Notulen Mr-vergadering 25-03-2014

advertisement
Notulen Mr-vergadering 25-03-2014
Aanwezig: Linda, Gea, Sander, Ingeborg, Wilma en Anke
Afwezig: Annelies
1)
Opening
Ingeborg opent om 19.30 de vergadering onder dankzegging voor de gastvrijheid van
Sander. Als mededeling geldt dat de website gelanceerd is. Afgesproken wordt dat de
notulen vanaf schooljaar 2013/2014 gepubliceerd gaan worden. Anke zal dit met
Karen kortsluiten.
2)
Vaststellen van de agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.
3)
Ingekomen post
Anke heeft een mail ontvangen van Coen Schaap. Hij wil TSO-assistent onder de
aandacht brengen; een online systeem voor de administratie van de tussenschoolse
opvang. Wilma neemt dit verder op zich. Er is een overzicht binnengekomen van de
scholingsmogelijkheden van de MR. Allicht is dit komend schooljaar meer actueel,
aangezien er een nieuw lid binnen de oudergeleding verwacht wordt. Er is een rekening
van het lidmaatschap van VOO ontvangen. Deze wordt ter betaling aan Wilma
overhandigd. Ook is er een folder binnen gekomen om het godsdienstig en
humanistisch onderwijs op openbare scholen te stimuleren. Op De Meerkoet is
dergelijk onderwijs geïntegreerd in het wereldkundig en culturele onderwijs. Dat is op
dit moment afdoende. Tenslotte zijn er de standaard magazines binnengekomen, die
ter inzage liggen in het postvakje van de MR.
4)
Begroting 2014
De begroting is opgesteld per schooljaar en niet meer per kalenderjaar. Hoe Surplus
dat exact in het vat gaat gieten voor 2014 is nog niet bekend. Met een begroting per
komend schooljaar vallen de eerste 6 maanden van 2014 immers buiten de boot.
Surplus zal hierin initiatief nemen, wat wij vooralsnog af wachten. De begroting voor
2014/2015 heeft een batig saldo bij een omvang van circa 130 leerlingen.
5)
Staat van baten en lasten 2013
Het financiële resultaat over 2013 laat een zeer positief saldo zien, wat De Meerkoet
in een klap uit de rode cijfers haalt. De maatregelen die genomen zijn om de kosten te
controleren laten hun effect zien. Verder is een groot deel van de baten toe te
schrijven aan een toename van de inkomsten. Op de teldatum, 1 oktober, van dit
schooljaar waren er meer kinderen op school dan begroot; dit heeft zodoende voor
een “meevaller” gezorgd. De definitieve versie wordt spoedig verwacht, die, mits er
geen rare afwijkingen zijn, door de voorzitter kan worden ondertekend.
6) Verkiezing MR-lid oudergeleding
In verband met de langdurige ziekte/herstelperiode van Annelies is de voltallige MR
akkoord met een wisseling in het rooster van aftreden tussen Annelies en Ingeborg.
Hierbij zal Annelies aan het einde van dit schooljaar aftreden en niet herkiesbaar
zijn, opdat zij zich volledig kan richten op haar herstel.
De verkiezingsdatum wordt vastgesteld op 28 mei 2014. Dit betekend dat 23 april de
uiterste aanmeldingsdatum voor de kandidaten is en dat de campagne op 2 april zal
starten. Ingeborg biedt aan om een flyer te maken voor op de deuren van de lokalen
en de nieuwsbrief. Een ieder hoopt op de aanmelding van een positief ingestelde
ouder/verzorger.
7) Formatieplan 2014/2015
De besluiten en maatregelen die voor schooljaar 2013/2014 genomen zijn om de
begroting sluitend te krijgen zijn in economische zin geslaagd. Echter, in
organisatorische zin laat het een keerzijde zien. Er zijn formatie-oplossingen bedacht
om de huidige 6 leerkrachten ( en Wilma (directie) en Sandra ( onderwijs assistente)
te kunnen behouden. De formatie zoals die dit jaar is opgesteld werkt goed, maar
loopt in geval van afwezigheid van de directie en/of leerkracht vast. Dit veroorzaakt
veel druk op het team. Met deze wetenschap wordt er gewerkt aan een formatieplan,
die zowel begrotingstechnisch haalbaar is, als organisatorisch meer ruimte schept.
Hierbij worden vrijdenkend allerlei mogelijkheden bekeken en berekend. De volgende
vergadering zal Wilma het formatieplan aan de MR voorleggen.
8) Tussenbalans schoolontwikkelingsplan 2013/2014
Alle actiepunten zijn dit schooljaar opgepakt en worden besproken. Op het gebied van
taal, spelling en woordenschat blijft de aandacht gericht om de resultaten te
verbeteren. De nieuwe methode voor rekenen is geïmplementeerd en voldoet goed. De
groepsplannen en projectlijnen boeken vorderingen. Wat ICT betreft kampt de school
met wat technische problemen die voor overlast zorgen en opgelost dienen te worden.
Ook de scholing van de leerkrachten m.b.t. “meerkunners” en “gedrag” vind doorgang.
9) Informatie vanuit de directie
Wilma toont ter info de urenberekening van de vakanties, studies en vrije dagen van
schooljaar 2014/2015. Deze vallen weer ruim binnen de wettelijke normen.
10) GMR
Binnen de GMR bestaan er al geruime tijd vacatures voor de teamgeleding, die niet
opgevuld worden. Elke directeur is verzocht dit binnen de eigen teams kenbaar te
maken. Ook bij het team van De Meerkoet bestaat geen belangstelling voor
toetreding tot de GMR; de tijd, de energie en de interesse ontbreekt.
11) Afsluiting
De volgende vergadering zal plaatsvinden op 27 mei 2014 om 19.30 uur bij Wilma thuis
en niet op 3 juni zoals eerder gepland. Op de agenda zullen in ieder geval komen te
staan: begroting 2014, formatieplan 2014/2015 en verkiezing MR-lid oudergeleding.
De voorzitter sluit om 21.30 uur de vergadering.
Download