namelijk conform de gemeentelijke CAO-onderhandelingen (CAR). Naast deze CAOverhogingen moet rekening gehouden worden met een groei van medewerkers in hun
periodieken. In de begroting is rekening gehouden met deze autonome stijging van de
loonkosten (personeelsposten) en is tevens een reservering voor een eventuele CAO-stijging
(salaris aanpassing) opgenomen van 1%.
Tegenover deze stijging van personeelskosten staat ook een stijging van de inkomsten door
de uitbreiding van capaciteit. Deze inkomstenstijging is groter dan de stijging van alle
personeelskosten (overheadkosten kunnen namelijk worden gedeeld door meer afname),
waardoor een positieverbetering tot stand komt voor de gemeenten.
Wervingskosten
In de begroting is een post opgenomen voor wervingskosten van personeel. Vanuit de
transparantie is gemeend dat deze kosten goed inzichtelijk moeten worden gemaakt in de
begroting. Indien deze kosten niet worden gemaakt kunnen zij met een overschot
terugbetaald worden aan de gemeenten.
1
Overige kosten
Bij de ICT-kosten is een voorziening opgenomen voor diensten van de gemeente
Bloemendaal die de ICT-voorzieningen van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
hebben overgenomen. De precieze hoogte moet nog worden bepaald met deze gemeenten,
maar het is verstandig deze alvast in de begroting op te nemen. Het rente- en
bankkostenoverschot zal afnemen vanwege de dalende rente op de spaarrekening
(marktontwikkeling). Dit wordt gecompenseerd door de lagere verwachte kosten voor de
bedrijfsgezondheidszorg, in verband met de lagere kosten in de praktijk op grond van het
daadwerkelijk verzuim.
Slotsom
Wij zijn er in geslaagd u een begroting aan te bieden met een kleine daling van uw bijdrage.
Uitzondering hierop zijn natuurlijk de gemeenten met een verhoogde afname van capaciteit
bij RIJK (in absolute zin). Dit lukt ons ondermeer door met uitbreiding van bestaande en
nieuwe gemeenten de lasten van RIJK meer te verspreiden en de overheaduitgaven zo
beperkt mogelijk te houden. Dit alles leidt uiteindelijk tot een lagere rekening aan uw
gemeente dan dit jaar.
Meer informatie
Het is voorstelbaar dat dit document aanzet geeft tot vragen of opmerkingen. U kunt hiervoor
te allen tijde contact opnemen met mij op: [email protected] of op nummer:
020-4079034.
2
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards