DOC - Europa.eu

advertisement
IP/00/181
Brussel, 23 februari 2000
De Commissie legt de grondslag van de voorstellen
voor de begroting 2001
Vandaag heeft de Commissie de oriëntaties van het voorontwerp van
begroting 2000 goedgekeurd. Deze zijn gebaseerd op de in de strategische
doelstellingen vastgestelde beleidsprioriteiten. Bij de opstelling van de
begroting 2001 zal rekening moeten worden gehouden met de intensere
betrokkenheid van de Europese Unie bij buitenlandse zaken, evenals met het
vaste voornemen om zowel de plattelandsontwikkeling als de ontwikkeling
van een op kennis gebaseerde maatschappij te ondersteunen. Met behulp
van een "activiteitsgestuurde budgettering" zal de Commissie trachten haar
werkzaamheden beter af te stemmen op haar financiële middelen en haar
personeel.
"Het verheugt mij dat de Commissie een overeenkomst heeft bereikt over de
oriëntaties voor de begroting 2001 waarin de nadruk op beleidsprioriteiten wordt
verzoend met begrotingsdiscipline", zei Michaele SCHREYER, het voor de
begroting bevoegde lid van de Commissie.
De Commissie heeft haar beleidsprioriteiten voor 2001 vastgelegd:
- De bijstand aan het stabilisatie- en associatieproces voor de westelijke Balkan
is van groot belang voor de Europese Unie. Voor 2001 worden de behoeften
geraamd op bijna 800 miljoen €. Ondanks ingrijpende herschikkingen binnen de
rubriek externe maatregelen moet nog 300 miljoen € van dit bedrag elders
worden vrijgemaakt. Voor de financiering hiervan moet het in Berlijn
overeengekomen maximum voor de externe maatregelen worden opgetrokken,
wat zou worden gecompenseerd door de uitgaven in verband met de
landbouwmarkten in 2001 en 2002 met 300 miljoen € te verminderen. De in het
kader van Agenda 2000 besloten landbouwhervormingen blijven ongewijzigd.
Mogelijke extra inspanningen op dit gebied na 2002 hangen af van de
tussentijdse beoordeling van Agenda 2000. Michaele SCHREYER merkt op dat
de ondersteuning van democratie, vrede en stabiliteit in Zuid-Europa de Unie
voor een belangrijke uitdaging stelt, en dat hiervoor voldoende middelen ter
beschikking moeten worden gesteld.
- De Commissie zal tevens, in overeenstemming met de conclusies van de
Europese Raad van Helsinki over de uitbreiding, voorstellen kredieten voor pretoetredingssteun aan Cyprus en Malta over te dragen van de rubriek externe
maatregelen naar de rubriek pre-toetredingsinstrument.
- De tweede pijler van het landbouwbeleid zal aanzienlijk worden versterkt:
kredieten voor steun aan plattelandsontwikkeling zullen met 9,5 % stijgen.
Hierdoor zullen in het bijzonder de verzoeken in verband met schade ten
gevolge van de recente orkanen – die enkele lidstaten eind vorig jaar zwaar
hebben getroffen – kunnen worden gefinancierd.
- Tevens zal voorrang worden gegeven aan onderwijs en cultuur, evenals aan
onderzoek met het oog op de ontwikkeling van de op kennis gebaseerde
maatschappij.
- Algemene stijging van het VOB 2001: De Commissie wenst haar
begrotingsvoorstel op te stellen in een geest van begrotingsdiscipline. De
algemene stijging zal grotendeels worden bepaald door stijgingen bij de
betalingsverplichtingen in verband met landbouwuitgaven (tenuitvoerlegging van
de hervorming AGENDA 2000). Aangezien de Commissie ernaar streeft
aanzienlijke marges te laten onder het algemene maximum van de Financiële
Vooruitzichten, zou het totaalbedrag van de financiële interventies met minder
dan 4 % moeten stijgen, terwijl alle uitgaven die niet in verband staan met
landbouwmarkten, gemiddeld slechts met 0,8 % zullen stijgen in vergelijking
met de begroting 2000.
- Voor het eerst heeft de Commissie een activiteitsgestuurde budgettering
toegepast. Op deze manier wil de Commissie de prioriteiten zwaarder laten
doorwegen in de begroting en de personeelsleden van bij het begin van de
begrotingsprocedure beter afstemmen op de beleidswerkzaamheden. De
Commissie streeft naar een duidelijke omschrijving van de kernactiviteiten
waarop zij zich wenst te concentreren en wil in de begroting 2001 het aantal en
de verdeling van de personeelsleden beter afstemmen op de intensiteit en de
structuur van de werkzaamheden.
- Op de in 1999 overeengekomen 76 nieuwe posten voor OLAF na, zal de
Commissie in het VOB 2001 geen extra posten vragen. Zij heeft besloten tot
een systematische en strenge benadering: eerst zal zij haar werkzaamheden
kritisch herzien. Vervolgens zal zij alle mogelijkheden tot overplaatsing binnen
en tussen de directoraten-generaal uitputten. Ten slotte zal zij rekening houden
met de gevolgen van de hervorming van de Commissie voor de opbouw van
haar administratie. Pas na al deze stappen zal de Commissie, zoals reeds in
september aangekondigd, een schatting geven van haar totale
personeelsbehoeften. Michaele SCHREYER merkt hierbij op dat de Commissie
de juiste weg zal kiezen door alle mogelijkheden van herschikking uit te putten
voor zij extra personeel vraagt.
2
Download